Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad, ambtenaar gemeente, wethouder P. Schot

1. Opening

2. Kennismaking met wethouder Paula Schot

3. Presentatie door beleidsadviseur 

4. Vaststellen agenda

5. Vaststellen verslag vorige vergadering bijlage 1a 

Besluiten- en actielijst bijlage 1b 

6. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Reactie gemeente op advies Beschermd Wonen bijlage 3
  • Nieuws vanuit het Odensehuis, reeds gedeeld
  • De Koepel webinar Participatiewet en schuldhulpverlening 6 maart
  • idem, training communicatie op 8 april
  • idem, Inspiratiesessie Samenwerking tussen formele en informele zorg op 18 april (René en Ada hebben zich aangemeld)

7. Terugkoppeling webinar Participatiewet en schuldhulpverlening (René)

8. Update werkgroep senioren (Ada)

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.

10. Afsluiting

Bijlagen

2023-03-271053.bijl. 1a Notulen Adviesraad Sociaal Domein algemeen deel 16.02.2023.pdf

2023-03-271053.bijl. 3 IBR Brief Advies ASD met betrekking tot aanbestedingsstrategie en tijdelijke partnerschapsafspraken Beschermd Wonen.pdf