Jaarplan

Voorwoord
In het voor u liggende werkplan 2021 zet de ASD Schouwen-Duiveland op hoofdlijnen uiteen wat de aandachtsgebieden zijn waarop adviezen, gevraagd en ongevraagd, zullen worden uitgebracht. Als leidraad dient uiteraard de uitvoeringsagenda van de gemeente, zij het dat het ambitieniveau van de gemeente sterk onder druk komt te staan door de opgelegde bezuinigingen, en ook de pandemie van invloed is op de processen, bij de gemeente zowel als de Adviesraad. Het lijkt hierdoor wederom spannend jaar te worden voor het sociale domein, en dus voor de Adviesraad. Verder worden ook de acties door de gemeente op basis van de resultaten van de brede evaluatie sociaal domein gevolgd, waarbij steeds het inwonersperspectief centraal zal staan, en is er aandacht voor de gevolgen van de bezuinigingen. In 2022 zal de nieuwe inburgeringswet worden ingevoerd, en wij zijn benieuwd wat er dit jaar aan beleidsvoorbereiding op dit gebied zal plaatsvinden. Verder verwacht de Adviesraad dat er in de tweede helft van 2021 een evaluatie van de Adviesraad Sociaal Domein gehouden zal worden, waarbij ook de verhouding met de achterban betrokken zal worden. Waar mogelijk vanwege de coronamaatregelen zullen wij input vragen van de inwoners van dit eiland en professionals werkzaam in het sociaal domein, vertegenwoordigd in onze werkkamers, bij de diverse onderwerpen die zich aandienen.

Klik hier om het werkplan 2021 te downloaden