Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad, ambtenaar gemeente

1. Opening 1

2. Vaststellen agenda 2

3. Gesprek met ambtenaar over de overgang Wmo-Wlz bijlage 0 30 min

4. Vaststellen verslag vorige vergadering bijlage 1a 7 
Besluiten- en actielijst bijlage 2a 5 

5. Mededelingen en ingekomen stukken 5

  • Koepel: inspiratieblog Tijd voor zwemles, ter kennisname bijlage 3
  • Koepel: uitnodiging bijwonen Hannie v.d. Leeuw lezing bijlage 4
  • Koepel: blog De ene ervaringsdeskundige is de andere niet, t.k. bijlage 5
  • Verzonden advies Brede SPUK bijlage 6
  • Toolkit scenario ouder worden 2040 bijlage 7

6. Evaluatierapport vroegsignalering pilot problematische schulden bijlage 8 10 

7. Uitkeringsspecificatie bijl. 9, 9a 10

8. Ondermijning, stand van zaken 5

9. Rondvraag en w.v.t.t.k. 5

10. Afsluiting

Bijlagen

2023-09-180906.bijl. 0 Vragen betr. overgang WMO-WLZ.pdf

2023-09-180906.bijl. 1a Notulen Adviesraad Sociaal Domein 31.08.2023.pdf

2023-09-180906.bijl. 6 20230913 Advies SPUK V2. docx.pdf

2023-09-180906.bijl. 7 Toolkit_Scenario ouder worden 2040.pdf

2023-09-180906.bijl. 8 Evaluatierapport pilot Vroegsignalering.pdf

2023-09-180906.bijl. 9 Uitkeringsspecificatie uitkeringsgerechtigden 20230708.pdf