Jaarverslag 2020

Geachte lezer,
Toen wij eind 2019 verwachtten dat wij in 2020 vaker een raadpleging met onze werkkamers zouden kunnen organiseren, hadden we nog geen idee van de pandemie die ons leven en dus ook de bijeenkomsten met die werkkamers zou beïnvloeden.

In januari gingen de Adviesraad enthousiast van start met een bijeenkomst georganiseerd door de leden van de werkgroep Jeugd van de Adviesraad, met als onderwerp Preventie van jeugdproblematiek. De bijeenkomst was bijzonder geslaagd en met de input van de deelnemers uit de werkkamers is een ongevraagd advies uitgebracht, dat door de gemeente op onderdelen wordt meegenomen in haar beleidsvorming.

Ook werd in die maand de evaluatie van de Adviesraad afgerond met een rapport dat aan de gemeenteraad werd aangeboden. Een bredere evaluatie zou in 2020 plaatsvinden, maar zoals zoveel zaken is ook deze door de pandemie niet doorgegaan.

De leden van de werkgroep Participatie van de Adviesraad stelden een ongevraagd advies op met als doel verandering te brengen in de ongelijke situatie van werknemers bij de Zuidhoek. Op dit punt hadden wij op 31 december nog geen uitsluitsel ontvangen, maar wel de toezegging dat men er in januari 2021 op terug zou komen.

In april werd een digitale bijeenkomst georganiseerd met de werkkamers Wmo en Jeugd voor de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid in het kader van opvang en wonen met zorg, om de behoefte te peilen van de inwoners. Bij die gelegenheid bleek hoe lastig het was om deelnemers digitaal bij elkaar te krijgen, ondanks de inspanningen van alle betrokkenen was de deelname minimaal. Gelukkig was de inbreng die er was wel waardevol, en ‘Zorglandschap’, het beleidsdocument heeft afgelopen herfst het levenslicht gezien. Het stuk moet de gemeente handvatten geven om te beslissen welke zorgaanbieder wel of niet wordt toegelaten op Schouwen-Duiveland.

Vaak zorgde ook tijdsdruk, naast de pandemie, ervoor dat de Adviesraad onvoldoende mogelijkheid zag om haar werkkamers te raadplegen. Dit gold onder meer de voorgenomen gemeentelijke bezuinigingen: de Adviesraad heeft zich tegen de meeste ervan uitgesproken, en heeft dit ook in de pers uitgedragen. De opstelling van de Adviesraad heeft in de gemeenteraad op onderdelen geleid tot bijstelling: zo blijft bv. de bibliobus rijden.

Ook voor de Nieuwe verordeningen sociaal domein en het Actieplan Jeugdhulp werkten de omstandigheden niet mee om inspraak te organiseren. Het ging om aanpassingen van de uitvoeringsregels voor Wmo, Participatie- en Jeugdwet; en het Actieplan Jeugdhulp, dat een efficiënter gebruik van middelen beoogt zonder kwaliteitsverlies. De adviezen die wij hierop hebben uitgebracht werden door de gemeente grotendeels verwerkt in het beleid.

Jaarverslag 2020
Laaggeletterdheid staat ook nog steeds hoog op de agenda van de werkgroep Participatie, en er is door de Adviesraad een brief naar de gemeente gestuurd om het belang van de bestrijding van laaggeletterdheid te benadrukken. Laaggeletterdheid immers staat een volwaardige deelname aan de maatschappij in de weg en verkleint maatschappelijke kansen. Gezien de reactie en een aantal initiatieven, zoals het manifest van de Zeeuwse bibliotheken en het oprichten van een expertisecentrum basisvaardigheden, die onlangs zijn gelanceerd, leeft het onderwerp in elk geval.

De adviezen en brieven hierboven genoemd zijn, voor zover ze openbaar zijn, terug te vinden op onze website.

De Adviesraad heeft in het Werkplan 2020 de ambitie uitgesproken om het proces dat moet leiden tot de invoering van de nieuwe Inburgeringswet op de voet te volgen. Vanwege het besluit van het Kabinet om de invoering van deze wet tot tweemaal toe uit te stellen (invoering is nu voorzien op 1 januari 2022) heeft de Adviesraad in 2020 echter geen invulling kunnen geven aan deze ambitie. Naar verwachting zal dit wel het komend jaar kunnen gebeuren.

Al met al was 2020 een bijzonder jaar ook voor de Adviesraad Sociaal Domein, waarin zoals zovelen wij hoofdzakelijk digitaal konden vergaderen. Ik spreek de hoop uit dat de situatie rond Covid-19 in het nieuwe jaar verbetert, zodat we een vollediger invulling kunnen geven aan onze werkwijze: het tot stand brengen van gevraagde en ongevraagde adviezen middels raadpleging van onze werkkamers.

Zierikzee, 10 februari 2021

Antoine de Ceuster
voorzitter

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud