Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 31 augustus 2023

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 31 augustus 2023, algemeen deel

Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland 
 
Aanwezig: Ada Overwater, Coby van Haasteren, Evert van Dilst

Afwezig: Sjaak Kweekel, Joke de Koeijer, René Roose, Coretta de Bruin

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de gast die interesse heeft getoond om lid te worden van de Adviesraad.
De voorzitter legt de te volgen procedure uit indien de heer lid wil worden.

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Actielijst
20220421128 Dit punt blijft staan 
20220519129 Dit punt blijft staan 
20221020148 Dit punt blijft staan
20221117156 Dit punt blijft staan
20221117162 Dit punt blijft staan omdat nog niet alles helemaal is bijgewerkt
20230216176 Dit punt blijft staan
20230525181 Dit punt blijft staan
20230629182 Er was een sollicitatieprocedure, wordt aan gewerkt via SMWO. 
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Sociale werkplaats nieuwe stijl, ter informatie van Joke
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Update Project Koopkracht 20-7
  De eerste acties van dit project zijn uitgevoerd maar dat zijn acties die aansluiten bij al lopende projecten. Binnenkort zal er weer een gesprek volgen met de projectleider. Coby vraagt de projectleider hier een datumprikker voor rond te sturen.
 • Inwonerakkoord Zorg Zeeland
  Dit punt wordt voor de volgende vergadering geagendeerd met als doel te onderzoeken hoe dit stuk aansluit bij de beleidsvisie van de gemeente.
 • De Koepel: workshop 11-9 inzicht in de Wet Schuldhulpverlening
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: webinar 5-9 Versterking van de Pedagogische basis
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen en is in het bijzonder voor Coretta interessant.
 • De Koepel: webinar 6-9 Samen vitaal ouder worden
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: webinar begrijpelijk communiceren 31-8
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: workshop inzicht in de Jeugdwet 12-9
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen. De workshop is in het bijzonder interessant voor Coretta en Evert
 • Evaluatierapport vroegsignalering pilot problematische schulden
  Dit rapport wordt voor nu ter kennisgeving aangenomen, maar wordt geagendeerd voor volgende vergadering.
 • Terugkoppeling gemeente Leerlingvervoer
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.

5. Uitkeringsspecificatie 
Het blijkt dat uitkeringsgerechtigden niet maandelijks een specificatie ontvangen, dit heeft te maken met technische problemen. Er wordt nu onderzocht binnen de gemeente of er mogelijkheden zijn om op een veilige manier wel elke maand een specificatie te sturen. De Adviesraad wordt van het onderzoek op de hoogte gehouden. Een idee wordt geopperd om de gemeente te vragen een pilot te gaan doen met de PIP-pagina. Besloten wordt om dit onderwerp verder te bespreken als Joke er is. Dan kan ook eventueel een voorzet gegeven worden voor de pilot.

6. Adviesaanvraag SPUK d.d. 4-8 
Het informeel advies wat de Adviesraad heeft gegeven is nog niet verwerkt in het stuk, maar dit zal nog wel gedaan worden. 
De Adviesraad schrijft een advies; deadline is 15 september.

7. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
Ada
Is er al meer bekend over een datum voor het gesprek met het SMWO in verband met het onderwerp ondermijning? Coby vraagt dit na bij Coretta
Evert
Er is contact met de jeugdraad; het is goed hier contact mee te blijven onderhouden.

8. Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 20.15 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud