Openbare vergadering Adviesraad

regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad, Dhr. C. v.d. Bos, Mw. M. van Heest vanaf 20.30

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage 1)
          a. Besluiten- en actielijst (bijlage 2)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Presentatie ‘Adviseren kun je leren’ (zie pt. 5) (bijlage 3)
  • Uitnodiging Thematafels (zie pt. 6) (bijlage 4)
  • Handreiking: Adviesraden en de participatiesamenleving- ter kennisname (bijlage 5)
  • Handreiking: Domeinoverstijgende problematiek, ter kennisname. (bijlage 6)
  • Nieuwsflits: Trainingen en bijeenkomsten, ter kennisname (bijlage 7)
  • Folder: Geweldloos verzet (Agathos), ter kennisname (bijlage 8)

5. Verslag training: ‘Adviseren kun je leren’

6. Uitnodiging thematafels - inventarisatie

7. Stand van zaken werkgroepen: verslag bijeenkomst werkkamer jeugd op 6-2 jl.

8. Afscheid Rudi

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.

10. Bespreking adviezen BMC rapport v.a. 20.30 (bijlage 9)

11. Afsluiting

Bijlagen

2020-02-141032.bijlage 1 2020.01.16 Notulen Adviesraad Sociaal Domein.pdf

2020-02-141032.bijlage 3 Presentatie Adviseren kan je leren - versie 18.01.2020.pdf

2020-02-141036.bijlage 4 Uitnodiging Thematafels.pdf

2020-02-141032.bijlage 5 Handreiking - Adviesraden en de participatiesamenleving.pdf

2020-02-141032.bijlage 6 Handreiking domeinoverstijgende problematiek - DEF.pdf

2020-02-141033.bijlage 8 5818_Geweldloos_verzet.pdf

2020-02-141033.bijlage 9 AD191228 PO009885 definitief Rapport Schouwen-Duiveland_ Stallen.pdf