Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 17 december 2020, via MS Teams

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 17 december 2020, via MS Teams 

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Henk Top, Robert Sneek, Rudolf Jan Boom, René Roose, Christine Nuis,  Nelli Cooman, Chris Hartoog

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Actie- en besluitenlijst
20181220031 Dit punt blijft staan.
20201029096 Dit punt is besproken en er is antwoord van de betrokken ambtenaar ontvangen dat het is recht gezet. Dit punt is afgerond.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Mededeling vertraging Lokale Inclusie Agenda
  Coby en Christine geven hier een toelichting op. De gemeente heeft aangegeven dat het door omstandigheden niet is gelukt de planning te halen. De planning is nu om in maart een plan klaar te hebben. In januari verwacht de gemeente hier nader over te kunnen berichten. Zodra Christine bericht krijgt, stuurt ze dit door naar Coby.
 • Nieuwsbrief werk en inkomen
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Nieuwsbrief Schouwen-Duiveland inclusief
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: handreiking mantelzorg
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: aankondiging webinars Beschermd wonen…/webinar Inclusie in de wijk voor mensen met een lvb
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: online themaworkshops Denken vanuit de inwoner
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Reactie gemeente inzake Re-integratie verordening Participatiewet
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen. Suggesties die zijn gedaan door de Adviesraad, zijn overgenomen.

5. Intervence, n.a.v. nieuwsberichten 
Dit punt staat op de agenda omdat een aantal leden van de Adviesraad hier vragen over hadden. Er ontstaat een discussie over het feit of de Adviesraad hier iets mee moet doen.  De eindconclusie van deze discussie luidt: wetende dat tot en met Den Haag iedereen zich  hiermee bezig houdt en gelet op de doelstelling van de Adviesraad is er nu geen rol voor de Adviesraad. Het dossier wordt wel nauw gevolgd en dan met name welke instantie er voor in de plaats komt.2

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Rudolf merkt naar aanleiding van het advies wat is uitgegaan met betrekking tot mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt op dat er nieuws is: er is meer dan een miljoen euro uitgetrokken om deze mensen te helpen en om beter en versneld aan het werk te komen. Dit wordt provinciaal gestuurd. 

7. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.39 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud