Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 20 april 2023

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 20 april 2023, algemeen deel

Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland 
 
Aanwezig: Ada Overwater, Coby van Haasteren, Sjaak Kweekel, Coretta de Bruin, René Roose, Evert van Dilst, Joke de Koeijer

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
Opmerkingen naar aanleiding van de notulen:
Spreadsheet Ommoord
Deze stuurt Sjaak rond zodra hij deze heeft ontvangen. Sjaak merkt op dat de dementiescan bij de gemeente is afgenomen. De uitslag is bekend en zodra deze gedeeld is met de gemeente kan de uitkomst ook met de Adviesraad gedeeld worden. De verwachting is dat dit niet voor juni is.
Punt 8
Ada geeft aan dat aan het bijwonen van deze bijeenkomst kosten verbonden zijn. Besloten wordt dat René deze bijeenkomst bijwoont.

Actielijst
20220421128 Dit punt blijft staan 
20220519129 Dit punt blijft staan 
20221020148 Dit punt blijft staan, de evaluatie is in najaar 
20221117156 Dit punt blijft staan, de vraag is wat de opbrengst hiervan was 
20221117159 Dit punt blijft staan 
20221117162 Dit punt blijft staan. Er zijn zaken aangepast, maar nu moeten er weer nieuwe 
aanpassingen gedaan worden (leden update). Fotograaf uitnodigen.
20230216172 Dit punt blijft staan
20230216173 Dit punt blijft staan
20230216176 Dit punt blijft staan, Coretta pakt dit met Evert en Sjaak op

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • De Koepel -workshop inzicht in de Jeugdwet 11 mei
  Sjaak gaat deze workshop volgen.
 • Kennismaking projectleider Koopkracht(verbetering) Joke, Ada en René hebben op 9 mei 9.30 uur de afspraak, de afspraak is nog niet bevestigd door de gemeente.
 • Bestuursopdracht Koopkracht en bijlage 
  Tijdens het gesprek met de projectleider koopkracht wordt geïnformeerd wat er van de Adviesraad verwacht wordt. De terugkoppeling van het gesprek komt op de agenda van 26mei.
 • Factsheet SMWO 2022 
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Raadsbrief voortgang OKO
  Coby heeft deze brief uit de attenderingen gehaald. Dit stuk is niet aan de Adviesraad gezonden. Coby zoekt de bijlage nog op en stuurt deze ook rond. 
  De Adviesraad is van mening dat dit soort stukken aangeleverd dienen te worden door de gemeente.

5. Mondeling verslag gesprek SMWO 
Er is een gesprek geweest met twee medewerkers van het SMWO en lichten toe wat is besproken en waar de medewerkers tegenaan lopen.Zoals al bekend wordt er binnen het SMWO niet gewerkt met prestatie-indicatoren. Er is wel een factsheet waarin wat gegevens staan. Welzijn is ook moeilijk te meten; hoe meet je bijvoorbeeld of er minder eenzaamheid in de gemeente is?Vanuit het SMWO is de wens om meer in de dorpshuizen laagdrempelig toegankelijk te zijn, maar dit wordt belemmerd door de hoge kosten van de huur. Juist het dorpshuis is een mooie locatie om laagdrempelig iedereen binnen te krijgen.

Uit het gesprek kwam naar voren dat het allemaal redelijk standaard gaat, het gaat zoals de regels en gewoontes zijn omdat daarmee aan de opdracht van de gemeente wordt voldaan. Het kwam over alsof er niet veel creativiteit is om iets anders op te pakken. Mogelijk is er meer ruimte nodig om te innoveren, dan gaan mensen ook creatiever denken.Algemeen gezien was het een fijn gesprek maar de Adviesraad is wel kritisch. Besloten wordt om ook het gesprek aan te gaan met de accounthouder SMWO binnen de gemeente om te horen wat de gemeente van de prestaties van het SMWO vindt.

6. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

7. Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 19.41 uur

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud