Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 25 mei 2023

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 25 mei 2023, algemeen deel 

Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland 
 
Aanwezig: Ada Overwater, Coby van Haasteren, Sjaak Kweekel, Coretta de Bruin, René Roose, Evert van Dilst, Joke de Koeijer

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Presentatie ‘Verordening leerlingvervoer’ 
Omdat de huidige verordening leerlingenvervoer per december 2023 afloopt is een nieuwe verordening nodig. De gemeenten in de Oosterschelderegio willen één gezamenlijke verordening gebruiken. Ambtenaren van deze gemeenten hebben met een specialist de modelverordening doorgenomen en aangepast naar een concept verordening die gebaseerd is op de lokale situatie. De ambtenaar komt de nieuwe concept verordening toelichten.Samen met de andere Oosterschelde gemeenten maakt de gemeente Schouwen-Duiveland gebruik van het loket leerlingenvervoer.

Dit loket verzorgt de intakegesprekken en de mensen van het loket gaan met ouders in gesprek om te zorgen dat de leerling zo zelfredzaam mogelijk naar school kan. Het loket verzorgt ook de administratie van het leerlingenvervoer. Dit vervoer houdt niet op als de leerling 18 jaar wordt, maar als het diploma is behaald.Als er een school buiten de provincie genoemd wordt, heeft dit veelal te maken met het feit dat deze school voor een bepaald dorp/bepaalde stad dichterbij ligt dan een school in de provincie of omdat er een specifieke opleiding wordt aangeboden.

Een aantal aanpassingen die zijn voorgesteld voor de concept verordening zijn benoemd:

 • De bedragen zijn aangepast naar 2023
 • De eigen bijdrage voor leerlingen van het speciaal basisonderwijs is verwijderd en pleeg- en 
  gezinshuisouders zijn vrijgesteld van de eigen bijdrage
 • De trampolinegroep is niet opgenomen in de verordening
 • Op dit moment wordt in de verordening geen persoonlijk vervoersontwikkelplan opgenomen. Als het loket leerlingenvervoer dit wel wenst, dan kan het zijn dat er alsnog mee gewerkt gaat worden. Schouwen-Duiveland sluit zich aan bij het collectief van de Oosterschelderegio.
 • Artikel 5 wordt niet overgenomen uit de modelverordening.

  De Adviesraad levert het advies aan voor de gestelde deadline.

4. Bijpraten ‘Herijking subsidies’ 
De ambtenaar praat de Adviesraad bij over de herijking van het subsidiebeleid.Het doel is om het nieuwe beleidskader voor april volgend jaar klaar te hebben. In september vindt een sessie met de gemeenteraad plaats waarna er duidelijkheid zou moeten zijn wat de veranderingen worden. In oktober wil de ambtenaar met de Adviesraad en het maatschappelijk veld in gesprek gaan zodat in november/december nog verdieping kan plaatsvinden. In het eerste kwartaal van 2024 kunnen dan de eerste bestuurlijke stappen gezet worden en kan de adviesaanvraag worden ingediend.De Adviesraad hoopt dat de gemeente met de partijen in gesprek blijft en zelf een goede visie ontwikkelt.

5. Verslag vorige vergadering 
Er staat een datum verkeerd, dat is aangepast. 
Het verslag wordt met inbegrip van de aanpassing goedgekeurd.

Actielijst
20220421128 Dit punt blijft staan 
20220519129 Dit punt blijft staan 
20221020148 Dit punt blijft staan, de evaluatie is in najaar 
20221117156 Dit punt blijft staan, de vraag is wat de opbrengst hiervan was 
20221117159 Dit wordt september. De ambtenaar verzoekt specifieke vragen in te dienen
20221117162 Dit punt staat op de agenda. 
20230216172 Dit punt is afgerond
20230216173 Dit punt is afgerond
20230216176 Dit punt staat op de agenda bij ingekomen stukken
20230420178 Dit punt is afgerond
20230420179 Dit punt staat op de agenda
20230420180 Dit punt is in uitvoering

6. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Presentatie Koopkracht
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Ondermijning 
  Er is een datumprikker rondgestuurd
 • Mail Coretta d.d. 30 april
  De mail gaat in op huisvesting op het eiland in relatie tot het jaarplan. 
  Besloten wordt om na te gaan wat de status is van een project ‘Zorgwoningen’. Dit doet Coby nadat zij van Sjaak de naam van het project heeft vernomen. Dan wordt de informatie van dit project naast het stuk van Coretta gelegd om te bezien of en welk advies de Adviesraad wil geven. De uitvoeringsagenda wordt gebruikt om te bezien welke onderwerpen de Adviesraad in gang wil zetten. Afgesproken wordt dat iedereen voor 5 juni aangeeft bij Coby welk onderwerp hij/zij belangrijk vindt. Dat wordt dan meegenomen in het overleg met de gemeente.
 • Nieuwsbrief mei De Koepel
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De Koepel: workshop Participatiewet
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Burgerberaad Zorg Zeeland, uitnodiging inwonerraad 3 juni
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Webinar Gemeentelijk dementiebeleid De Koepel 12 juni
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Adviesaanvraag Verordening bekostiging leerlingvervoer
  Dit stuk wordt bij agendapunt 9 besproken

7. Verslag René van bijeenkomst LOC in Heinkenszand 4 mei jl. 
René licht toe wat er is besproken tijdens deze bijeenkomst. Ging over spanningsveld tussen formele en informele zorg. Er waren veel mensen die in besturen van cliëntenraden zitten. Zij gaven aan zich over dat spanningsveld niet gehoord te voelen.

8. Terugkoppeling workshop Jeugdwet 11 mei jl. door Sjaak
Sjaak heeft deze niet bijgewoond omdat aanmelden niet meer mogelijk was. De workshop komt nogmaals in september. Sjaak gaat uitzoeken of de workshop terug te kijken is.

9. Adviesaanvraag Verordening bekostiging leerlingvervoer 
De deadline is 7 juli. Besloten wordt om in de komende maand de presentatie door te nemen en aan de hand daarvan een advies te schrijven.

10. Project ‘Koopkracht’, verslag bespreking 9 mei jl.
René, Joke en Ada zijn aanwezig geweest bij deze bijeenkomst. Dit project moet voor de zomer al een soort spin-off hebben. Er werd om ideeën gevraagd, maar de visie/paraplu was niet bekend voor aanwezigen. Het was een creatieve ontmoeting, maar er moet wel gekeken worden dat er iets aangeboden wordt waar behoefte aan is en het moet aanhaken bij mogelijkheden die er al zijn.

11. Selectie stukken gemeente ter informatie in gedeelde map
Wordt niet besproken!

12. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
13. Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud