Werkkamer Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015 ingevoerd. Deze wet heeft als doel het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers opdat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De WMO is bedoeld om mensen te ondersteunen die zichzelf niet zo goed kunnen redden of moeite hebben om mee te doen in de maatschappij.

In de werkkamer WMO komen onderwerpen naar voren die op dat moment aandacht vragen. De werkkamer komt regelmatig bijeen om zich op de hoogte te stellen van de situatie op het eigen werkgebied. Dat werkgebied is breed. Het kan gaan om woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, hulpmiddelen, individuele begeleiding, dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Signaleert u een probleem en vindt u dat het anders kan? In de werkkamer WMO kunt u onderwerpen aankaarten.