Werkkamer Participatie

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong. Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met arbeidspotentie naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar betaald werk. Mensen met een arbeidsbeperking vallen hier nadrukkelijk ook onder. Daarnaast regelt de Participatiewet dat mensen die niet (meer) in staat zijn om zelf in hun levensonderhoud te voorzien bijstand ontvangen.

De werkkamer Participatie komt regelmatig bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en om problemen en behoeften binnen dit domein te inventariseren. De bedoeling is vervolgens om waar nodig voorstellen te doen voor nieuwe voorzieningen of om beleidssuggesties te doen die verbetering van huidige voorzieningen beogen. Te denken valt bijvoorbeeld aan onderwerpen als arbeidsparticipatie, reïntegratie, omscholing, beschut werk, arbeidsparticipatie vluchtelingen/statushouders en bijzondere bijstand (gehandicapten).

Loopt u aan tegen problemen op het gebied van de participatie en heeft u suggesties voor oplossingen en verbetering? In dat geval kunt u contact opnemen met de werkkamer Participatie.