Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 5 april 2022

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 5 april 2022, algemeen deel

Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland

Aanwezig: Henk Top, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Regina Op de Beek, René Roose, Sjaak Kweekel, Jeanette Jongsma

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Er volgt een voorstelronde omdat de Adviesraad twee nieuwe leden heeft. Henk deelt hierna mee dat mevrouw Ada Overwater de nieuwe voorzitter wordt van de Adviesraad. Coby en Henk hebben al een gesprek met haar gehad. De volgende vergadering zal zij de vergadering voorzitten.

2. Vaststellen agenda
Deze wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering 17 februari jl.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Actie en besluitenlijst 17 februari jl.
20181220031 blijft staan
20220127118 dit komt in mei/juni op de agenda
20220127119 Coby heeft dit gedaan, maar nog geen uitsluitsel gehad.
Vraagt dit nogmaals.
20220127120 dit is afgerond

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Presentatie uitvoeringsagenda BMWO sessie ASD’s
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Terugkoppeling via contactfunctionaris
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Antwoord op vraag presentatie Zelfregiecentrum
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Uitnodiging klankbordgroep Belangenbehartigers Koplopers
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Omzien naar elkaar, werkbijeenkomst, uitnodiging
  Henk licht de inhoud van deze middag toe. Zodra Henk de lezing heeft ontvangen wordt deze door Coby aan de leden van de ASD toegestuurd. Coretta heeft wel wat opmerkingen over dit thema. Zij laat dit onderwerp via Coby nog eens op de agenda zetten.

5. Themadiscussie: inclusie
Er is vorige vergadering afgesproken om per vergadering een onderwerp door een lid in te laten brengen om uit te diepen en over te brainstormen met elkaar. Hiervoor staat zo’n 15-20 minuten.
Coretta leidt het onderwerp inclusie in: Inclusie staat overal hoog op de agenda. Maar hoe verhoudt dit zich tot de afgelopen periode met corona? In die periode waren mensen, die om welke reden dan ook niet gevaccineerd waren, bij bepaalde gelegenheden niet welkom omdat ze geen QR-code hadden. Er volgt een discussie, ook over wat de term inclusie nu precies betekent. Het is belangrijk altijd te toetsen wat de gemeente doet met dit onderwerp en of het ook toegepast wordt zoals het beschreven is. Als dit niet het geval is, dan moet de ASD de gemeente daar op wijzen.
Dit doet de ASD. Zo wordt op korte termijn een stuk over de uitvoeringsagenda van de LIA (Lokale Inclusie Agenda) verwacht en dat wordt in de ASD besproken.

6. Brief werkgroep jeugd effect uitsluiting jeugd
Regina merkt op dat er in een zin staat: “Ik heb er vertrouwen in…”, dat wordt aangepast naar “De Adviesraad heeft er vertrouwen in…”. Er wordt een discussie gevoerd over de inhoud van de brief. Coby zal de brief herschrijven en het volgende opnemen: Het uitsluiten van mensen, onder welke omstandigheden dan ook, moet te allen tijde worden voorkomen. Dit kan door een alternatief te bieden wat gelijkwaardig is aan de mogelijkheden die anderen hebben. De gemeente kan creatiever omgaan met verschillen die ontstaan. Als voorbeeld kan genoemd worden zwemlessen voor kinderen; daar had een alternatief geboden kunnen worden door in twee groepen zwemles te geven.
Coby stuurt de herziene brief rond aan alle leden. Iedereen kan hierop een reactie geven en daarna wordt de brief in de vergadering besproken.

7. Initiatief advies werkgroep jeugd: ‘Groene schoolpleinen’
De brief wordt verzonden zoals deze is opgesteld.

8. Brief aan gemeente inzake eventuele sluiting HAP
Na een kleine discussie wordt besloten dat de brief nu niet wordt verzonden omdat dit onderwerp op dit moment niet speelt.

9. Werkplan 2022, nieuwe opzet a.d.h.v thema’s
Dit onderwerp komt volgende vergadering op de agenda zodat ook de nieuwe voorzitter hierin meegenomen wordt.
Coretta heeft wel een organisatorisch punt en twee inhoudelijke onderwerpen voor dit agendapunt. Zij geeft de punten (met doel) door aan Coby, die het zal agenderen.

10.Rondvraag en w.v.t.t.k.
Jeanette
Is het niet te optimistisch dat een voorzitter al gelijk mee moet denken over een werkplan?
Coby licht toe dat zij nu de stukken al ontvangt en al goed op de hoogte is wat speelt in de ASD. Op deze manier groeit de nieuwe voorzitter gelijk mee in het proces.
Coretta
Wordt er nog iets voor Christien gedaan?
Coby heeft al afgesproken met Christien en zorgt dan ook voor een bloemetje.

11.Afsluiting
De voorzitter sluit het algemeen deel om 21.30 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud