Algemeen

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in het sociaal domein. Hiermee bedoelen we de ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking. Ook de Jeugdzorg valt nu onder de gemeente.

Daarnaast ondersteunt de gemeente inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt om mee te doen in de samenleving. Liefst via betaald werk, maar als dat niet lukt op een andere manier. De veranderingen in de zorg vragen ook om een actieve en meedenkende rol van de inwoners.

Onze leden wonen in de gemeente Schouwen-Duiveland en hebben kennis van of affiniteit met de verschillende onderdelen van de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet.

Om de verschillende belangen goed te kunnen behartigen hebben we de Adviesraad in drie werkkamers verdeeld.

Er zijn drie vaste werkkamers:

  • Werkkamer Jeugd
  • Werkkamer Participatie (werk en inkomen)
  • Werkkamer Wet maatschappelijke Ondersteuning WMO

Aan deze werkkamers nemen, naast leden van de Adviesraad zelf, ook verschillende andere inwoners van de gemeente deel waarbij hun deskundigheid een waardevolle ondersteuning vormt. Verschillende leden nemen deel aan de Adviesraad of werkgroepen vanuit een cliëntenorganisatie of maatschappelijke groepering. De Adviesraad kan van daaruit goed aangeven wat er bij burgers/cliënten leeft en kunnen aan hun eigen achterban informatie geven over hoe de Wmo, Jeugdwet en Particpatiewet functioneren in onze gemeente. Ook hebben inwoners en cliënten zitting in de werkkamer. Zij ervaren dagelijks aan den lijve wat de uitwerking van regelgeving in de praktijk betekent. Deze cliënten kunnen aandacht voor onderwerpen vragen die bij hen leven.

De signalen die uit de werkkamers komen zijn voor de Adviesraad van groot belang. De Adviesraad betrekt de informatie uit de werkkamers in de uit te brengen adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast dient de verkregen informatie uit de werkkamers als input voor het jaarlijks op te stellen werkplan.

De werkkamers hebben geen vaste samenstelling. Per onderwerp wordt gekeken welke mensen voor de werkkamer worden uitgenodigd. Er is inmiddels een pool van mensen die bereid is een paar keer per jaar zitting te nemen in de werkkamer. Afhankelijk van het onderwerp schuiven mensen aan.