Openbare vergadering Adviesraad

Regulier overleg ASD

Uitgenodigd: leden van de adviesraad; Mw. Lenet Verzijl, Dhr. Jacco van Damme, Mw. Liesbeth Boerwinkel en mw. Petra Roskes (beide laatsten digitaal aanwezig)

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Gesprek met genodigden over Wmo

4. Vaststellen verslag vorige vergadering bijage. 1a

  • a Besluiten- en actielijst bijlage 1b

5. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Verslag DB overleg gemeente (mondeling)
  • De Koepel: online training nieuwe leden op 14 januari 2023, ter bespreking bijlage 3

6. Ongevraagd advies Wmo herindicatie bijlage 4

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.

8. Afsluiting

Bijlagen

2023-03-270719.bijl. 1a Notulen Adviesraad Sociaal Domein algemeen deel 17.11.2022.pdf

2023-03-270719.Presentatie ASD 15 december 2022.pdf

2023-03-270719.20221206 Raadsbrief borging Laat ze niet verzuipen (727707).pdf

2023-03-270719.bijl. 4 HERZIEN concept Advies Wmo versie 3.0.pdf