Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 21 april 2022

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 21 april 2022, algemeen deel

Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland

Aanwezig: Ada Overwater, Henk Top, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, René Roose, Sjaak Kweekel, Jeanette Jongsma
Afwezig: Regina Op de Beek

1. Opening
Henk opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de nieuwe voorzitter Ada Overwater. Zij stelt zichzelf voor, waarna een voorstelrondje van de leden volgt.

2. Vaststellen agenda
Coretta wil een punt van excuus toevoegen, dit komt bij punt 4.
Verder wordt de agenda vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering 5 april jl.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Actie en besluitenlijst 5 april jl.
20181129022 Coby doet volgende vergadering een voorstel voor een cloud oplossing
20181220031 De ASD heeft inmiddels Facebook en Linkedin, dit punt kan er af.
20220127118 Dit punt komt in mei/juni op de agenda
20220127119 Coby heeft nog geen antwoord op haar verzoek. Zij vraagt het nogmaals
20220405121 Dit punt staat op de agenda
20220405122 Dit punt kan eraf, Coby heeft binnenkort een afspraak met Christien.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Coretta biedt excuses aan Jeanette aan n.a.v. vorige vergadering.
 • Reactie gemeente inzake ons advies betr. LIA zaaknr. 523169
  Het advies van de ASD is overgenomen door de gemeente. Dit is een mooi resultaat.
 • Brief Sjef Willockx ‘Armoede in Nederland’
  Dit wordt bij punt 5 besproken
 • Conceptbrief ‘uitsluiting’
  Dit wordt besproken bij punt 6
 • Mailings de Koepel
  Dit wordt besproken bij punt 7
 • Begroting ASD 2022
  Sjaak merkt op dat hij het vreemd vindt dat de ASD een eigen begroting heeft, de leden van de ASD moeten vrij zijn om zich bezig te houden met de zaken waarvoor zij in de ASD zitting hebben. Henk geeft aan dat in de verordening is opgenomen dat de ASD een begroting moet hebben. Hij geeft daar ook bij aan dat het voor hem niet veel werk is.
  De rollen penningmeester en secretaris zijn in de ASD belegd, maar de penningmeester en secretaris zijn ook lid van de ASD.
  Besloten wordt om het bespreken van de verordening te koppelen aan de evaluatie in het najaar.
  Henk licht de bedragen op de begroting toe en geeft aan dat hij de onkostenvergoeding 1x per 3 maanden uitbetaald aan de leden.
  De begroting wordt vastgesteld.
 • Nagekomen stuk: Woonzorg mogelijkheden voor ouderen met dementie
  Het betreft een uitnodiging om met de gemeente in gesprek te gaan over mogelijke voorwaarden om woonzorgeenheden te realiseren voor ouderen met dementie.
  De ASD is uitgenodigd voor de derde van de drie gespreksrondes die zijn/worden georganiseerd.
  De derde ronde vindt plaats op dinsdag 3 mei van 16.30 – 18.00 uur of maandag 9 mei van 12.00 – 12.30 uur (vermoedelijk moet dit 13.30 uur zijn).
  Sjaak kan op 9 mei digitaal aansluiten en Ada kan beide data fysiek. Jeanette kan 3 mei fysiek aansluiten.
  Coby legt de volgende vragen bij de contactpersoon van de gemeente voor en koppelt het antwoord terug naar de ASD:
  • Welke organisaties zijn in ronde 1 en 2 uitgenodigd?
  • Is Zeeuwse Schakels uitgenodigd?

Het aantal eenheden is vastgesteld in de beleidsvisie van 2021. Coby stuurt deze beleidsvisie toe aan de leden van de ASD.

5. Themadiscussie: participatie n.a.v. ingekomen stuk
Het thema armoede steekt overal de kop op en dat wordt met de dreigende energiearmoede niet minder. Met name voor de groep die net (tot 20%) boven de bijstandsnorm valt, dreigen problemen te ontstaan. Voor bijstandsgerechtigden zijn allerlei regelingen, maar juist voor de groep er net buiten niet waardoor zij in de problemen komen. Naar aanleiding van de discussie wordt besloten na te vragen bij de gemeente wat het armoedebeleid is in de gemeente, of er ook aandacht is voor de laatstgenoemde groep en hoe de gemeente hiermee omgaat. Het is heel belangrijk dit breder te trekken dan alleen de bijstand. Coby vraagt dit op bij de gemeente en vraagt om een schriftelijke reactie. Aan de hand van de reactie besluit de ASD wat een eventuele vervolgactie wordt.

6. Brief ‘uitsluiting voorkomen in de toekomst’
Dit is de herschreven brief van een eerder concept wat niet door iedereen gedragen werd.
Iedereen stemt in met deze brief en deze kan verzonden worden.

7. De Koepel, opnieuw lid worden? Behoeftepeiling
Afgelopen november is besloten het lidmaatschap van De Koepel te beëindigen. Nu blijkt dat er met regelmaat interessante webinars worden gegeven, maar dat deze alleen toegankelijk zijn voor leden. Coby merkt op dat De Koepel nu meer op de actualiteit is toegespitst, voorgaande jaren bleef het scholingsaanbod steeds gelijk. Wellicht is het ook mogelijk over een speciaal onderwerp een cursus/training aan te vragen.
Ada geeft aan dat een lidmaatschap van een koepel altijd goed is omdat daar van alles opgepakt wordt door professionals waar de ASD gebruik van kan maken als het nodig is. Daarnaast hoopt de ASD dat De Koepel de adviesraden vroegtijdig informeren over zaken die gaan gebeuren zodat je niet achter de feiten aanloopt. Besloten wordt om toch weer lid te worden. Wel wordt jaarlijks het lidmaatschap geëvalueerd. Coby meldt, indien mogelijk, Jeanette aan voor het webinar op 25 april a.s.

8. Werkplan 2022
In de vergadering wordt besloten dat er 4 thema’s in het werkplan 2022 worden opgenomen (punten geven niet de volgorde aan):

 1. Armoede met specifieke aandacht voor energiearmoede en de groep die net buiten de bijstand valt
 2. Criminaliteit bij jeugd
 3. Eenzaamheid (punt uit werkplan vorig jaar Wmo)
 4. Evaluatie – Coby stuurt het tussenrapport van BMC aan de nieuwe leden

Van deze 4 thema’s wordt bekeken op welke manier er uitvoering aan gegeven kan worden met elkaar. Dit kan door een tweetrapsraket aan te brengen zodat het advies ook goed onderbouwd is.
Eerst onderzoeken wat er aan informatie is en hoe ermee omgegaan wordt en ook mensen te bevragen om zo tot een advies te komen.
Een van de bovengenoemde onderwerpen komt voor volgende vergadering op de agenda om erover met elkaar van gedachten te wisselen en tot ideeën te komen.

Sjaak vraagt of het klopt dat het dagelijks bestuur een neutrale functie heeft. Dit is alleen bij de voorzitter het geval.

Jeanette geeft aan graag meer duidelijk te willen over wat verwacht wordt van een bepaald punt. Bijvoorbeeld bij de discussie, wat wordt hiermee beoogd? Is het verkennend, besluitvormend? Ook is het proces van de adviesaanvragen (ongevraagd en gevraagd) niet duidelijk.
Voorheen werden adviesaanvragen van de gemeente voorbereid door de werkgroep die het aanging en vervolgens werd het dan in de vergadering besproken en werd er advies gegeven. De ASD heeft 6 weken tijd om een reactie te geven op een gevraagd advies.
Omdat de ASD nu aanzienlijk minder leden heeft, wordt over de thema’s van het werkplan nu eerst gezamenlijk gebrainstormd waarna het verder verdeeld/uitgewerkt kan worden. Als er geen onderwerp voor discussie wordt aangeleverd, dan wordt een onderwerp wat ter sprake komt bij de mededelingen als discussiepunt op de agenda gezet.

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt.

10.Afsluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit het algemeen deel om 21.16 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud