Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 21 september 2023

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 21 september 2023, algemeen deel Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland 
 
Aanwezig: Ada Overwater, Coby van Haasteren, Evert van Dilst, Sjaak Kweekel, Joke de Koeijer, René Roose, Coretta de Bruin

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de ambtenaar die aanwezig is in verband met het gesprek over de overgang Wmo-Wlz. 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Gesprek ambtenaar inzake overgang Wmo-Wlz 
De eerder voorgelegde vragen worden besproken en beantwoord door de ambtenaar.

4. Vaststellen verslag vorige vergadering 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
Actielijst
20220421128 Dit punt staat op de agenda en het kiezen is afgerond 
20220519129 Dit punt blijft staan 
20221020148 Dit punt blijft staan
20221117156 Dit punt blijft staan
20221117162 Dit punt blijft staan omdat nog niet alles helemaal is bijgewerkt
20230216176 Dit punt blijft staan
20230525181 Dit punt blijft staan, in het DB-overleg met de gemeente wordt het onderwerp Wonen aangekaart en gevraagd of een ambtenaar toelichting kan komen geven over dit onderwerp
20230831183 Dit punt is afgerond
20230831184 Dit punt blijft staan (27/10)
20230831185 Dit punt is afgerond
20230831186 Dit punt is afgerond
20230831187 Dit punt is afgerond
20230831188 Dit punt blijft staan
 
5. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Koepel: inspiratieblog Tijd voor zwemles
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Koepel: uitnodiging bijwonen Hannie vd Leeuw lezing
  Is digitaal of fysiek bij te wonen op 9 november.
 • Koepel: blog De ene ervaringsdeskundige is de andere niet
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Verzonden advies brede SPUK
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Toolkit scenario ouder worden 2040 
  Dit onderwerp wordt behandeld in de werkgroep ouderen zo kan er in klein verband verder over gesproken worden.

6. Evaluatierapport vroegsignalering pilot problematische schulden 
Er wordt een korte notitie opgesteld naar aanleiding van dit rapport met daarin de volgende punten:

 • Privacy moet gewaarborgd zijn;
 • De Adviesraad ziet graag dat de twee medewerkers van StartBloq zich alleen met dit werk bezighouden en niet van alles wat doen.
 • Vragen wat ervaring en rendement is van de plangroep.

7. Uitkeringsspecificatie 
Omdat de ambtenaar aangeeft druk bezig te zijn met het updaten van het systeem en de Adviesraad in november verslag krijgt van de stand van zaken, wordt dit punt nu in het DB-overleg met de gemeente aangekaart zodat het duidelijk is dat de Adviesraad graag op de hoogte blijft.

8. Ondermijning, stand van zaken 
Ada is op de veiligheidsmarkt geweest en heeft daar gesproken met jongerenwerkers, wat zinvol was.Het onderwerp blijft op de agenda staan in verband met de afspraak die nog gemaakt moet worden. De vraagstelling was of de scholen weten wat het project van de gemeente inhoudt. Coretta en Sjaak gaan hiermee aan de slag.

9. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
Joke
Wellicht kunnen we indien nodig gebruik maken van de website denkmee.schouwenduiveland.nl.

10. Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud