Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 20 januari 2022

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 20 januari 2022, algemeen deel 

Locatie: Teams 

Aanwezig
: Henk Top, Nita Breeuwer, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Antoine de Ceuster, Chris Hartoog, Christine Nuis, René Roose.
Gemeente: beleidsambtenaar belast met de Lokale Inclusie Agenda
Afwezig met kennisgeving: Nelli Cooman, Regina Op de Beek, Marc le Clercq, Rudolf Boom

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de ambtenaar van de gemeente. Zij gaat iets vertellen over LIA, Lokale Inclusie Agenda.

De ambtenaar stelt zich voor en legt uit wat haar werkzaamheden zijn als beleidsambtenaar en is op zoek naar hoe zij en de Adviesraad elkaar kunnen versterken/ondersteunen. Wat betreft de LIA: vanuit de Adviesraad is er iemand aanwezig geweest bij een werkconferentie, maar het verslag van deze conferentie is nooit ontvangen en vanaf dat moment is de Adviesraad  niet meer betrokken geweest bij de LIA. 
Vanuit de Adviesraad is al met de gemeente besproken waarover en op welk moment de  Adviesraad betrokken wil worden. Dit wordt aan de ambtenaar toegelicht. De ambtenaar maakt een afspraak met de contactfunctionaris van de ASD bij de gemeente om bijgepraat te worden over afspraken met betrekking tot de Adviesraad. 
Met betrekking tot het onderwerp Groen op het schoolplein geeft Coretta aan een afspraak te willen met de ambtenaar over de praktische invulling hiervan. Dit in verband met een advies wat de werkgroep Jeugd in de toekomst wil geven.

2. Vaststellen agenda 
Deze wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering 16 december jl.
Bij punt 7 de zin “Besloten wordt…gedaan wordt”. wordt aangepast naar: “Er vindt nog een gesprek plaats tussen de werkgroep, de gemeente en de Pontes en dit gesprek wordt afgewacht”. Nita geeft een samenvatting van het gesprek met de Pontes en stichting 101 (van de gemeente was er geen ambtenaar). De werkgroep Jeugd is tot de conclusie gekomen aan de hand van dit gesprek dat het advies niet verzonden hoeft te worden. Het doel was om aandacht te vragen voor de drugsproblematiek en dat is gelukt. De moeder die het heeft aangekaart is gehoord en er wordt aandacht besteed aan het onderwerp. 
Coby
Bij punt 8 staat bij de vergaderdata dat de vertrekkende leden stoppen per 1 maart. Zij zijn echter begonnen op 13 maart. Het voorstel is dat de “oude” leden de vergadering van maart nog bij te laten wonen. Het streven is echter dat de nieuwe leden tijdens die vergadering voorgesteld worden. Als er nog geen nieuwe leden zijn, kan altijd nog gevraagd worden aan de leden die stoppen of ze nog aanwezig willen zijn. Maar Antoine merkt op dat vier jaar in principe ook vier jaar is. Uitgangspunt is de datum waarop men is benoemd. 
Besluitenlijst algemeen deel
20181220031 Dit punt blijft staan
20210715112 Dit is besproken, kan van de lijst af
20211216116 Dit punt kan van de lijst af
20211216117 Dit punt kan van de lijst af

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • De Koepel: uitkomst poll vergoeding raadsleden
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Verzonden reactie ASD op reactie gemeente betr. Beleidsplan schuldhulpverlening
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Verzonden reactie ASD op reactie gemeente betr. Kadernota Inburgering
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Uitnodiging gemeente m.b.t. Zelfregiecentrum
  Dit wordt besproken bij punt 5.
 • Halfjaarrapportage Wmo, Jeugd, Participatie
  Dit wordt besproken bij punt 6.
 • Nieuwe datum werkbijeenkomst Lang Houdbare Zorg
  Henk heeft hier wellicht belangstelling voor.
 • BMWO: Raadsbrief Herinrichting toegang
  Dit wordt besproken bij punt 7.
 • Toegangsregeling beschermd wonen 2022 Schouwen-Duiveland 
  Dit wordt besproken bij punt 7

5. Uitnodiging m.b.t. oprichting Zelfregiecentrum 
Coretta vindt dit een toevoeging voor het eiland en zij zou graag een presentatie zien. Coby nodigt het centrum via de contactfunctionaris van de ASD uit om volgende vergadering een presentatie te geven. 

6. Halfjaarrapportages Wmo, Jeugd, Participatie 
Deze rapportages zijn voornamelijk ter kennisname. Ruud had gemeld dat hij het aantal bijstandsgerechtigden erg hoog vond. Maar hij is niet aanwezig om dit toe te lichten. Coretta wil weten waar het aan ligt dat de kosten voor jeugdhulp zijn toegenomen. Coby vraagt dit na bij de gemeente. 

7. Regiovisie BMWO, hoe wil de ASD betrokken worden? Deadline 31 januari
De deadline om aan te geven hoe ASD betrokken wil worden is 31 januari. Maar die lijn is al vastgelegd. Het is niet duidelijk waarom dit nu weer wordt gevraagd. 

8. Inkomenstoets huishoudelijke hulp in de Wmo n.a.v. artikel Wereldregio en mailwisseling 
Dit is een punt wat voorbereid moet worden voordat het besproken kan worden.Afgesproken wordt dat alle leden voor- en nadelen voor zo’n inkomenstoets naar Coby stuurt. 
Coby deelt dit met iedereen. Volgende vergadering kan dan een besluit worden genomen of de Adviesraad hier wel of geen ongevraagd advies over wil geven. Als het besluit wordt om een ongevraagd advies te geven, kan dan bepaald worden of er derden (bijvoorbeeld de werkkamer) bij betrokken moeten worden. Henk stuurt na overleg met Coby/Chris en/of Christine een voorzet toe aan de leden om de vooren nadelen te noteren.

9. Rondvraag en w.v.t.t.k..
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

10.Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.45 uur

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud