Jaarplan

Werkplan ASD 2022 -2024 - Thema: Positieve gezondheid
Inleiding
De Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld door het college van burgemeester en wethouders om te adviseren op alle gemeentelijke taken in het sociaal domein. In het bijzonder op het gebied van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wsw (arbeidsparticipatie).

Steeds meer is duidelijk dat problematiek niet beperkt blijft tot één onderwerp maar ook raakt aan de andere wetsterreinen. Wij volgen daarom een integrale aanpak in onze advisering. Adviseren is geen sinecure; alle onderwerpen hebben meerdere invalshoeken en aan ons om te doorgronden of we een bijdrage kunnen leveren op een bepaald onderwerp. 

Voor de komende twee jaar is er een werkplan opgesteld vanuit het perspectief ‘participatie’. Een belangrijke aanpak in ons werkplan is het gesprek met de inwoners van onze gemeente; te discussiëren rond een bepaald thema en zo informatie voor advisering te verkrijgen.

De komende twee jaar zijn onderstaande onderwerpen voor ons van belang:

  1. Armoede
  2. Jeugd
  3. Eenzaamheid
  4. Ouderen

En het functioneren van de raad; eind 2023 volgt er een eindevaluatie

Aanpak
Om met inwoners in gesprek te gaan worden er ‘tafels’ georganiseerd rond het specifiek onderwerp en verspreid over de kernen. Bij een gesprek kunnen we gebruikmaken van een gestructureerde gesprekstechniek (dialoog). Het doel daarbij is om antwoord op onze vragen te krijgen zodat we een evenwichtig advies rond een thema kunnen uitbrengen. Ook maatschappelijke organisaties leveren een bijdrage leveren aan de oordeelsvorming. Naast het ophalen van informatie uit de samenleving zijn de beleidsnota’s van de gemeente onderdeel van de vorming tot een advies.

Per groep worden de volgende onderwerpen onderzocht

  • Ouderen en eenzaamheid René, Ada, Sjaak en Joke
  • Armoede en Jeugd Coretta, Coby en Evert.

Informatie en netwerken
Minimaregelingen, Participatiewet, LIA, Lokale Inclusie Agenda, Beleidsplan diversiteit, Wet publieke gezondheid, Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen, Stichting hersteltalent, Ammekare, SMWO: Inloop Jongerencentrum 4SD, Meedenker, Vrijwillige Ouderen Adviseurs, Ouderensozen,, Vrijwilligerscafé, Bibliotheek, Politie, Kerken, Leger des Heils, OKO, opgroeien in een Kansrijke Omgeving, gestoeld op het IJslands model, Voedselbank, Vitaal SD, Zuidhoek, Zeeuwland, Dorpshuizen, Netwerk CVA en NAH, (alle netwerken m.b.t. al dan niet aangeboren functiebeperkingen), LIA, Lokale, Inclusie Agenda, Hulpkring per dorp tel nummers op de website van de gemeente

Meer informatie over het Gemeentelijk beleid en de beleidsregels kunt u hier lezen