Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)
          a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Diverse (vergader)stukken van De Koepel, ter kennisname (bijlagen 3t/m7)

5. Rondvraag en w.v.t.t.k.

6. Afsluiting

Bijlagen

2020-09-180759.2020.04.23 Notulen Adviesraad Sociaal Domein.pdf

2020-09-180759.20200409 actieplan Jeugdhulp, een duurzaam perspectief.pdf

2020-09-180800.actieplan_jeugdhulp-rgb-PDF-A.PDF