Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad, accounthouder SMWO

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Informatief gesprek met accounthouder SMWO bij gemeente

4. Vaststellen verslag vorige vergadering bijlage 1a 
 Besluiten- en actielijst bijlage 2a 

5. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Presentatie webinar gemeentelijk dementiebeleid, ter toelichting. bijlage 3
  • De Koepel: uitnodiging webinar begrijpelijk taalgebruik, gedeeld
  • De Koepel: uitnodiging webinar ouder worden in 2040, gedeeld
  • Concept advies verordening leerlingvervoer, zie punt 6 bijlage 4
  • Hervormingsagenda verbetering jeugdzorg, ter kennisname bijlage 5
  • Regionaal Kader Gezondheid OSR bijlage 9

6. Verordening leerlingvervoer, concept advies ter bespreking

7. Stand van zaken werkgroep jeugd

8. Stand van zaken werkgroep armoede

9. Uitvoeringsagenda, keuze en tijdpad bijlage 8

10. Rondvraag en w.v.t.t.k.

11. Afsluiting

Na afloop van het besloten deel van de vergadering is er gelegenheid voor een drankje

Bijlagen

2023-08-310947.bijl. 1a Notulen Adviesraad Sociaal Domein 25.05.2023.pdf

2023-08-310947.bijl. 3 Presentatie Webinar Gemeentelijk dementiebeleid.pdf

2023-08-310947.bijl. 5 Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld.pdf

2023-08-310947.bijl. 9 Regionaal Kader Gezondheid OSR 2022-2025.pdf

2023-08-310947.Vragen aan de accounthouder SMWO.pdf

2023-08-310947.20230630 Advies Verordening bekostiging leerlingvervoer [820733].pdf