Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 26 oktober 2023

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 26 oktober 2023, algemeen deel Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland 
 
Aanwezig: Ada Overwater, Coby van Haasteren, Evert van Dilst, Sjaak Kweekel, Joke de Koeijer, René Roose, een kandidaat lid van de Adviesraad en twee toehoorders

Afwezig: Coretta de Bruin

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder de gasten.

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
Actielijst
20220519129 Dit punt blijft staan 
20221020148 Dit punt blijft staan
20221117156 Dit punt blijft staan
20221117162 Dit punt blijft staan
20230216176 Dit punt blijft staan
20230525181 Dit punt wordt van de lijst verwijderd
20230831184 Dit punt blijft staan, komt volgende keer op de agenda
20230831188 Dit punt blijft staan; bij SMWO zijn ze wel weer op sterkte qua personeel, maar nieuwe mensen worden op dit moment nog ingewerkt. 
20230921189 Dit punt staat op de agenda
20230921190 Dit loopt, het DB wordt in november bijgepraat
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Informatie terugkijken webinars De Koepel
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Terugkoppeling advies inzake SPUK
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen. Alle punten zijn gewaardeerd om mee te nemen behalve cultuur, dat wordt meegenomen in de nieuwe cultuurnota
 • Update over advies leerlingenvervoer
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De emoties achter het masker van de armoede
  Dit was een interessante Belgische lezing over het feit dat armoede ook een structurele kloof heeft waar je niet overheen komt
 • Webinar Mantelzorg in uw gemeente 13-11
  René heeft zich aangemeld voor dit Webinar
 • Mentorschap: een wettelijke rol
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Agenda en bijlage Algemene Vergadering De Koepel
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Inspiratiesessie Cliëntondersteuning op de kaart
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Nieuwsbrief De Koepel oktober
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Basisvaardigheden in een toegankelijke samenleving
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Effectieve werving maatschappelijke projecten 
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.

5. Terugkoppeling Werkgroep ouderen project Koopkracht
De werkgroep ouderen heeft de presentatie van De Koepel over hoe de samenleving eruitziet in 2040 nog eens doorgenomen en verschillende websites bekeken. In eerste instantie leek het alsof ouderen aan de kant geschoven zouden worden, maar in een andere context zie je wel de visie bij de overheid dat lokale samenwerkingen belangrijk zijn om dit juist te voorkomen. 

Belangrijk is dat de gemeente een langere termijnvisie heeft waar ze over 10 jaar wil staan. Daar moet ook zo vroeg mogelijk mee gestart worden. De werkgroep ouderen wil in gesprek met ouderen over waar zij tegenaan lopen, wat ze belangrijk vinden en wat men voor zichzelf interessant vindt voor de toekomst. De informatie uit deze gesprekken wil de werkgroep verzamelen en richting de gemeente ventileren zodat de gemeente alvast na kan denken hoe ze op de langere termijn stappen kunnen zetten. 

Een belangrijk punt is ook voldoende aandacht voor mantelzorg, hoe kun je de mantelzorger beter ondersteunen? En daarbij gaat het niet alleen om het mantelzorgcompliment, dat is een leuk extraatje. De werkgroep gaat naar het Ouderencafé op 7 november om informatie op te halen. 
Op 3 november is er een vervolg op de bijeenkomst ‘Toekomstverkenning voor Schouwen-Duiveland’. Evert stuurt de informatie van de eerste bijeenkomst door en hij gaat ook naar de bijeenkomst op 3 november. 

De werkgroep heeft ook uitgebreid gesproken over het dilemma wonen. Want wanneer ga je als oudere verhuizen en waarom zou je willen verhuizen. De gemeente zal een goed perspectief moeten bieden aan ouderen waardoor zij mogelijk wel gaan verhuizen. 

Project koopkracht
Er is een externe projectleider die contacten onderhoudt met Bloei en mensen die de deelkasten verzorgen. De gemeente is bezig met dit project, maar er is nog veel vaag. Wel worden bepaalde particuliere initiatieven aangemoedigd zoals de uitdeelkasten. Ook de subsidie op zonnepanelen is verhoogd, daarbij is het wel belangrijk dat het geld terechtkomt bij de mensen die er het meest aan hebben.

Welzijn op recept wordt gestimuleerd. Dit helpt mensen om meer structuur in het leven te krijgen en daardoor zijn ze wellicht eerder in staat om weer aan het werk te kunnen. Het project Bloei was voor basisschoolleerlingen, maar dat wordt nu uitgebreid naar 12 tot 16-jarigen. Er zijn ambassadeurs op scholen voor het project Bloei die kunnen verwijzen naar de activiteiten.

Dit zijn overigens wel allemaal zaken die al in gang waren gezet, maar nu een soort spin-off krijgen. De gemeente wil verder met het project Koopkracht. Er wordt een advies aan de raad gestuurd. Omdat er ook veel maatschappelijke onderwerpen bij horen, dekt de term project Koopkracht de lading niet meer. Hiervoor in de plaats zou het woord Kansenfonds gebruikt kunnen worden. De verwachting is dat de inwoner dan sneller zal kijken wat er mogelijk is.

6. Terugkoppeling Werkgroep jeugd (ondermijning) 
Volgende week wordt de afspraak ingepland met SMWO.

7. Notitie Evaluatie Vroegsignalering Schuldhulpverlening 
Het advies om iedereen in één team te plaatsen op één locatie en bij één werkgever (zelfde voorwaarden) wordt door Coby nog wat scherper geformuleerd. Daarna stuurt Coby het aan de leden rond.

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Kandidaat
Waar is meer achtergrondinformatie te vinden? 
Op het openbare deel van de website van De Koepel is heel veel informatie te vinden. 

9. Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en in het bijzonder de gasten en sluit de vergadering. 

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud