Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 15 juli 2021, algemeen deel

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 15 juli 2021, algemeen deel 

Locatie: Dorpshuis te Ellemeet 

Aanwezig: Henk Top, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Christine Nuis, Chris Hartoog
Afwezig met kennisgeving: Antoine de Ceuster, Nelli Cooman, Rudolf Jan Boom, René Roose

1. Opening
De vicevoorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
Punt 4, regel 7: “…vlotter kunnen hanteren” moet zijn “…vlotter kunnen acteren” 
Met inbegrip van bovengenoemde wijziging worden de notulen goedgekeurd.

Actie- en besluitenlijst
De actiepunten 20210617109 en 20210617110 staan nog open maar de afronddatum ligt later in het jaar.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Bericht Grenzeloos coaching en antwoord ASD
  Dit bericht wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Concept reactie werkgroep jeugd op brief gemeente inzake “Toekomstbestendigheid”
  Dit wordt besproken en er volgt een discussie over wat bedoeld wordt met “samen optrekken met de gemeente” en de manier waarop contact gezocht moet worden met jongeren om te realiseren dat zij lid willen worden van de Adviesraad voor de werkgroep Jeugd. Voor dit laatste hoeft de Adviesraad niet te overleggen met de gemeente. 
  Besloten wordt dat de laatste zin van de tweede alinea en de gehele derde alinea wordt verwijderd uit het stuk.
  Het idee om scholen te betrekken bij het zoeken naar een jongere krijgt bijval en de werkgroep Jeugd gaat contact opnemen met scholen om te onderzoeken wat mogelijkheden hierin zijn. Gedacht wordt om studenten studiepunten toe te kennen voor deelname.
  Voor het daadwerkelijk zoeken naar een nieuw lid voor de Adviesraad zijn regels. Een sollicitatiecommissie beoordeelt de sollicitaties/sollicitanten. De opvulling van de vacature is voor in het najaar. Als jongeren die geïnteresseerd zijn worden gevonden, kunnen zij wel gevraagd worden te solliciteren. 

  Marc merkt over het tweede deel van het stuk op dat dit voornamelijk een reactie is op het artikel in de Wereldregio en niet op het stuk van de gemeente. Het is goed te lezen  dat in het artikel in de Wereldregio heel wat punten terug te lezen zijn die in het advies 
  van de Adviesraad stonden. Dat is een bevestiging dat de gemeente aan de slag gaat met de adviezen van de Adviesraad. Coretta geeft aan dat dit vorige vergadering is besproken  om dit wel mee te nemen in de reactie. 
  Marc zou willen zien dat het stuk wordt aangepast met de zin: Tot onze tevredenheid hebben we vastgesteld dat de wethouder in een interview allerlei zaken naar voren brengt die door ons zijn aangekaart. 

  Inzake de voorlaatste alinea gaat het over ouderen. Coretta merkt op dat dit ook te maken heeft met de jeugd omdat er ook Knarrenhoven zijn met een gemengde woonvorm waar ook jongeren wonen. En als er een Knarrenhof komt, komen er huizen  vrij waardoor jongeren makkelijker woonruimte kunnen vinden. Maar juist ook het gemengde wonen is belangrijk. 
  Besloten wordt om deze alinea aan te passen en alleen aan te geven wat het belang voor de jeugd is van een Knarrenhof.
 • De Koepel: Online workshops inzicht in Wmo, Jw, Pw en gemeentelijke schuldhulpverlening
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: Koploper cliëntondersteuning en adviesraden
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De Koepel: bericht vakantiesluiting en Hannie van Leeuwenlezing
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De Koepel: training ‘Adviseren kun je leren’ 11-9
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Verzonden advies Nieuwe verordening handhaving in de Participatiewet
  Dit wordt ter kennisgeving aangenomen

5. Discussie prioriteiten adviesraad 2022 n.a.v. publicatie De Koepel 
Marc merkt op dat er te weinig leden aanwezig zijn om hier een discussie over te voeren. Hier is iedereen het mee eens en besloten wordt dat dit punt volgende vergadering besproken wordt. 
Ter voorbereiding zoekt elk lid van de Adviesraad uit wat punten zijn waar de Adviesraad daadwerkelijk iets mee kan. 
 
6. Verslag werkconferentie Lokale Inclusie Agenda 
Volgens planning zouden twee leden van de Adviesraad aanwezig zijn bij de werkconferentie. Deze leden zijn echter nu niet bij de vergadering. Er is ook geen verslag van de conferentie ontvangen. Het punt komt volgende keer op de agenda. Als er eerder een verslag is, wordt dit  aan de leden toegezonden. 

7. Schuldhulpverlening 
Dit stuk is een kennisgeving aan de Adviesraad, maar de verwachting is dat het in oktober wordt aangeboden aan de Adviesraad voor formeel advies. Dat houdt in dat er in november een advies gegeven moet worden. Dit betreft alle werkgroepen. 
Voor nu wordt het stuk ter kennisgeving aangenomen. Als de vraag komt, wordt het besproken. 
De gemeente kan advies vragen, maar de Adviesraad gaat niet aangeven waar op bezuinigd moet worden. De gemeente kan een afwijzing doen op basis van argumenten. Als de gemeente afwijst op basis van financiële gronden, dan moet dat inzichtelijk zijn.
Coby merkt op dat de Adviesraad kan kijken wat het beleid is, wat er op schrift staat en naar de uitvoeringskant en dit tegen elkaar houden. Aan de hand hiervan kan de Adviesraad aangeven wat de verschillen zijn tussen wat op papier staat en wat er uitgevoerd wordt. Er kan eventueel ook een ongevraagd advies worden gegeven. 

Vragen die de leden hebben voor de wethouder kunnen aan Coby worden gestuurd. De vragen worden niet op voorhand gedeeld met de wethouder en ook niet onderling geïnventariseerd. Ieder stuurt zijn/haar vragen naar Coby. wordt.

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Coretta
Ontvangt graag het e-mailadres van de contactfunctionaris Adviesraad van de gemeente. Coby stuurt dit aan alle leden door. 

9. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.50 uur

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud