Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering bijlage 1a 
Besluiten- en actielijst bijlage 2a 

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Sociale werkplaats nieuwe stijl, ter informatie, van Joke. bijlage 3
 • Update project Koopkracht 20-7, ter informatie, reeds gedeeld bijlage 4
 • Inwonerakkoord Zorg Zeeland, ter informatie, van Joke bijlage 5
 • De Koepel: workshop 11-9 Inzicht in de wet schuldhulpverlening. bijlage 6
 • De Koepel: webinar 5-9 Versterking van de Pedagogische basis. bijlage 7
 • idem : webinar 6-9 Samen vitaal ouder worden bijlage 8
 • idem : webinar begrijpelijk communiceren 31-8, terug te zien. bijlage 9
 • idem : workshop Inzicht in de jeugdwet 12-9 bijlage 10
 • Evaluatierapport vroegsignalering pilot problematische schulden, bijlage 11
  ter kennisname
 • terugkoppeling gemeente Leerlingvervoer bijlage 12

5. Uitkeringsspecificatie, stuk van Joke bijlage 13

6. Adviesaanvraag SPUK dd. 4-8, gedeeld 25-8 bijlage 14 a,b

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.

8. Afsluiting

Bijlagen

2023-08-310906.bijl. 1a Notulen Adviesraad Sociaal Domein 29.06.2023.pdf

2023-08-310906.bijl. 3 Sociale werkplaats nieuwe stijl TROUW 16 augustus 2023.pdf

2023-08-310906.bijl. 4 Update project Koopkracht 20-7.pdf

2023-08-310906.bijl. 5 Inwonerakkoord Zorg Zeeland 3 juni 2023_ versie 5 _230630_211522.pdf

2023-08-310906.bijl. 11 Evaluatierapport pilot Vroegsignalering.pdf

2023-08-310906.bijl. 13 Uitkeringsspecificatie uitkeringsgerechtigden 20230708.pdf

2023-08-310906.bijl. 14a Plan van Aanpak Brede SPUK Schouwen-Duiveland - wordversie.pdf

2023-08-310906.bijl. 14b Bijlage SPUK met aanvulling ASD.pdf