Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 20 oktober 2022

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 20 oktober 2022, algemeen deel

Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland 

Aanwezig: Ada Overwater, Henk Top, Coby van Haasteren, René Roose, Sjaak Kweekel, Regina Op de Beek, Paul Vloothuis
Afwezig: Coretta de Bruin

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda 
Bij mededelingen wordt het punt ‘Bloei’ toegevoegd. Sjaak geeft aan dat ‘Bloei’ een 
onderwerp was op raadsinformatiebijeenkomst, welke bij punt 4 behandeld wordt. ‘Bloei’
wordt dan ook bij punt 4 besproken.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering 
N.a.v. de tekst 
Op pagina 1 staat een typefoutje: collega in plaats van college. 
Inhoudelijk: 
Sjaak merkt op dat bij punt 3 vragen uit vergadering staat “Heeft de gemeente zeggenschap over hoe de in totaal € 1.300,- uit te keren? Ja, dat kan de gemeente zelf bepalen.” Maar in zijn beleving kan de gemeente dat juist niet zelf bepalen. Er moet worden toegevoegd: volgens de richtlijnen van het rijk.
De notulen worden met inbegrip van bovenstaande aanpassingen goedgekeurd.
 
Besluiten- en actielijst 
20220127119 Dit punt is afgerond, er is een afspraak geweest. Dit punt is nog gebaseerd op 
de is oude begroting. Volgende keer aan de ambtenaar vragen hoe het met 
prestatieafspraken staat. Dat is wel een heikel punt, komt nog aan de orde
20220421128 Dit punt blijft staan
20220519129 Dit punt blijft staan. Henk vraagt om hier een datum toe te voegen. Komt op 
voorjaar 2024 te staan
20220922144 Dit punt staat op de agenda
20220922145 Dit punt is afgerond
20220922146 Dit punt is afgerond

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Raadsinformatiebijeenkomst welzijnsactiviteiten voor jeugdigen, mondeling verslag
  Sjaak is bij deze bijeenkomst aanwezig geweest. De beleidsmedewerker heeft het vooral gehad over welzijnsactiviteiten voor jeugdigen. De beleidsnotitie is doorgenomen en de huidige stand van zaken is toegelicht. Gisteren is ook Bloei gestart en de website hiervoor staat online. Bloei is een project met naschoolse activiteiten voor kinderen tot 14 jaar. Deze activiteiten worden aangeboden door de eilandelijke verenigingen, die zich konden inschrijven voor dit project en daarbij aan konden geven welke producten zij kunnen aanbieden. Kinderen kunnen zich via de website aanmelden. Er kwamen weinig vragen uit de raad, iedereen nam het verhaal aan zoals het op papier staat, er werd niet gediscussieerd. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat de website goed te vinden moet zijn, zeker als je jongeren wilt bereiken. 

  Er is voor deze pilot € 200.000,- beschikbaar gesteld door de gemeente, maar eigenlijk gaat de helft van dit bedrag al op aan de coördinator die is aangesteld voor dit project. De raad vond dit bedrag redelijk omdat het om een pilot gaat. De coördinator is ook actief in de gemeente Tholen, waar ook eenzelfde pilot loopt. De coördinator ontvangt het bovengenoemde bedrag maar een keer.Uit de pilot moet blijken of de inzet, communicatie en het aanbod voldoende is. De vragen die er waren, worden allemaal onder de noemer pilot geschoven. Maar het plan is er, het is nu hopen dat de jeugd bereikt wordt en er warm voor loopt. Het bevreemdt Ada dat het SMWO nergens wordt genoemd. Dat is juist de organisatie die zich bezighoudt met activiteiten voor jeugd en jongeren. Waarom is die organisatie gepasseerd? Hier is geen vraag over geweest vanuit de raad. Er is wel aangegeven dat de jeugdwerkers op de hoogte zijn van het aanbod.De coördinator moet het project onder de aandacht gaan brengen, ook bij scholen. Er is ook over vervoer gesproken, maar dit is iets wat ouders zelf moeten regelen. De Adviesraad vindt het een goed plan, maar het zal staan of vallen met communicatie en enthousiasme van kinderen en hun ouders. Over een half jaar wordt dit punt weer geagendeerd om te vragen bij de coördinator hoe het project loopt. De coördinator is geen ambtenaar.
 • Interview Wereldregio, mededeling
  Er heeft een klein stukje in de Wereldregio gestaan waar twee fouten in stonden, waaronder een fout aanvangstijdstip. In overleg met de gespreksleiders en Regina is een nieuw stukje tekst gemaakt wat op 21 oktober in de Wereldregio komt. Ook komt het telefoonnummer van Coby en het e-mailadres erbij zodat mensen zich kunnen aanmelden. Besloten wordt dat er een aparte telefoon moet komen voor de Adviesraad. Paul heeft nog een telefoon over die hij aan Sjaak geeft die er een prepaidkaart voor koopt. Volgende vergadering neemt Sjaak de telefoon mee.
 • Voortgang project visieleren, stavaza
  In de vorige vergadering is de raadsbrief verbeteren integrale toegang sociaal domein besproken. Ada is inmiddels bij een bijeenkomst geweest waar in tweetallen gesprekken plaatsvonden. Uit de gesprekken kwam naar voren dat er voldoende regels zijn op het gebied van inkoop. Verslaglegging, doelstellingen, prestaties, controles etc. is allemaal geregeld. Maar het voorveld is de bottleneck. Het aan de voorkant oplossingen bedenken gebeurt niet/te weinig omdat men niet op de hoogte is van elkaars aanbod. Het hele netwerk was er ooit was, is uit elkaar gevallen omdat er geen afspraken gemaakt waren en door verloop van personeel. Omdat er geen prestatieafspraken gemaakt zijn in het voorveld kun je ook weinig. Ada heeft hierover opgemerkt dat je altijd met elkaar kunt afspreken dat je onderdeel bent van het netwerk en dat als het nodig is, je je diensten aanbiedt. Dat proces gaan ze nu inventariseren. Waar er voorheen een gemeentegids was met alle contacten op het sociaal terrein, moet dat nu allemaal online gevonden worden in onze gemeente. Er bestaat wel een sociale kaart, maar dat is slecht te vinden en deze is niet bekend bij de burgers. Mensen die met de praktijk te maken hebben, hebben de contacten wel, maar beleidsmedewerkers van andere terreinen hebben geen idee. Het blijkt dat ook de terminologie verschillend is als het gaat om ‘wat houdt toegang tot het sociaal domein in’? Is dat iets wat in het gemeentehuis geregeld moet worden of is het doel juist om de inwoner te ontzorgen? In het laatste geval heeft de inwoner 1 contactpersoon en binnen de gemeente gaat die contactpersoon alles regelen voor de inwoner en hij koppelt alles terug naar de inwoner. Zo hoeven inwoners zelf niet meer alle loketten langs. Op deze manier heeft De Koepel ook een pilot gestart, die als zeer klantvriendelijk wordt ervaren.

  De Adviesraad dacht dat dit ook de bedoeling was, maar zover is het nog niet. Het lijkt erop dat de gemeente dit ook wil, maar de gemeente lijkt voorzichtig om een pilot te starten rond zo’n compleet nieuwe uitwerking. Als eerste stap heeft de gemeente gekeken of het past in het lopende traject en nu gaan ze eerst inventariseren wat er allemaal aan mogelijkheden zijn in het voortraject om mensen op sociaal/zorg gebied te ondersteunen. 

  Sjaak merkt op dat als het over kinderen gaat, de school vaak ook nergens bij betrokken wordt. Alle vormen van zorg zijn onbekend bij elkaar. Als een kind begeleiding van een psycholoog krijgt, heeft de school daar geen informatie over en dat is jammer want anders zou het effect zeker groter kunnen zijn. Officieel mag dit ook niet gedeeld worden, maar een koppeling tussen onderwijs en andere zorggebieden zou wel gewenst zijn. Dit aspect komt al langer voor en het gaat erom de mensen die in dat netwerk opereren aan elkaar te koppelen. Er wordt gecommuniceerd, maar men begrijpt elkaar niet. Er zou een soort coördinatie moeten zijn, of een soort platform waar men elkaar op kan vinden. Daarnaast probeert een zorgaanbieder die een client binnen heeft, ook zoveel mogelijk vanuit de eigen organisatie te helpen vanwege het budget wat erbij hoort. 

  Bij het SMWO zijn ook projecten waarbij de vrijwilligers nog nooit zijn gevraagd om iets op te pakken omdat het op andere gebieden niet bekend is.Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het SMWO twee miljoen euro op jaarbasis ontvangt, maar dat er geen of onvolledige prestatieafspraken zijn. Zo is niet duidelijk wat zij doen. Vanuit het SMWO was er niemand bij de bijeenkomst aanwezig. De Adviesraad heeft in het verleden er wel op gehamerd bij de gemeente dat er prestatieafspraken gemaakt zouden moeten worden. Dit zou geïntroduceerd worden, maar dat is nooit gebeurd. In het jaarverslag staan alleen aantallen, maar resultaten worden niet genoemd. Er is nu een nieuwe directeur, die kan uitgenodigd worden om nog eens een toelichting te komen geven. De nieuwe directie is echter nog maar net een maand aan de slag.

  Verantwoording moet het SMWO echter bij de gemeente afleggen, de gemeente zal aan het SMWO moeten vragen wat de resultaten zijn. Dit kan aan de wethouder gevraagd worden tijdens het overleg van het DB met de ambtenaar. Dan kan ook gelijk gevraagd worden of de acties uit de week tegen de eenzaamheid iets hebben opgeleverd. Daarom wordt besloten dat deze vragen eerst met de ambtenaar besproken worden, ook omdat dit ook in het traject visieleren is gesignaleerd. Even kijken hoe dit bij elkaar komt. Later in de tijd kan dan ook met jongerenwerkers van het SMWO gesproken worden om eens met deze mensen te spreken en te vragen wat zij precies doen. En eventueel kan dan ook later in de tijd de directie van het SMWO worden uitgenodigd. Over vier maanden wordt de voortgang bekeken en aan de hand daarvan kan alsnog het SMWO uitgenodigd worden.

  Sjaak vraagt in hoeverre de invloed van de gemeente bij het SMWO aanwezig is? Bij grotere gemeenten zijn het zelfstandige units die opdrachten uitvoeren die ze van de gemeente krijgen. Hoe verder ze van gemeente afstaan, hoe beter ze over het algemeen werken. Hoe ver staat het SMWO hier van de gemeente af? Ada geeft aan dat het probleem was dat er vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken. En in het perspectief zit aan de ene kant een mate van vertrouwen en de anderekant staat: uit perspectief van wantrouwen moeten jullie duidelijk verantwoorden. Ruimte om te accepteren dat ze het anders doen zit niet in dat model. Dan krijg je discrepantie. Het is vreemd dat de kennis bij de organisatie zit en niet bij de ambtenaar maar dat de ambtenaar het besluit neemt. 
 • Vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid
  Er wordt landelijk 40 miljoen euro uitgetrokken voor dit project, waar ook aandacht voor is op televisie. De vraag komt dan op wat het SMWO nog meer voor activiteiten in gedachten heeft als er zulke bedragen mee gemoeid zijn. Dit bedrag moet wel gerelativeerd worden want het is een bedrag voor alle gemeenten samen. Per gemeente blijft er dan niet zo ontzettend veel over. In de raadsbrief staan vijf pijlers genoemd, maar de Adviesraad ziet liever dat er meer concrete acties worden genoemd en dat er het hele jaar door activiteiten zijn. Dit wordt besproken in het overleg van het DB met de ambtenaar. In dit gesprek wordt ook gevraagd waarom dit stuk niet door de gemeente aan de Adviesraad ter beschikking is gesteld.
 • Nieuwe beleidsadviseur Participatie
  Er is een nieuwe beleidsadviseur participatie. Hij heeft aangegeven dat hij zich gaat bezighouden met de participatiewet en dat het belangrijkste de Zuidhoek is. De ambtenaar wordt uitgenodigd voor een volgende vergadering.
 • Begroting sociaal domein
  Dit stuk is ter kennisgeving. Sjaak merkt op dat het aansluit op het vorige onderwerp. De Zuidhoek is een zelfstandige unit en past dus eigenlijk niet meer in de begroting van de gemeente, de Zuidhoek werkt als commercieel bedrijf. Dat heeft te maken met participatie. Maar het mengt nog wel veel door elkaar lijkt het. We zullen meer horen als de ambtenaar bij een vergadering aanwezig is.
 • De Koepel: inspiratiesessie 16-11: Overgang Wmo naar Wlz
  Dit is een Zoom bijeenkomst. Voor het direct bijwonen van de bijeenkomst bedragen de kosten € 25,00, terugkijken is gratis. Ada gaat deze bijeenkomst volgen Regina merkt op dat de overgang van Wlz naar Wmo nog interessanter is. Maar de Wlz wordt niet door de gemeente gedaan.
 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
  Hier zal niemand bij aanwezig zijn, maar de Adviesraad gaat wel stemmen voor een nieuw landelijk bestuurslid. Ada heeft het CV van de kandidaat bekeken en stelt voor om voor deze kandidaat te stemmen. De vergadering gaat akkoord en Coby zal de stem namens de Adviesraad uitbrengen.
 • Uitnodiging webinar 17-10 Basisvaardigheden en het sociaal domein
  Dit webinar is al geweest en Sjaak heeft het bijgewoond. Het ging vooral over de basisvaardigheden, waarbij naar voren kwam dat de omvang van laaggeletterdheid schrikbarend is. Vooral ook gezien in het licht van de communicatie van de diverse instanties. 2,5 miljoen mensen hebben een achterstand in taal (laaggeletterdheid) en 2,1 miljoen mensen hebben problemen met rekenen. Daar komt nog een derde probleem bij; digitalisering. Ook bij de overheid, fysieke loketten worden gesloten en mensen kunnen alleen nog maar bij een online loket terecht. De discussie was vooral dat de overheid hier iets aan moet doen en dat een Adviesraad hier aandacht aan moet besteden. Deze Adviesraad heeft het al op de agenda en al eerder besproken met de ambtenaar. Bovengenoemde aantallen worden in plaats van kleiner alleen maar groter.

  Door de digitalisering wordt de kloof tussen burger en overheid alleen maar groter. Het zijn vaak de mensen die van de gemeente afhankelijk zijn, die ook laaggeletterd zijn en dus niet mee kunnen met onder andere digitalisering. In Rotterdam zijn ambtenaren letterlijk de straat opgegaan en zij hebben oudere mensen over dit onderwerp aangesproken en ook daaruit bleek dat de kloof tussen overheid en burgers groot is. Sjaak merkt op dat het tijdens het webinar ging om het uitwisselen van signalen en dat aan Adviesraden werd gevraagd op te letten dat gemeente goed leesbare berichten uitstuurt. De Adviesraad heeft in het verleden al een ongevraagd advies over laaggeletterdheid aan de gemeente gestuurd en het antwoord was dat het vooral zou gaan om ouderen en dat die groep vanzelf kleiner wordt. Dit advies en het antwoord wordt opgezocht en aan de hand daarvan bespreekt het DB dit onderwerp met de ambtenaar. Een tip uit het webinar was nog om Facebook te gebruiken om informatie op te halen bij de mensen waar het om gaat. Overigens is dit tegenstrijdig aan het verhaal dat mensen niet digitaal vaardig genoeg zijn.

5. Script dialooggesprek 3 november 
Dit is klaar, moet gezien worden als voorzet.

6. Advertentietekst
De advertentie staat morgen in de krant. De sollicitatiecommissie bestaat uit Ada, Coby en Rene??. Sjaak zal Ada vervangen als er een kandidaat bij is die zij kent. 

7. Ongevraagd advies Wmo voorzieningen
Dit punt vervalt, Coby heeft geen tijd gehad dit voor te bereiden. Zij stelt op een later moment een advies op. Mede omdat het vreemd is dat burgers elk half jaar opnieuw moeten bewijzen dat zij een voorziening nodig hebben, terwijl het om iets gaat wat permanent is. Dit is een algemeen probleem. 

8. Voortgang Tejo-huis: verslag online bijeenkomst
Sjaak, Henk, Coretta Coby hebben deze bijeenkomst bijgewoond. De werkgroep heeft eerst zelf bepaald of zij het nuttig vinden dat er een dergelijke voorziening op het eiland komt. Hier was de werkgroep van overtuigd. Daarom wil de werkgroep weten wat er leeft op dat gebied en wat er allemaal al is binnen de gemeente. Hiervoor is een gesprek aangevraagd met de ambtenaar, maar dit gesprek vindt op 14 november plaats. De werkgroep bekijkt of dit gesprek voldoende informatie oplevert en als dit niet het geval is, wil zij in gesprek met Emergis. Ook daarna beoordeelt de werkgroep of zij voldoende informatie heeft. Als dat niet zo is, dan gaat de werkgroep een gesprek aan met de school. De werkgroep informeert de Adviesraad aan de hand van de gesprekken die plaatsvinden. Het betreft een burgerinitiatief en de Adviesraad kan alleen inventariseren of er een basis is om dit burgerinitiatief op te starten. Het zou uiteraard mooi zijn als de gemeente wel faciliteert. Maar zonder burgerinitiatief ontstaat geen Tejo-huis.

9. Vergaderrooster 2023 concept 
Besloten wordt dat de data blijven zoals in het overzicht vermeld en voor juni en augustus worden dit 29 juni en 31 augustus. 
 
10. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
Sjaak

Er is contact geweest met Alzheimer Nederland, afdeling Zeeland en zij vinden het fijn dat de Adviesraad enthousiast is over de dementiescan en zij willen graag samenwerken. Er is een datum gepland voor een gesprek met de ambtenaren, maar Sjaak is dan op vakantie. Er wordt nu een nieuwe datum geprikt. Het gesprek is bedoeld om te polsen hoe de stemming over dit onderwerp bij de ambtenaren is. Sjaak dacht al eerder iets gelezen te hebben over een dementievriendelijke samenleving, maar kon hier niets over vinden. Dit was waarschijnlijk in het kader van wonen. Duidelijk is wel dat hiervoor een taak is weggelegd voor de Adviesraad.De afdeling Zeeland is bezig om dit in alle gemeentes in de provincie Zeeland op te pakken. Sjaak houdt de Adviesraad per vergadering op de hoogte van de stand van zaken.

Door het gesprek wat de leden van de Adviesraad hebben gehad met het College van B&W, is het Sjaak opgevallen dat er hier heel anders gedacht wordt dan in de rest van Nederland. Hier lijkt het alsof de gemeente de Adviesraad niet ziet als partner, maar als een tegenstander die op de rem trapt. Dit zal beslecht moeten worden om samen met elkaar op te trekken. Het feit dat wethouders denken dat ze een advies van de Adviesraad zomaar naast zich neer kunnen leggen, geeft aan dat dit niet de juiste denkwijze is. Sjaak merkt op dat bij anderen gemeenten de Adviesraad niets met de gemeenteraad van doen heeft. Daar is het een voorloper van B&W. Politiek hoort niet binnen de Adviesraad en de raad is politiek gestuurd. Dus ook de verordening is zo geschreven dat het voor de gemeente past. De Koepel heeft informatie over wat de regels hiervoor zijn en heeft ook trainingen over dit onderwerp. Het is goed om hierover een training in huis aan te vragen. Henk geeft aan dat de Adviesraad wel kritisch moet zijn in wat de Adviesraad wil, maar dit dan terug moet laten komen in de evaluatie. Daar moeten we dit aan de orde stellen, dan hoeft dat niet tussendoor. De evaluatie kunnen we als handvat gebruiken.

Regina
Hoe komt de avond van 3 november eruit te zien?
Er zijn drie gespreksleiders en er zijn drie ruimtes nodig (zoals deze kamer en de kamer hiernaast).Om 17.30 uur start het met een broodje en soep, dit is informeel in de kantine. Ook de gespreksleiders zijn er dan. De start van de dialoogtafel is om 18.30 uur en eindigt om 20.30 uur. Daarna wordt onder het genot van een drankje in de kantine een korte terugkoppeling gegeven. Iedereen is welkom om mee te doen. Wil je niet meedoen dan is dat ook prima, dan ben je toehoorder, maar noteer dan zaken die je hoort zodat je wel een rol hebt. Het script wat bij de uitnodiging is verzonden, wordt gebruikt bij de dialoog. Het thema is ‘rondkomen in deze tijd’. Het wordt geen discussie. Als er geen of niet veel belangstelling is, dan zijn de ruimtes niet nodig. Een paar dagen voordien wordt besloten hoeveel ruimtes nodig zijn, maar de avond gaat door ook als er maar een paar aanmeldingen zijn. Er wordt eerst intern teruggekoppeld hoe de avond verliep voordat het eventueel in de krant komt. De uitnodiging heeft ook op Facebook gestaan. Coby stuurt deze ook nog naar Henk om op LinkedIn te plaatsen.
 
11. Afsluiting 
De volgende vergadering is op 17 november a.s.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.35 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud