Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 29 juni 2023

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 29 juni 2023, algemeen deel

Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland 
 
Aanwezig: Ada Overwater, Coby van Haasteren, Coretta de Bruin, René Roose, Evert van Dilst, Joke de Koeijer

Afwezig: Sjaak Kweekel

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Informatief gesprek met accounthouder SMWO bij gemeente 
Het gesprek is prettig, De accounthouder beantwoordt de vragen die op voorhand zijn gesteld en hiermee wordt veel duidelijk voor de leden van de Adviesraad over de werkwijze van het SMWO en de invloed van de gemeente op deze werkwijze. De accounthouder wil ook vooral investeren in het voorveld om latere “ellende” te voorkomen en geeft aan dat het SMWO subsidie ontvangt en dat het niet gaat om inkoop bij het SMWO. De gemeente schetst het kader en het SMWO is verantwoordelijk voor de te behalen resultaten. Er is gekozen om niet te veel versnipperd aanbod te hebben, maar als een andere aanbieder een goed of nieuw initiatief heeft, dan wordt dat zeker niet gelijk afgewezen.
 
4. Vaststellen verslag vorige vergadering 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
Er is nog geen antwoord van de gemeente ontvangen op de vragen die gesteld zijn inzake koopkracht. Dit wordt meegenomen in het DB-overleg met de gemeente.

Actielijst
20220421128 Dit punt blijft staan 
20220519129 Dit punt blijft staan 
20221020148 Dit punt blijft staan, de evaluatie is in najaar 
20221117156 Dit punt blijft staan, (opbrengst hiervan?) –> overleg dB
20221117162 Dit punt blijft staan
20230216176 Dit punt blijft staan
20230420180 Dit punt is afgerond 
20230525181 Dit punt blijft staan 
 
5. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Presentatie webinar gemeentelijk dementiebeleid
  De scan is gemaakt maar als je kijkt naar landschap met afspraken die er zijn, zijn er op Schouwen-Duiveland nog geen afspraken.
 • De Koepel: uitnodiging webinar begrijpelijk taalgebruik
  Coby schrijft zich hiervoor in.
 • De Koepel: uitnodiging webinar ouder worden in 2040
  Joke en Ada wonen dit bij.
 • Conceptadvies verordening leerlingvervoer
  Wordt besproken bij punt 6.
 • Hervormingsagenda verbetering jeugdzorg
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen, aangeraden wordt dit door te nemen. .

6. Verordening leerlingvervoer, conceptadvies 
Aan het stuk wordt toegevoegd dat veiligheid in de taxi een belangrijk aspect is. Ook als ouders de verantwoordelijkheid hiervoor niet (kunnen) nemen is het ontzettend belangrijk dat de veiligheid wel geborgd is. Bijvoorbeeld door een door de gemeente betaalde begeleider in te zetten. 
Na toevoeging wordt het stuk rondgestuurd.

7. Stand van zaken werkgroep jeugd
Er moet nog een afspraak gemaakt worden, maar dat lukt niet omdat er drie jongerenwerkers 
gestopt zijn en de manager langdurig ziek is. 
Een advertentie voor werving van nieuwe jongerenwerkers is waarschijnlijk nog niet uitgezet. 
Er wordt een e-mail gestuurd aan de contactpersoon bij de gemeente dat het belangrijk is dat 
er jongerenwerkers geworven worden en dat daarbij vooral ingezet wordt op iemand die 
ervaringsdeskundige is.

8. Stand van zaken werkgroep armoede 
Er zijn geen mededelingen vanuit de werkgroep. 

9. Uitvoeringsagenda, keuze en tijdspad
Er wordt besproken welke punten van de uitvoeringsagenda speerpunten zijn voor de leden van de Adviesraad. Dat is veel gezien de grootte van de Adviesraad.
Belangrijke punten zijn: 
Integraal huisvestingsplan, de Zuidhoek, Opgroeien in een kansrijke omgeving, Wonen en zorg, Armoede en schuldhulpverlening. Deze speerpunten worden besproken in het overleg van het DB met de gemeente.

10. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

11. Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud