Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad, Margreet van Heest, Janny de Jonge

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Bekendheid sociale kaart: uitleg Janny de Jonge en Margreet van Heest

4. Afspraken bespreking aanbevelingen rapport BMC* met Margreet van Heest

5. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1a)

  1. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)

6. Mededelingen en ingekomen stukken

  • 20191219 Formele brief financieel toezicht, ter kennisname (bijlage 3)

  • IJslands preventiemodel, idem (bijlage 4)

  • verslagen bijeenkomst ‘Vitale jeugd Schouwen-Duiveland’, idem (bijlage 5)

  • raadsbrief aanpak tekort jeugdhulp, idem (bijlage 6)

  • aangepaste bestuursopdracht aanpak tekort jeugdhulp, idem. (bijlage 7)

  • uitnodiging informatie- en discussiebijeenkomst Jeugdhulp, t.bespr. (bijlage 8)

  • uitnodiging Zorgbelang Zeeland, t.bespr. (bijlage 9)

  • handreiking De Koepel: Energietransitie en adviesraden Sociaal Domein, ter kennisname (bijlage 10)

  • verzonden ongevraagd advies loonregeling (wordt nagezonden)

7. Begroting 2020 (doorgeschoven punt decembervergadering). (bijlage 11)

8. Stand van zaken werkgroepen: bijeenroepen werkkamers – zie notulen december.

9. Extra vergadering maart – datum vinden

10. Vervulling vacatures

11. Rondvraag en w.v.t.t.k.

12. Afsluiting

Bijlagen

2020-01-110920.2020-01 bijl. 1a Notulen Adviesraad Sociaal Domein 191219.pdf

2020-01-110920.2020-01 Bijl. 3 20191219 Formele brief financieel toezicht provincie Zeeland op begroting 2020.pdf

2020-01-110920.2020-01 Bijl. 4 IJslands preventiemodel.pdf

2020-01-110920.2020-01 Bijl. 5 Verslagen bijeenkomst Vitale Jeugd Schouwen - Duiveland 20191024.pdf

2020-01-110920.2020-01 bijl. 6 RBR Raadsbrief tekort jeugdhulp.pdf

2020-01-110921.2020-01 bijl. 7 Aangepaste Bestuursopdracht Aanpak tekort jeugdhulp versie 7.1.pdf

2020-01-110921.2020-01 Bijl. 8 Uitnodiging bijeenkomst Jeugdhulp 5-2-2020.pdf

2020-01-110921.2020-01 Bijl. 9 uitnodiging Zorgbelang.pdf

2020-01-110921.2020-01 Bijl. 10 Handreiking Energietransitie - DEF.pdf

2020-01-200855.20191203 begroting 2020.pdf