Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 16 december 2021

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 16 december 2021, algemeen deel 

Locatie: Teams 

Aanwezig: Henk Top, Nita Breeuwer, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Antoine de Ceuster, Chris Hartoog, Rudolf Boom, Christine Nuis
Afwezig met kennisgeving: Nelli Cooman, Regina Op de Beek, René Roose

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
Marc licht toe waarom Regina niet aanwezig is. Coby stuurt een kaart naar Regina namens de Adviesraad. 

2. Vaststellen agenda 
Deze wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering 21 oktober jl.
Marc punt 10 “in de toekomst wordt gesproken over twee werkgroepen, welke worden daar mee bedoeld? Het gaat om de werkgroepen Jeugd en Wmo omdat de werkgroep Participatie geen leden meer heeft vanaf 1 maart 2022.
Het verslag wordt met inbegrip van bovenstaand antwoord goedgekeurd. 

Besluitenlijst algemeen deel
20181220031 Dit punt blijft staan
20210715112 Dit punt blijft staan. Op 12 januari staat een gesprek gepland met de Pontes en de gemeente.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • De Koepel: poll vergoeding raadsleden
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Idem, online workshop communicatiemiddelen van adviesraden
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Kennisgeving uitstel Werkbijeenkomst Houdbare Zorg
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Terugkoppeling advies schuldhulpverlening
  Dit wordt besproken bij punt 5.
 • Terugkoppeling advies inburgeringswet
  Dit betreft een uitgebreide reactie op het advies van de Adviesraad maar er wordt geen antwoord gegeven op de vragen die gesteld zijn. Marc stelt een brief op aan de gemeente waarin wordt aangegeven dat de Adviesraad begrip heeft voor de situatie waarin de gemeente zich bevindt, maar het teleurstellend vindt dat er helemaal geen antwoorden gegeven worden in de reactie. Een prangende vraag is wat er gebeurt in de tijd tussen de oude regeling en de datum dat de nieuwe wet geïmplementeerd wordt.
 • Adviesaanvraag regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en reactie Ruud
  Dit wordt besproken bij punt 6.
 • Aangepast initiatiefadvies Preventie 
  Dit wordt besproken bij punt 7.

5. Terugkoppeling advies schuldhulpverlening 
Uit de terugkoppeling blijkt dat er naar aanleiding van het advies van de Adviesraad het nodige is veranderd, concrete gegevens ontbreken echter. In de reactie wordt ook geen antwoord op vragen gegeven. 
Coby stelt een brief op. Hier wordt aangegeven dat het fijn is dat de nota is aangepast maar dat deze aanpassing er toe leidt dat men aangeeft dat ze onderzoek gaan doen naar een aantal zaken. Zaken waarvan de Adviesraad vindt dat dat onderzoek aan de voorkant plaats had moeten vinden. In de brede evaluatie als punt meenemen dat het ontbreken van antwoorden op vragen een steeds terugkerend patroon is. 

6. Adviesaanvraag Regiovisie BWMO 
Ruud heeft een reactie opgesteld op deze adviesaanvraag en licht deze toe. Aan de reactie van Ruud wordt nog toegevoegd dat er veel geld mee gemoeid is en dat het belangrijk is goed te kijken hoe de gelden worden ingezet en daar een goede controle op te hebben. 

7. Inititiatiefadvies Preventie 
De werkgroep Jeugd heeft met dit advies als doel meer preventie op scholen wat betreft drugsgebruik en dan met name door inzet van ervaringsdeskundigen. Deze vraag komt specifiek van een burger.
Besloten wordt het gesprek met de gemeente/Pontes af te wachten zodat duidelijk is wat er nu al aan preventie gedaan wordt. Aan de hand hiervan kan de brief, al dan niet aangepast aan de uitkomst, worden verzonden. 

8. Concept vergaderschema 
Degenen die stoppen als lid van de Adviesraad doen dit per 1 maart 2022. 
De vergaderdata voor 2022 zijn:
20 januari
17 februari
24 maart
21 april
19 mei
23 juni
22 september
20 oktober
17 november
15 december 

9. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
Christine 
Hoe gaan we om met vacatures? Dit is een agendapunt bij de volgende vergadering. 

10.Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.25 uur

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud