Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 21 januari 2021, via MS Teams

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 21 januari 2021, via MS Teams 

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Henk Top, Robert Sneek, Rudolf Jan Boom, René Roose, Christine Nuis, Chris Hartoog
Afwezig met kennisgeving: Nelli Cooman

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
Naar aanleiding van punt 5
Vandaag staat er een artikel in de PZC waarin de wethouder van Sluis, die namens betrokken gemeenten spreekt, zegt dat hij hoopt dat er begin februari een oplossing is. In die zin dat men hoopt dat dan bekend is hoe Intervence afgebouwd wordt en hoe cliënten naar één van de drie andere organisatie overgaan die binnen Zeeland werkzaam zijn. Het is afwachten hoe dit verder verloopt.
Naar aanleiding van punt 4
Christine merkt op dat ze de genoemde stukken heeft doorgestuurd. Dit stuk is voor de definitieve vraag.
Coby brengt onder de aandacht dat contacten met de gemeente via de betreffende contactpersoon behoren te gaan, dit is de afspraak. Ambtenaren leggen snel contact met afzonderlijke leden van de Adviesraad maar dat is niet de bedoeling. Onze contactpersoon bij de gemeente brengt dit bij de ambtenaren onder de aandacht.

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Actie- en besluitenlijst
20181220031 Dit punt blijft staan.
20201029096 Dit punt is afgerond. De betrokken ambtenaar heeft een schriftelijke reactie gegeven.

5. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Terugkoppeling advies verordening en nadere regels jeugdhulp
  De werkgroep Jeugd geeft aan dat uit de reactie blijkt dat er al veel gedaan wordt voor de jeugd, maar dat ze daar in de praktijk niet veel van merken. 
  De werkgroep Jeugd heeft geen specifieke punten waar op gereageerd moet worden, het is een algemene reactie. Een aantal leden merkt op dat als je een concreet antwoord verwacht, dat het advies dan ook zo concreet mogelijk moet zijn.
 • De Koepel: online ledenontmoetingen
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Bericht uitstel behandeling ongevraagd advies verbeterde loonregeling
  Dit wordt besproken bij het ingekomen stuk nummer 5.
 • Save the date, slotbijeenkomst cliëntondersteuning
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 • Terugkoppeling ongevraagd advies loonregeling tewerkgestelden
  Rudolf merkt op dat de reactie van de gemeente prima is. Het antwoord is correct en het doel is bereikt; er is meer aandacht van de gemeente voor de specifieke doelgroep. Nu is het zaak om dit te blijven volgen wat er concreet verder gedaan wordt voor deze doelgroep.
 • Adviesaanvraag tekorten Wmo 
  Dit stuk wordt bij punt 6 besproken.
 • DB gaat digitaal kennismaken met de nieuwe wethouder op 26 januari. De eigenlijke kennismaking met de gehele raad vindt plaats als er weer fysiek vergaderd kan worden. 
  De kennismaking van de wethouder met de leden van de Adviesraad op 18 februari gaat niet door.

6. Ongevraagd advies Preventie en toekomstbestendigheid jeugd 
De punten die in het te bespreken advies staan komen uit de laatste bijeenkomst met de werkkamer. De bijlage 6a wordt in geredigeerde vorm meegezonden met het advies. 
Er volgt een discussie over of er op dit moment al iets gedaan wordt voor de jeugd en zo ja, wat er gedaan wordt en op welke manier je jongeren betrokken krijgt. Het is belangrijk om concrete zaken in het advies te vermelden. 
Na de discussie wordt besloten dat Coby een aangepast advies maakt op basis van het door de werkgroep Jeugd opgestelde advies. Dit wordt gedaan omdat de gemeente concreet reactie kan geven als zaken meer concreet benoemd worden in een advies. 
Coby gebruikt als extra input voor het te schrijven advies ook de eerder door de gemeente toegestuurde brief over het IJslands model. Hierin staat wat de gemeente nu al doet voor deze doelgroep. 
Het advies wordt daarna in concept naar de leden van de Adviesraad gestuurd zodat iedereen er nog “op kan schieten”. Als het voor iedereen akkoord is, wordt het naar de gemeente verstuurd.

7. Adviesaanvraag tekorten Wmo, indien plan van aanpak aanwezig 
Omdat de onderliggende stukken vanmiddag zijn ontvangen, heeft niet iedereen deze kunnen lezen. 
Het advies moet voor 1 maart a.s. binnen zijn. De werkgroep Wmo schrijft een concept voorstel wat in de volgende vergadering wordt besproken. 

8. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

9. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.40 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud