Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein – Gemeente Schouwen‐Duiveland - April 2024

Artikel 1. Samenstelling

1. De (onafhankelijke) Adviesraad Sociaal Domein Schouwen‐Duiveland bestaat uit maximaal 12 leden, onder wie een secretaris en een vice‐voorzitter/penningmeester. De onafhankelijke voorzitter heeft geen stemrecht en vormt samen met de secretaris en de vice‐voorzitter/penningmeester het dagelijks bestuur (DB). De leden hebben aantoonbare binding met de gemeente Schouwen‐Duiveland en de belanghebbenden en/of zijn zelf belanghebbende. De leden zijn deskundig op het sociaal domein, en zijn geselecteerd om tot een diverse samenstelling van de adviesraad te komen. Leden mogen niet werken bij de gemeente Schouwen‐Duiveland, noch lid zijn van de gemeenteraad/raadscommissie/college van B en W alhier, noch lid zijn van de OR van de Zuidhoek.

2. Aan de Adviesraad zijn ‘Kamers’ verbonden die helpen signalen en inzichten uit de samenleving betreffende het sociaal domein te verzamelen. In de Kamers zit een afvaardiging van de Adviesraad. Leden van het DB nemen in principe niet deel aan de Kamers. De voorzitter van een Kamer is een lid van de Adviesraad. Er zijn in elk geval drie Kamers ‐ Jeugdzorg, WMO en Participatie ‐ die kunnen putten uit een variabele poule van deskundigen over en betrokkenen bij het sociaal domein.

3. De leden van de Adviesraad hebben oog en oor voor ontwikkelingen in het sociaal domein en zijn in staat hun inzichten te vertalen naar beleidsadviezen.

4. Het DB krijgt ondersteuning voor notuleren, archiveren en post. De ondersteuner is geen lid van de Adviesraad en heeft geen stemrecht.

Artikel 2. Taken

1. De Adviesraad adviseert het college van B en W ongebonden en onafhankelijk over het beleid en de gevolgen van de uitvoering van regelingen op het gebied van het sociaal domein waartoe WMO, Jeugd‐ en Participatiewet, maar ook regelingen in de sfeer van sociaal domein die gaan over wonen, werken, onderwijs en mobiliteit

2. De Adviesraad adviseert (met een integrale blik) op verzoek van het college van B en W, maar ook ongevraagd.

3. De Adviesraad onthoudt zich van standpunten en advisering over individuele gevallen.

4. De Adviesraad ontplooit zonodig activiteiten om een maatschappelijke discussie op gang te brengen of om participatie te bevorderen.

Artikel 3. Werkwijze

1. De Adviesraad brengt in principe altijd advies uit over adviesaanvragen van het college van B en W, en laat ook weten als advies niet mogelijk is.

2. Jaarlijks presenteert de Adviesraad naar eigen inzichten een jaarplan/werkplan waarin de prioriteiten en adviesonderwerpen zijn vervat. Het jaarplan/werkplan biedt ruimte voor actuele, incidentele onderwerpen. Bij de opstelling van het jaarplan houdt de adviesraad contact met het college van B en W en de werkkamers, waar nodig met derden. Het jaarplan wordt gepubliceerd, zodat iedereen er kennis van kan nemen. In het eveneens te publiceren jaarverslag staan de werkzaamheden van het afgelopen jaar vermeld.

3. Het DB stelt jaarplan en jaarverslag op dat wordt besproken en beoordeeld door de adviesraad en daarna ter kennis van het college van B en W wordt gebracht. Hetzelfde geldt voor begroting en jaarrekening. Jaarverslag en jaarrekening zijn klaar rond 1 april, begroting en jaarplan rond 1 september.

Artikel 4. Dagelijks bestuur

Artikel 4a. Taken van de voorzitter

1. De vergaderingen van de adviesraad worden voorgezeten door de voorzitter.
2. De voorzitter bereidt de vergaderingen voor in samenwerking met de secretaris.
3. De voorzitter is de woordvoerder richting gemeente Schouwen‐Duiveland en daarbuiten.
4. De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de adviesraad en de Kamers.

Artikel 4b. Taken van de vice‐voorziter/penningmeester

Indien de voorzitter verhinderd is, neemt de vice‐voorzitter de zaken waar, zoals vastgesteld voor de functie van voorzitter. In zijn hoedanigheid als penningmeester houdt hij oog op de financiën/begroting en stelt hij jaarrekening en begroting op in samenspraak met voorzitter en secretaris.

Artikel 4c. Taken van de secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de algemene organisatie van de adviesraad: voorbereiden jaarplan en jaarverslag, bewaking kwaliteit van de adviezen, coördinatie afspraken met derden, verwerking gevraagde adviezen, post, archivering, website en aansturen ondersteuner.

Artikel 5. Benoeming, zittingsduur, beëindiging lidmaatschap

1. De leden van de adviesraad worden na beoordeling door een selectiecommissie (uit kring van de adviesraad) benoemd door het college van B en W. Bij het ontstaan van vacatures beslist de Adviesraad ‐ na advies van de selectiecommissie ‐ zelfstandig over het nieuwe lid en legt hem/haar met een motivatie voor ter benoeming aan het college van B en W, dat alleen gemotiveerd mag afwijken. Het college neemt daar maximaal vier weken de tijd voor.

2. De leden van de Adviesraad kunnen maximaal twee termijnen van vier jaar zitting hebben, hetzelfde geldt voor de voorzitter. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld om te voorkomen dat leden tegelijkertijd aftreden.

3. Bij tussentijdse vacatures geschiedt de benoeming voor de duur van de resterende periode.
Een vacature mag hoogstens drie maanden openstaan. (Deze passage wordt bij herziening van de verordening aangepast, zodat nieuwe leden ook voor de volledige vierjaarlijkse termijn ‐ met kans op eenmalige herbenoeming ‐ worden benoemd.) Vacatures worden gemeld op de website van de adviesraad, alsook via plaatselijke bladen/media.

4. Het lidmaatschap van de Adviesraad eindigt op eigen verzoek, door het aflopen van de maximale zittingsperiode, door overlijden, verhuizing naar een andere gemeente of na ontslag door het college. Ook als de hoedanigheid waaronder een lid is benoemd wijzigt, vervalt het lidmaatschap.

5. Het college kan op gemotiveerde aanbeveling van de Adviesraad ontslag verlenen als het lid drie achtereenvolgende vergaderingen zonder geldige reden verzuimt of het lid niet naar behoren functioneert, dan wel er door verstoorde verhoudingen een onwerkbare situatie ontstaat.

Artikel 6. Werkkamers

1. De Adviesraad laat zich ondersteunen door werkkamers. Daarin hebben (ervarings‐ en materie‐)deskundigen zitting die op verzoek van de adviesraad inzichten en argumenten geven die het gevraagde of ongevraagde advies kwalitatief ondersteunen. De Adviesraad formeert een flexibele poule van deskundig die op aanvraag meedenken. De Adviesraad kent in elk geval drie vaste kamers: voor participatie, jeugdwet en Wmo. Leden van de werkkamers zijn niet aan een zittingsduur gebonden.

Artikel 7. Vergaderingen

1. De vergaderingen van de Adviesraad vinden in principe eenmaal per maand plaats, of zoveel vaker als noodzakelijk geacht. De Adviesraad kan een gast uitnodigen een vergadering bij te wonen en als adviseur op te treden. De genodigde heeft geen stemrecht. De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar, tenzij de inhoud van de agenda tot beslotenheid noopt; zoals bij de behandeling van vertrouwelijke stukken.

2. De vergaderingen worden aangekondigd op de website van de adviesraad, en bij voorkeur ook in de plaatselijke bladen/media. Bezoekers hebben alleen spreekrecht als ze voorafgaand aan de vergadering daarvoor toestemming hebben gekregen van de voorzitter.

3. Het DB nodigt eventueel gasten uit bij de vergadering.

4. Voorzitter en secretaris stellen samen de agenda voor de vergadering op.

5. Van de vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt, inclusief acties en besluiten of afspraken. Dat wordt in de volgende vergadering voor akkoord voorgelegd en ondertekend door voorzitter en secretaris. Publicatie daarvan geschiedt op de website. Ook van de bijeenkomsten van de werkkamers gaat een verslag naar de adviesraad ter kennisname. Dat verslag is onderdeel van de beraadslagingen.

Artikel 8. Besluitvorming

1. Alleen de leden van de adviesraad hebben stemrecht.

2. De leden stemmen zonder last, maar mogen wel ruggespraak houden.

3. Stemmen geschiedt bij hand opsteken, behalve als over personen wordt gestemd. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij er unanimiteit is. Dan is het voorstel bij acclamatie aangenomen.

4. Stemming kan niet plaatsvinden als minder dan tweederde van het ledental aanwezig is.

5. Adviezen van de Adviesraad moeten de steun hebben van een gewone meerderheid. Als de stemmen staken, is het voorstel niet aangenomen. In een volgende vergadering wordt het nog één keer ter besluitvorming voorgelegd.

6. Indien geen lid stemming vraagt aan het einde van de bespreking, is het voorstel aangenomen. Minderheidsstandpunten worden op verzoek in het advies/besluit opgenomen.

Artikel 9. Communicatie

1. Resultaten van het werk van de adviesraad en andere relevante informatie worden publiekelijk bekend gemaakt via de website of via openbare communicatiekanalen als pers en sociale media.
Voorzitter en secretaris houden daar nauw overleg over.

Artikel 10. Vergoedingen

1. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door het college van B en W. De leden krijgen een vaste maandelijkse vergoeding, die na overleg maandelijks of driemaandelijks wordt uitgekeerd. Reiskosten buiten Schouwen‐Duiveland worden vergoed.

Artikel 11. Slotbepaling

1. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het DB, waarbij de verordening voor de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Schouwen‐Duiveland als toetssteen geldt.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud