Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 23 september 2021

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 23 september 2021, algemeen deel

Locatie: Dorpshuis te Ellemeet

Aanwezig: Henk Top, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Christine Nuis, Antoine de Ceuster, René Roose Drie ambtenaren van de gemeente Schouwen-Duiveland
Afwezig met kennisgeving: Chris Hartoog, Rudolf Boom, Nelli Cooman

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda
Er zijn twee punten als aanvulling op de agenda:

 • Wat zijn de prioriteiten van de Adviesraad Schouwen-Duiveland in 2022?
  Dit punt komt volgende vergadering op de agenda
 • Verslag werkconferentie lokale inclusie agenda
  Het verslag is nog niet ontvangen

3. Kennismaking met wethouder Schot
Na een voorstelrondje worden vanuit de Adviesraad vragen aan de wethouder gesteld:
René:

 • Is voor de Wmo consulenten het beleidskader voldoende duidelijk; handelt elke consulent volgens dezelfde criteria bij het toewijzen van een beschikking?
  Wethouder Schot:
  Er wordt zeker gewerkt met beleidskaders, maar elke situatie is anders en daar moet ook ruimte voor zijn. Vanuit SMWO zijn mensen beschikbaar om met cliënten mee te kijken of alles goed verloopt. De gemeente is bezig meer bekendheid te geven aan deze cliëntondersteuning.
  Antoine merkt op dat de wethouder dit punt vooral als een signaal moet zien en het wellicht intern kan bespreken of inderdaad iedereen op dezelfde lijn zit.
  Marc:
 • Heeft u kans gezien om in het afgelopen jaar (het jaar van overname van de portefeuille) nog speciale accenten te zetten?
  Wethouder Schot
  De afgelopen maanden is veel tijd gestoken in de schuldhulpverlening.
 • Wat zouden uw accenten zijn als de SGP bij de volgende termijn weer in het College zit?
  Wethouder Schot
  Natuurlijk heeft de raad heeft ook een grote stem en kan je niet alles doen wat je wilt. Maar het accent is met name schuldhulpverlening en daarin ondernemers betrekken hoe ze kunnen signaleren en wat ze vervolgens kunnen doen. Je kunt een ondernemer een handreiking geven zodat hij weet wat hij kan doen als hij denkt te merken dat een medewerker schulden heeft.
 • Kunt u uw ambities ook spiegelen aan de huidige en nieuwe begroting?
  Wethouder Schot
  De wethouder komt zelf uit het praktijkgericht onderwijs en zij vraagt ook geld om dat meer te kunnen stimuleren op het eiland. De raad heeft al een voorzet gegeven met de horecaopleiding, zij hoopt dat zij op meerdere gebieden een dergelijke opleiding kan bieden. Bijvoorbeeld voor de zorg of voor marketing of ICT. Daarnaast is de wethouder bezig hoe de kosten op het sociaal domein te beheersen zonder in te leveren op kwaliteit.
 • Hoe is het mogelijk dat de gemeente Schouwen-Duiveland 1,7 miljoen euro over heeft op de begroting Participatiewet terwijl landelijk gemeenten anderhalf miljard euro tekortkomen. Als de gemeente zoveel geld overhoudt is er ruimte om ambities waar te maken.
  Wethouder Schot
  De gemeente is ook bezig om ambities waar te maken. Onder andere met Startblok, eenproject van de Zuidhoek. Maar ook via een project van Saman waar geleerd wordt hoeveilig te werken op een dak zonder een startkwalificatie te hebben. De aanwezige ambtenaar geeft aan dat er nu nog geen tekort is op de Participatiewet, maar als meerjarig gekeken wordt, wordt het wel spannend. Dat de gemeente geen tekort heeft, heeft te maken met het feit dat de sociale werkvoorziening het goed doet. Door mensen te stimuleren om vanuit een uitkering te gaan werken en hierdoor meer
  mensen aan het werk te krijgen, al is het maar in deeltijd, krijgt de gemeente meer geld. Dat is een van de redenen waarom de gemeente het goed doet wat de Participatiewet betreft.
 • Uit onderzoek van het Sociaal Plan Bureau blijkt dat de Participatiewet landelijk gezien finaal mislukt is. Weten we hoe deze wet werkt op Schouwen-Duiveland? Is er een evaluatie van de werking van de Participatiewet over de laatste vijf jaar op SchouwenDuiveland en zo ja, wat is de uitkomst daarvan?
  Wethouder Schot
  De wethouder weet niet of er een evaluatie is, maar zij gaat dit uitzoeken. Financieel doet Schouwen-Duiveland het wel goed.
 • Hoe ziet u de rol van de Adviesraad met betrekking tot de invoering van de Wet Inburgering?
  Marc is al een aantal jaren bezig om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij de gemeente via e-mails en notities, zodat de adviesaanvraag niet pas op het laatste moment bij de Adviesraad wordt neergelegd als alles al vastligt. Over 3,5 maand wordt de wet ingevoerd en nog steeds heeft Marc niets vanuit de gemeente gehoord. Het laatste gesprek was in mei en toen is toegezegd dat de adviesaanvraag uiterlijk voor het zomerreces bij de Adviesraad zou zijn. De Adviesraad heeft tijd nodig en wil meedenken.
  Wethouder Schot
  Dit onderwerp hoort bij de portefeuille van wethouder Smit. De aanwezig betrokken ambtenaar merkt op dat de kamernota morgen besproken wordt met de wethouder en dat maandag de adviesaanvraag naar de Adviesraad komt. Voor de Adviesraad is dit erg laat en ongemakkelijk.
  Marc heeft dezelfde vraag over laaggeletterdheid. Ook hier heeft hij vele pogingen gedaan om informatie te krijgen en krijgt ook hier geen of laat reactie. De vraag komt op hoe serieus de gemeente de Adviesraad neemt. Daarnaast is de hoge wisseling van functies binnen de gemeente ook niet bevorderlijk voor de betrokkenheid en het eigenaarschap van een dossier. De wethouder geeft aan dat het thema laaggeletterdheid in regioverband wordt opgepakt. Zij neemt de opmerkingen van Marc mee en zij geeft aan dat de gemeente de Adviesraad zeker serieus neemt. Zij geeft toe dat de vele wisselingen van ambtenaren zeker niet bevorderlijk zijn, maar helaas is personeel niet makkelijk te vinden.
  Regina namens de werkgroep Wmo
 • De werkgroep Wmo constateert dat mensen met een beperking nog altijd niet volledig mee kunnen doen in de samenleving van Schouwen-Duiveland omdat er nog zichtbare en onzichtbare drempels zijn, ondanks het VN-verdrag Handicap wat sinds 2016 in Nederland geldt. De werkgroep Wmo ziet graag dat er een ambtelijk aanspreekpunt komt waar misstanden en tekortkomingen gemeld kunnen worden. Dan kan bijvoorbeeld aan een ondernemer die zijn zaken niet op orde heeft, een brief gestuurd worden met tips hoe hij de toegankelijkheid kan verbeteren.
  Wethouder Schot
  Het onderwerp Inclusie valt in de portefeuille van wethouder Smit. Mevrouw Schot laat weten dat er in de begroting wel om een bedrag is gevraagd om zaken op te lossen. In hoeverre de gemeente iets kan vinden van gebouwen die niet van de gemeente zijn is de vraag, maar bewustwording creëren kan wel helpen. Deze opmerking is genoteerd en wordt voorgelegd bij wethouder Smit. Een van de aanwezige ambtenaren geeft aan dat de Stichting Toegankelijk SchouwenDuiveland gaat over toegankelijkheid van stranden, wegen en gebouwen. Zij zoeken nog vrijwilligers die kunnen ondersteunen en zij hebben ook de nodige vragen voorgelegd over problemen op het eiland. De ambtenaar geeft de naam van de contactfunctionaris binnen de gemeente door aan de Adviesraad. Dit platform valt ook binnen de portefeuille van wethouder Smit.
  Nita
 • Is het mogelijk om minder gebruik te maken van dure onderzoeksbureaus en ingehuurd personeel? Een mogelijkheid kan zijn om een burgerpanel aan te stellen als er specialistische kennis nodig is. Dit scheelt geld en levert betrokkenheid op.
  Wethouder Schot
  Helaas is personeel niet makkelijk te vinden. De hoge omloopsnelheid van medewerkers is zeker niet gewenst, maar als er een gat ontstaat en er is geen personeel te vinden, dan wordt iemand ingehuurd. Onderzoeksbureaus leveren soms zeker meerwaarde. Het proces van burgerparticipatie is ingewikkeld en kost veel geld. Dan helpt het als daar een bureau bij betrokken wordt om feitelijk advies te geven. De gemeente blijft ook inzetten op burgerparticipatie, maar dat kan niet altijd een bureau vervangen. Om niet te dikke rapporten te krijgen is het belangrijk dat een opdracht aan bureaus door de gemeente helder en duidelijk wordt omschreven. Er is wel een toename van bureaucratie omdat de gemeente de zekerheid zoveel mogelijk wil waarborgen.
  Coby
 • Hoe sta je tegenover de gemelde winsten in de jeugdzorg terwijl de gemeente zo bezuinigt?
  Wethouder Schot
  Dit betreft een momentopname tussen 2017 en 2019. Juvent kan geen winst uitkeren aan bestuurders, dus de winst blijft in de eigen organisatie. De ruim 5 miljoen klinkt als veel geld, maar het blijft onder de norm van 3% die zij mogen aanhouden om winst binnen de organisatie te houden.
  Op het eiland zijn nog twee instellingen die winst maken, er wordt wel gekeken hoe dit in elkaar steekt. Winst maken mag (max 3%), maar er zijn wel afspraken over wat met de winst gedaan mag worden. Er zijn de afgelopen twee-drie jaar wel goede stappen gezet op dit gebied. Dat helpt wel om te bekijken hoe de geldstromen lopen. Ook de inkooporganisatie in Zeeland is beter op de rails. De gemeente let beter op hoe geldstromen gaan, zij zien ook breed excessen en dat is niet gewenst. Maar het valt ook op waar de tarieven echt te laag zijn. Na de grote jeugdzorgtransitie van 2015 was er tijd nodig om te leren welke tarieven gezond zijn. In Zeeland trekken gemeenten goed samen op. Vanaf 2020 is er een nieuw kader voor het inkoopsysteem op basis van de ervaringen van de eerste vijf jaren. Als zaken opvallen en het een meerjarige trend is, gaat men in of het tarief lager kan. Er wordt dan gesproken om samen tot een stabiel en eerlijk afsprakenkader te komen rondom inkoop van zorg. Ook wordt goed gekeken naar ongewenst effecten (fraude en ongewenste uitgaven).
  Coretta
 • Hoe wil de gemeente een inclusieve samenleving waarborgen als een coronatoegangsbewijs nodig is voor mensen die niet gevaccineerd zijn op grond van medische redenen of geloofsovertuiging?
  Wethouder Schot
  Dit is landelijk afgesproken, de burgemeester heeft de taak te doen wat van hem gevraagd wordt. Dit onderwerp wordt nu in Zeeuws verband besproken.
 • Er moet tegenwoordig op verzoek van een Wmo consulent veelal eerst gekeken worden of er voorliggende voorzieningen zijn en met name of er een vrijwilliger is die kan helpen. Maar er blijkt een tekort aan vrijwilligers te zijn. Wordt hier door de gemeente op geanticipeerd en zo ja, hoe?
  Wethouder Schot
  Er wordt inderdaad gevraagd of iemand in de eigen omgeving kan helpen zoals een familielid of andere bekende. De gemeente vindt het belangrijk dat als iemand uit de naaste omgeving kan helpen, dat ook gebeurt. Op deze manier hoeft de gemeente geen hulp te bieden wat de gemeenschap ten goede komt. Of er geanticipeerd wordt om te zorgen dat het aanbod van vrijwilligers blijft weet de wethouder niet. Dit is de portefeuille van wethouder Smit. Er is wel een subsidiepot en veel daarvan gaat naar vrijwillige inzet. Zo zijn er ook heel veel niet gesubsidieerde activiteiten door vrijwilligers. De gemeente stimuleert de inzet van vrijwilligers met subsidie via het SMWO, maar soms ook via andere organisaties. De wethouder geeft aan het fijn te vinden dat ze is uitgenodigd en zij heeft ook nog een aantal vragen voor de Adviesraad:
 • Hoe kijkt de Adviesraad tegen het proces aan? Door tijdsdruk is het voor ambtenaren lastig om op een goede manier om te gaan met de processen. Maar de ambtenaren willen wel graag een advies voorleggen bij de Adviesraad.
  Adviesraad
  Binnen de Adviesraad is een discussie gevoerd over wanneer de Adviesraad betrokken wil worden bij de beleidsadvisering. Het besluit is genomen dat de Adviesraad zo vroeg mogelijk betrokken wil worden. De nota hoeft niet eerst af te zijn voordat deze naar de Adviesraad wordt gestuurd. Het is juist belangrijk om vanaf het begin mee te denken en te praten, zonder dat het verplichtend is.Helaas gebeurt dit nog niet altijd.
 • Gaat het ook wel eens goed?
  Adviesraad
  Het gaat soms ook zeker goed. De werkgroep Wmo heeft een voorbespreking gehad over het zorglandschap met twee ambtenaren. Dat was een vruchtbaar gesprek waarbij gevraagd werd hoe de Adviesraad/werkgroep Wmo tegen een indicatievrije dagbesteding aankijkt.
  Ook bij de doorlichting van de Zuidhoek om tot een ander financieel concept te komen is de Adviesraad vroegtijdig en goed betrokken.
 • Kan er een andere naam bedacht worden voor ‘ongevraagde adviezen’? Het klinkt nu negatief alsof de ambtenaren er niet op zitten te wachten. Dit wordt opgelost door het woord ‘ongevraagd’ weg laten. De wethouder geeft aan dat als er vragen zijn, deze gesteld kunnen worden door een mailtje te sturen. Marc verzoekt of de stukken met betrekking tot het sociaal domein die de gemeente heeft, ook naar de Adviesraad gestuurd kunnen worden. Bijvoorbeeld de infographic waaruit blijkt dat er 1,7 miljoen euro over is. Dat stuk heeft de Adviesraad niet gezien. De ambtenaar geeft aan dat zij daar niet over nagedacht heeft omdat de stukken op de website van de gemeente staan en in de Wereldregio zijn gepubliceerd. Zij zal in het vervolg de stukken die naar de raad gestuurd worden, ook naar de Adviesraad sturen. In het geval van de infographic: deze is nog niet formeel, maar zodra dat het geval is, wordt deze toegezonden aan de Adviesraad.

4. Vaststellen verslag vorige vergadering
Marc:
Naar aanleiding van punt 4: is dit al gelukt?
De werkgroep Jeugd is hier nog niet aan toegekomen.

Actie- en besluitenlijst
20210617109       Dit punt blijft staan
20210617110       Dit punt is afgehandeld
20210715112       Dit punt blijft staan
20210715113       Dit punt blijft staan
20210715114       Dit punt is afgehandeld

5. Mededelingen en ingekomen stukken

 • De Koepel: Pleidooi invoering eigen bijdrage WMO
  Marc heeft hier een reactie op gegeven, hij is er geen voorstander van. De vergadering vindt het geen taak van de Adviesraad.
 • De Koepel: Webinar Bewonersinitiatieven
  Dit bericht wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: Uitnodiging ALV
  Marc merkt op dat het merkwaardig is dat er geen agenda bijgevoegd is. Het stuk wordt verder ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: Online workshop werving en selectie 16-10
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: Nieuwsbrief september
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Uitnodiging informatiesessie norm opdrachtgeverschap beschermd wonen
  Deze sessies waren/zijn 21, 22, 23 september.
  René is bij een van de online sessies geweest. De kern van het verhaal is dat elke gemeente zelf de regie krijgt om zelf te bepalen hoe ze het beschermd wonen invullen. Er wordt nog een verslag toegezonden. Dit stuurt René rond als hij het verslag heeft ontvangen.
 • Presentatie Hoofdlijnen uitvoering zorglandschap 22-9
  De presentatie is nog niet binnen.
 • Tussentijdse evaluatie IJslands model
  Dit wordt besproken bij punt 7
 • Aan de slag met het IJslands model
  Wordt besproken bij punt 7

6. Schuldhulpverlening: mondeling verslag René n.a.v. gesprek
René heeft een gesprek gehad over schuldhulpverlening. In tegenstelling tot waar de gemeente eerst van uitging, blijkt het probleem vooral te spelen bij de groep 50+. Zij doen met name een beroep op de schuldhulpverlening. Veelal is er bijkomende of onderliggende problematiek bij schulden zoals alcoholverslaving. Schuld brengt stress met zich mee waardoor een verhoogd risico ontstaat dat mensen aan de drank gaan. Om ook de bijkomende of onderliggende problemen aan te pakken, zet de gemeente in op een integrale aanpak. De gemeente wil bij de inwoners van Schouwen-Duiveland onder de aandacht brengen dat schuldhulpverlening gratis is. Dit gaat zij doen door er aandacht aan te schenken op de website en door een vermelding in de Wereldregio. Ook werkt de gemeente samen met energiebedrijven en woningcorporaties in verband met vroeg signalering. Hierdoor kunnen oplopende schulden worden voorkomen. De gemeente bekijkt ook of ze hier het bedrijfsleven bij kan betrekken.

7. Tussentijdse evaluatie IJslands model/aan de slag met het IJslands model
Coretta licht toe dat de tussentijdse evaluatie van de pilot er is en daar staat, kort gezegd, in dat het model in alle gemeenten toegepast kan worden. Gemeenten kunnen zich tot 4 oktober a.s. aanmelden om in 2022 aan te sluiten. Coretta stuurt een e-mail (met de evaluatie als bijlage) naar wethouder Schot, met de ambtenaar in de cc, als aanvulling op de besproken punten van vanavond. Hierin wordt aangegeven dat de Adviesraad eerder een advies heeft gegeven om mee te doen met de pilot. Dat is toen niet gedaan. Maar gezien de uitkomst van de tussenevaluatie wil de Adviesraad de gemeente toch met klem verzoeken om alsnog mee te doen.

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

9. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.18 uur

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud