Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag vorige vergadering bijlage 1a

  • a. Besluiten- en actielijst bijlage 2

4. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Koepel: webinar kansen en mogelijkheden van burger(be)raden bijlage 3
  • Presentatie 19-1 jl. Participatiewet, ter kennisname bijlage 4
  • Koepel: online workshop ‘Inzicht in de schuldhulpverlening’ bijlage 5
  • Koepel: Nieuwsbrief februari, reeds gedeeld

5. Ondermijning, geen bijlage

6. Voortgang visieleren, geen bijlage

7. Voortgang OKO, geen bijlage 

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.

9. Afsluiting

Bijlagen

2023-03-271036.bijl. 1a Notulen Adviesraad Sociaal Domein algemeen deel 19.01.2023.pdf