Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 18 januari 2024

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 18 januari 2024, algemeen deel  Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland 
 
Aanwezig: Ada Overwater, Coby van Haasteren, Sjaak Kweekel, Joke de Koeijer, Coretta de Bruin,  Marijke Hemminga, Job de Jonge en René Roose
Afwezig: Evert van Dilst
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda 
Bij agendapunt 6 wordt de inhoud van het gesprek van afgelopen maandag gedeeld. Verder  wordt de agenda vastgesteld zoals verzonden.

3. Probleemoplossing Teams 
Dit is voor de vergadering gedaan. 

4. Vaststellen verslag vorige vergadering

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
Actielijst
 
20220519129 Dit punt blijft staan 
20221020148 Dit punt blijft staan
20230216176 Dit punt blijft staan
20231026191 Dit punt is afgerond
20231123193 Dit punt blijft staan. Coby stuurt de toegezegde memo rond om te lezen en 
te reageren. 
20231123194 Dit punt blijft staan. Ada heeft een document rondgestuurd naar de 
werkgroep ouderen om te lezen. 
20231221196 Dit punt blijft staan, in maart wordt het mondeling meegedeeld. 
20231221197 Dit punt is afgerond
 
5. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Contactpersoon jongerenraad
  Dit onderwerp wordt geparkeerd. Om te achterhalen wat er bij de jeugd speelt, wil de werkgroep jeugd in contact komen met de leerlingenraad van de Pontes. Job neemt hiervoor contact op met de Pontes en zoekt ook naar de gepubliceerde artikelen in de krant over jongeren op het eiland. 
  Verder is het goed om een soort netwerk te ontwikkelen waar de Adviesraad bij terecht kan als er bepaalde vragen zijn. In het geval van de werkgroep ouderen zou hier bijvoorbeeld een oproep voor geplaatst kunnen worden in de nieuwsbrief van de KBO.
 • Actualisatie strategische visie, openbare raadsvergadering 11-01
  Ada is bij deze bijeenkomst geweest en er werd benadrukt dat het om een actualisatie ging en niet om nieuwe vergezichten te maken. Rondom wonen wordt nu ook ‘leven’ toegevoegd, omdat dat bij het sociaal domein hoort. De Adviesraad is van mening dat het onderwerp leven niet alleen bij het sociaal domein hoort maar bij meerdere afdelingen.
 • De Koepel: Een rondje door je eigen (woon)toekomst
  Joke bestelt het spel wat in de blog genoemd wordt. Verder wordt het stuk ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: Webinar dakloze mensen in beeld
  Joke gaat uitzoeken of er bij het Leger des Heils in Zierikzee ook nog noodopvang is en zodra zij meer weet, koppelt Joke dit terug aan de vergadering.
 • De Koepel: De hospita als vangnet bij acute woningnood
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.

6. Terugkoppeling werkgroep ouderen (woonzorgvisie)
Een aantal leden zijn bij een sessie geweest rondom de Woonzorgvisie. Hierbij waren onder andere mensen van Zeeuwland, Allevo, het Leger des Heils en van een seniorenvereniging aanwezig naast relatief veel mensen namens/van de gemeente. De bijeenkomst was zinnig, maar het leek lastig om out of the box te denken. Er werd meer in statistieken gedacht waardoor de discussie over hoe je sociale cohesie kunt creëren ontbrak. 

De Adviesraad heeft het idee dat voor elke oplossing “drempels” zijn. Na ontvangst van het verslag wordt bekeken welke punten verwerkt zijn in het verslag. Mogelijk kunnen onderstaande punten dan nog als aanvulling worden toegezonden:

 • Ecodorpen als alternatief; zie ook de Woongaard in Serooskerke (Walcheren)
 • Nagaan waarom ouderen blijven wonen waar ze wonen; is dit wel aan de ouderen gevraagd?
 • Ouderen moeten niet als lastig/duur bestempeld worden
 • Er moet ook aandacht zijn voor ouderen in combinatie met zorg in de kernen
 • Zorg voor zingeving
 • Heb aandacht voor de sociale cohesie

7. Terugkoppeling werkgroep jeugd 
De werkgroep jeugd heeft een prettig gesprek gehad met het SMWO. Er zijn een aantal zaken uit naar voren gekomen die de medewerkers van het SMWO zien als mogelijke oorzaken van criminele uitbuiting bij jongeren. Een van de oorzaken is de status die criminaliteit met zich meebrengt: het snelle geld. De invloed van sociale media is groot, via deze kanalen worden jongeren geronseld. 

Er is een groep jongeren (2%) die valt in het gat tussen de reguliere jongerenwerkers en de jeugdzorg. Daarvoor heb je gespecialiseerde jongerenwerkers nodig. Een deel van het advies kan zijn om dat ook in onze regio in te zetten. Zo zijn er ook BOA’s die gespecialiseerd zijn in ondermijning. In Amsterdam is er een aanpak waarbij broertjes van criminelen meer aandacht krijgen om te zorgen dat zij niet ook meegetrokken worden. Het SMWO zou graag zien dat er voorlichting gegeven wordt in groep 7 en 8 van de basisschool voor jongeren en ouders. Ook wil het SMWO een “kruisbestuiving” met jongerenwerkers uit onder andere Rotterdam om van elkaar te kunnen leren hoe zij bijvoorbeeld de bruggen naar ouders bouwen. 

Er gebeurt al heel veel op dit gebied, maar de Adviesraad is van mening dat nog meer mogelijk is. Job, Coretta en Evert maken een samenvatting met punten waarvan de Adviesraad denkt dat de gemeente dit mee kan nemen in de aanpak van ondermijning. Afgesproken wordt dat volgende maand het concept klaar is. 

8. Project herijking subsidiebeleid, gewijzigde planning en raadsbrief 
Wordt voor kennisgeving aangenomen omdat het project is vertraagd. Dit punt komt later weer op de agenda.

9. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
 
10. Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.15 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud