Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 18 februari 2021, via MS Teams

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 18 februari 2021, via MS Teams

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Henk Top, Robert Sneek, Rudolf Jan Boom, René Roose, Christine Nuis, Chris Hartoog, Nelli Cooman

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
Punt 5 – laatste bolletje
Hier staat dat het dagelijks bestuur op 26 januari a.s. kennis gaat maken met de nieuwe wethouder. Hier is een onjuiste datum genotuleerd, het dagelijks bestuur gaat 26 februari kennismaken met de wethouder.

Naar aanleiding van punt 5
Vanuit de gemeente is er een verzoek gekomen om gesprekspunten aan te leveren. Daarnaast vraagt de gemeente of de Adviesraad voorbeelden heeft waaruit de kloof tussen geformuleerd beleid en uitgevoerd beleid blijkt. De Adviesraad is echter van mening dat zij geen voorbeelden moet geven. Het gaat om het algemene beeld. De Adviesraad wil van de wethouder weten of zij de kloof ook ziet tussen de beleidsvoornemens/beleidsnotities en hoe hier in de praktijk uitvoering aan gegeven wordt binnen het sociaal domein. Als de wethouder deze kloof ziet, is de Adviesraad benieuwd welke
stappen zij gaat nemen om de kloof te verminderen.

Het gaat in eerste instantie om de kloof tussen door gemeente vastgesteld beleid en de uitvoering daarvan. Maar er kan ook gekeken worden naar de verhouding tussen de adviezen van de Adviesraad en de beleidsuitvoering van de gemeente. Wordt er voldoende opvolging gegeven aan de adviezen van de Adviesraad? Dit is een analyse die de Adviesraad zelf moet maken. Voor de werkgroep Participatie geldt dat zij te weinig adviezen hebben gegeven om te kunnen oordelen. Maar het wisselen van de ambtenaren levert wel vertraging op bij het uitwerken van projecten. De werkgroep Wmo geeft aan dat er vanuit de gemeente goed gereageerd wordt op de aangeleverde adviezen. Maar ook hier werkt het verloop van medewerkers niet mee aan een snelle afhandeling. De werkgroep heeft steeds met andere mensen te maken, ook met externen. Christine merkt op dat notities soms te weinig zijn toegespitst op de situatie op het eiland.
Besloten wordt dat er geen voorbeelden gegeven worden, het gaat er om dat de wethouder het zelf ook herkent/erkent.

Een andere vraag voor de wethouder is hoe de gemeente denkt het ontstaan van een corona generatie onder jongeren te voorkomen? Robert merkt op dat het goed is dat er met jongeren gesproken wordt, maar dat één gesprek niet genoeg is. Men moet vaker met de jongeren in gesprek om een beeld te ontwikkelen. Ook moet met meerdere leeftijdsgroepen worden gesproken. De werkgroep Jeugd neemt in het concept ook de vraag over corona mee. 

De notulen worden met inbegrip van de wijziging van datum goedgekeurd.


Actie- en besluitenlijst
20181220031 Dit punt blijft staan.
20201029097 Dit punt is afgerond – het staat op de agenda ter bespreking
20210121098 Dit punt is afgerond – het staat op de agenda ter bespreking

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Vertrek medewerkster subsidies
  Coby deelt mee dat twee medewerkers binnen het sociaal domein van de gemeente niet meer werkzaam zijn bij de gemeente c.q. op korte termijn niet meer werkzaam zijn. Er is nog niets bekend over invulling van de vacatures.
  Marc merkt op dat de vele wisselingen van medewerkers niet ten goede komen aan de verschillende onderwerpen die in het werkplan staan. Zo heeft hij nog niets gehoord over de inburgeringswet die er over 10 maanden moet zijn. En hetzelfde geldt voor laaggeletterdheid, hier is ook nog niets over bekend en dan gaat nu de medewerkster weg. Als Adviesraad ben je voor je plannen wel afhankelijk van de gemeente.
  Het dagelijks bestuur brengt dit onder de aandacht van de wethouder in het gesprek met haar.
 • Uitnodiging inspiratiesessie
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Publicaties De Koepel
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Aankondiging Netwerkbijeenkomst
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Meer doen met meedenkers
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Straten in Brouwershaven 7
  Dit betrof een individueel geval maar omdat het wel meer mensen betreft, heeft Coby het naar de gemeente doorgestuurd. Coby heeft antwoord ontvangen via de secretaresse dat de afdeling bestrating hierover gaat en dat dit lange termijn planning is. De gemeente strooit alleen de hoofdwegen en dat blijkt al moeilijk genoeg was het antwoord.
  De Adviesraad vindt dit merkwaardig omdat juist de Lokale Agenda Inclusie een belangrijk item is bij de gemeente. Dat zou ook in moeten houden dat iedereen, ook met slecht weer, zijn of haar huis uit moet kunnen.
  Coby heeft de mevrouw waar het over ging een berichtje gestuurd dat ze het heeft doorgestuurd naar de gemeente en Coby stuurt haar ook het antwoord van de gemeente. Ook het platform toegankelijkheid wordt geïnformeerd.
 • Procesbeschrijving Lokale Inclusie Agenda
  René vraagt of het vertrek van de beleidsmedewerkster van de gemeente betekent dat dit onderwerp ook stil komt te liggen. Dat is voor de Adviesraad nog onbekend. Christine had begrepen dat er een nieuwe regievoerder komt.
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Reactie van adviesraad op eerste concept LIA
  Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Terugkoppeling advies Beleidsvisie Zorglandschap
  De terugkoppeling op dit advies is helder. De ambtenaar van de gemeente gaat uitgebreid op alles in. Zij pakt alles serieus op voor zowel de jeugd als Wmo. In dit advies wat naar de gemeente is gestuurd is ook onder de aandacht gebracht dat zij moet onderzoeken of de praktijk aansluit op het geformuleerde beleid.

5. Concept advies toekomstbestendigheid, bijlage 13
Coretta merkt op dat in het nu herschreven advies de belangrijkste punten die de werkgroep
Jeugd heeft aangedragen, nog staan. Wat is dan precies hetgeen waar de werkgroep Jeugd bij een volgend advies rekening mee moet houden?
Bij het schrijven van een advies is het belangrijk dat zaken concreet benoemd worden. Er mag ook een suggestie in staan waar de gemeente iets mee kan, het hoeft niet vaag te blijven. Hoe concreter, hoe beter. Elk lid van de Adviesraad moet een advies kunnen uitleggen, wat inhoudt dat iedereen de strekking van het advies ook helder moet hebben.
Bij het schrijven van een advies moet je voor ogen hebben om welke doelgroep het gaat en welke boodschap je wilt overbrengen. In dit geval wil de Adviesraad dat de gemeente aandacht besteed aan de jeugd/jongeren in de gemeente.
Er staat nu in het advies jeugd en jongeren door elkaar. Dat moet duidelijker gekaderd, om wie gaat het precies? Want als het gaat over het feit dat er geen starterswoningen zijn, dan heb je het niet over jeugd van 16 jaar.

Marc merkt op dat er wel onderscheid is tussen het schrijven van een ongevraagd advies en een gevraagd advies.
Bij een ongevraagd advies moet je eigenlijk beginnen met een situatieschets en het gevolg aangeven van de huidige situatie en daarna geef je een advies met een aantal punten met suggesties.
Zorg er bij het schrijven van een advies voor dat je geen zaken benoemt die afleiden van het daadwerkelijke advies en wat in het advies staat, moet ook juist zijn.

Voor de werkgroep Jeugd is het duidelijk wat de verwachting is. De werkgroep Jeugd past het stuk aan en stuurt het naar Coby die er een advies van maakt en het vervolgens naar alle leden rondstuurt. De bijlage blijft er uiteraard wel bij, deze input komt uit de werkkamer.

Coby vraagt om voortaan op- en aanmerkingen via de mail aan haar te sturen. Dan kan het advies alvast aangepast worden en hoeft er in de vergadering niet veel tijd aan besteed te worden.

6. Adviesaanvraag Plan van Aanpak tekorten Wmo 12 ab
De reactie die naar de gemeente gestuurd wordt en de adviesaanvraag worden besproken. De
Adviesraad geeft in haar reactie nog aan dat het woord ‘claimcultuur’ niet zorgvuldig is gekozen door de gemeente. Het komt onvriendelijk over en het lijkt alsof er misbruik bedoeld wordt.
Er zijn nog vragen over de opmerking in de adviesaanvraag dat men een beroep wil doen op de draagkracht van de inwoners omdat ze iets terug moeten doen voor de samenleving. Dit komt op de Adviesraad vreemd over want het zijn toch mensen die hulp nodig hebben. Zij doen niet voor niets een beroep op hulp.
In de reactie van de werkgroep Wmo op de adviesaanvraag wordt hier in het voorlaatste bolletje ook aandacht voor gevraagd. De opmerking in het rapport van Berenschot dat cliënten inzicht moeten krijgen in de kosten van de hulp die ze krijgen, levert enige discussie op. Regina merkt op dat dit wel bewustzijn oplevert bij cliënten. Als er in de beschikking wordt gezet wat de zorg kost die een cliënt krijgt, dan zegt een cliënt wellicht een afspraak voor bijvoorbeeld dagbesteding niet zo snel af. 

Met deze opmerking is het duidelijk wat er bedoeld wordt.
De werkgroep Wmo past het advies aan en stuurt het naar Coby om te verzenden.

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Ruud

 • Het is een goed statement wat de voorzitter maakte over adviezen die uit te leggen moeten zijn.
 • Inzake het gesprek met de wethouder is het goed te vragen wat haar bespreekpunten zijn. Coby stuurt een mail naar de gemeente hierover.

8. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.57 uur.

Notulen Adviesraad Sociaal Domein besloten deel d.d. 18 februari 2021, via Teams
Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Henk Top, Robert Sneek, Rudolf Jan Boom, René Roose, Christine Nuis, Chris Hartoog, Nelli Cooman

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.57 uur en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen verslag vorige vergadering
Naar aanleiding van punt 4
De werkgroep Jeugd heeft het werkplan net voor de vergadering aan Coby toegezonden. De werkgroep Wmo gaat het snel updaten. Opdracht voor volgende vergadering.
De notulen worden zonder op- of aanmerking goedgekeurd.
Actiepunten
20201119005 Dit punt staat voor augustus op.
20201217008 Dit punt blijft staan, de werkgroep Wmo heeft het werkplan voor volgende vergadering klaar.
20210121009 Dit punt kan van de lijst af, is gebeurd

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4. Ideeën besteding batig saldo VAC, ontvangen suggesties
Een aantal suggesties worden besproken die zijn gedaan/tijdens de vergadering worden gedaan met betrekking tot een doel waar het bedrag aan besteed kan worden. Het gaat om een bedrag van € 12.000,–. Dit bedrag moet wel besteed worden binnen het sociaal domein.
Het doel moet bij voorkeur iets zijn wat nu, door het ontbreken van gelden, niet kan worden gerealiseerd.
De Adviesraad mag geen eigen middelen hebben, er is ook geen bankrekening op naam van de Adviesraad.

René heeft de suggestie gedaan om de opleiding taalmaatjes als doel te kiezen. René neemt contact met mevrouw Kik op om te vragen waar deze opleiding nu van betaald wordt en/of er nu al subsidie is voor dit project is.

Als iemand nog een ander idee heeft voor besteding van de gelden, dan kan je dit zo snel mogelijk aan Coby doorgeven.

5. Begroting 2021 Adviesraad
Marc merkt op dat de naam van het door Henk toegezonden document anders is dan op de agenda staat.
Het document is het financieel verslag 2020 en niet de begroting 2021. De begroting van 2020 staat in de linker kolom in dit stuk. De begroting 2020 gaat Henk op dezelfde manier maken en rondsturen.

Nu wordt het financieel verslag van 2020 besproken:
Het positieve resultaat vloeit terug naar de gemeente.
Marc vraagt wat bedoeld wordt met faciliteiten ten behoeve van werkgroepen en werkkamers. Dit is voor het organiseren van een werkkamer en de kosten die eventueel voor een locatie en/of koffie/thee betaald moeten worden. Dit komt ook terug op de begroting van 2021 in de hoop dat er dit jaar weer bijeenkomsten fysiek mogelijk zijn.
Er staat een post PM. Hier is de kerstattentie voor de leden van de Adviesraad van betaald.
Op de begroting van dit jaar wordt daar een kleinere post voor opgenomen.
De vergadering bedankt Henk voor zijn werk.

6. Concept jaarverslag 2020
Hier zijn geen op- of aanmerkingen op. Coby stuurt het naar de gemeente.

7. Rondvraag en w.v.t.t.k
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

8. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.20 uur de vergadering. Hij spreekt de hoopt uit dat we elkaar volgende keer fysiek kunnen ontmoeten. 

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud