Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 22 april 2021

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 22 april 2021, via MS Teams 

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Robert Sneek, Rudolf Jan Boom, René Roose, Christine Nuis, Chris Hartoog

Afwezig met kennisgeving: Henk Top

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda 
Het agendapunt 5 komt te vervallen. Het onderwerp wordt bij de mededelingen besproken.
Vaststellen verslag vorige vergadering
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Verslag vorige vergadering besloten deel
Punt 5, zesde zin
Achter de zin “Marc stelt een brief op naar het college” wordt toegevoegd: met betrekking tot de betrokkenheid van de Adviesraad bij de invoering van de Inburgeringswet.
Actie- en besluitenlijst
20210218099 Dit punt is afgerond

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Coby deelt mee dat de begroting van de Adviesraad is goedgekeurd door de gemeente en dat het bedrijf van Annita 20 jaar bestaat.

 • Reactie Taalhuis Oosterschelde m.b.t. budgetoverschot
  Het Taalhuis Oosterschelde heeft op advies van de Adviesraad een voorstel ingediend voor besteding van het batig saldo naar aanleiding van het opheffen van de Vrijwilligers Advies Centrale (VAC). De Adviesraad heeft dit verzoek gedaan na de vraag van een lid van de VAC of de Adviesraad een besteding wist voor het batig saldo. Uit een e-mail van de voorzitter van de VAC blijken zaken echter anders in elkaar te steken en de Adviesraad kan het voorstel van het Taalhuis niet meer bij de gemeente  voorleggen. In deze genoemde e-mail wordt ook gesproken over taken die overgenomen  zouden worden door de Adviesraad. Hiervan was eerder geen sprake. De vergadering vindt de gang van zaken hieromtrent zeer merkwaardig.
  Antoine stelt een brief op die zowel naar de gemeente als naar het VAC en het Taalhuis wordt verzonden. In de brief wordt aangegeven hoe het verzoek door de Adviesraad aan het Taalhuis tot stand is gekomen. Ook wordt in de brief vermeld dat de Adviesraad het zeer zou waarderen als de gelden alsnog aan het Taalhuis worden toegekend.
 • Uitnodiging Wmo-raad voor raadsbijeenkomst over Norm Opdrachtgeverschap
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen. 
  René merkt nog op dat hij hierbij aanwezig was. Hij was verbaasd dat er ook gemeenteraadsleden deelnamen. Naar de mening van René zou het beter zijn een aparte sessie te hebben voor leden van een adviesraad en leden van een gemeenteraad omdat laatstgenoemde vaak al beter geïnformeerd zijn.
 • De Koepel – diverse publicaties
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Verzonden brief aan de wethouder m.b.t. de inburgeringswet
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen. 
  Er is nog geen reactie op de verzonden brief, zelfs geen ontvangstbevestiging. Marc merkt op dat hij hierdoor het gevoel krijgt dat de Adviesraad niet serieus genomen wordt door de gemeente. Het speelt namelijk niet alleen in dit dossier dat de gemeente traag reageert. 
  Wellicht heeft het te maken met de afwezigheid van ambtenaren, maar dit mag geen excuus zijn. Het werk moet doorgang kunnen vinden. De brief is gericht aan de wethouder en ook zij reageert niet (snel). 
  Besloten wordt dat Antoine telefonisch contact opneemt met de wethouder om te vragen wat er aan de hand is en hoe serieus zij de rol van de Adviesraad neemt. .
 • Verzonden ongevraagd advies toekomstbestendigheid
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
  Voor dit dossier heeft de Adviesraad wel een ontvangstbevestiging met zaaknummer ontvangen.
 • Verzonden werkplan 2021
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.

4. Reactie Taalhuis m.b.t. budgetoverschot 
Dit punt vervalt. Dit is besproken bij de mededelingen/ingekomen stukken.
Marc vraagt bij dit punt wat de werkgroep Wmo vindt van het antwoord van de gemeente op het advies met betrekking tot grip op kosten Wmo. Marc vond het zelf een nette, serieuze reactie. Regina laat weten dat de gemeente is ingegaan op alles wat de werkgroep heeft aangegeven  en dat er zelfs zaken zijn overgenomen. De werkgroep Wmo heeft het idee dat zij serieus genomen worden. 
Chris merkt op dat hij wel benieuwd is naar de uitwerking van punt 5. Het staat tamelijk vrijblijvend, maar als het te lang duurt voordat de Adviesraad hier iets over hoort, dan zal de Adviesraad zelf aan de bel trekken.
Ruud haakt op dit onderwerp aan: Eén van de grootste kostenposten voor gemeenten binnen de Wmo zijn de kosten voor het abonnement, er is geen enkele inkomens- of vermogenstoets. Dit is door de overheid aan gemeenten opgelegd. 
De gemeente Krimpen is hierover een rechtszaak tegen de overheid begonnen om wel een inkomensafhankelijke bijdrage te kunnen vragen, die rechtszaak loopt nog. Dit zou een punt voor de Adviesraad kunnen zijn om mee naar buiten te treden. De Adviesraad kan dan aangeven het vreemd te vinden dat een gemeente hier zoveel kosten voor maakt. Hiermee steek je als Adviesraad wel de nek uit, maar je komt er wel mee in de publiciteit. Er kan ook een ongevraagd advies worden gestuurd naar de gemeente met het advies om ook een inkomenstoets te gaan doen.
Dit moet uiteraard wel eerst inhoudelijk besproken worden. Ruud maakt een voorstel hiervoor voor de volgende vergadering zodat er dan over gesproken kan worden. Een eventueel voorstel moet wel in lijn zijn met alle eerdere adviezen die de Adviesraad heeft uitgebracht aan de gemeente.

5. Gevolgen van de coronamaatregelen bij jongeren, discussie 
De werkgroep Jeugd heeft een opzet voor een brief aan de gemeente gestuurd over de gevolgen van de coronamaatregelen bij jongeren. Er volgt een discussie over dit onderwerp en na de discussie wordt een voorstel gedaan om een brief aan de gemeente te sturen (een alarmbel) waarin aangegeven wordt dat de gevolgen van de coronamaatregelen voor de jeugd dermate ernstig zouden kunnen zijn en wellicht in de toekomst veel investering vraagt. Een dergelijke brief dient dan wel onderbouwd te zijn. Robert heeft veel cijfers en volgende keer komt dit onderwerp weer op de agenda om te bespreken. De werkgroep jeugd maakt voor de volgende vergadering een iets concreter voorstel waarin de problematiek wordt onderbouwd met cijfers.
Ruud vraagt de werkgroep jeugd expliciet te kijken naar de gevolgen voor de jeugd met betrekking tot het twee jaar missen van onderwijs/het verbieden van zaken/het isolement en de ontwikkeling van pubers in deze periode.

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Robert
Klopt het dat ik inderdaad niet te horen was. Dat klopt inderdaad. 
Ruud
Voorstel om de vergaderdata van de Adviesraad weer te vermelden in de Wereldregio. Coby 
gaat dit doorgeven. 
René
Volgende week volgt hij de cursus van de Adviesraad, er zijn nu voldoende deelnemers.

7. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.50 uur

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud