Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 17 november 2022

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 17 november 2022, algemeen deel 

Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duivelan

Aanwezig: Ada Overwater, Henk Top, Coby van Haasteren, René Roose, Sjaak Kweekel, Regina Op de Beek, Paul Vloothuis, Coretta de Bruin

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda 
Ada licht toe waarom de agenda is opgeknipt in een openbaar deel en een apart deel voor het 
advies over indicering Wmo. Sjaak merkt op dat hij het onderwerp geen punt vindt voor een 
besloten vergadering.
Bij punt 9 wordt update Tejo-huis toegevoegd.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
Besluiten- en actielijst
20220421128 Dit punt blijft staan, is najaar 2023
20220519129 Dit punt blijft staan
20220922147 Dit is een onderwerp voor het overleg met DB en gemeente. Dat gesprek vindt
plaats voor de volgende vergadering
20221020148 Dit punt blijft staan
20221020149 Dit punt is afgerond
20221020150 Dit punt blijft staan
20221020151 Dit punt blijft staan
20221020152 Dit punt blijft staan
20221020153 Dit punt is afgerond
20221020154 Dit punt is afgerond

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Samen Sterk voor Jongeren, raadsbrief, opdracht en convenant
  De stukken voor dit project zijn niet aan de Adviesraad toegezonden, wat de vergadering bijzonder vreemd vindt. Het project is nu al in gang gezet, dus inhoudelijk kan de Adviesraad er niets meer mee. Een gemiste kans, want dit is bij uitstek een onderwerp wat betrekking heeft op het sociaal domein en wat zeker een onderwerp is voor de Adviesraad. Coby heeft zich via de gemeentelijke website aangemeld om raadsbrieven te ontvangen die betrekking hebben op het sociaal domein, maar ontvangt eigenlijk nooit een raadsbrief, alleen eenmaal over iets anders dan het sociaal domein. Dat systeem werkt blijkbaar niet goed. 

  Besloten wordt een brief te sturen aan de wethouder waarin gevraagd wordt naar de reden waarom dit buiten de Adviesraad is omgegaan. Ook wordt in de brief aangegeven dat de Adviesraad structuur mist bij de gemeente om dit in de toekomst te voorkomen en dat het bestuur van de Adviesraad hierover in gesprek wil met de wethouder.
 • Nieuwsbrief De Koepel met oproep CEO Wmo
  Dit is interessant. Het gaat over toegankelijkheid, kwaliteit van de ondersteuning en het effect. 
  Dit loopt niet parallel met Visieleren.
 • Nieuwsflits De Koepel: poll gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid
  Sjaak vult de poll in en anderen kunnen dit ook doen. De Adviesraad gaat ervan uit dat dit 
  een eenmalige poll is.
 • Budgetoverzicht
  Zoals te zien is in het budgetoverzicht, is er op dit moment minder uitgegeven aan onkostenvergoeding. Dit heeft te maken met het aantal leden in de Adviesraad. Volgend jaar wordt de Adviesraad niet gekort omdat er nu minder geld nodig was. Er gaat ook geen geld terug naar de gemeente omdat de Adviesraad zelf geen geld heeft ontvangen van de gemeente. Het is een ter beschikking gesteld budget.

5. Huiskamertjes 18 november: tijdsindeling 
Hoewel de Adviesraad wel op de lijst stond om uit te nodigen, is de uitnodiging voor de Verbindingsdag niet ontvangen. Ada heeft contact gehad met de gemeente om te vragen wat het doel is van deze dag. Hieruit bleek dat het een activiteit is in het kader van het diversiteitsbeleid. De gemeente moet eenmaal per jaar een activiteit hierover organiseren. De Adviesraad vindt het vreemd dat er in geen enkele uiting over deze dag is gesproken over diversiteit. De mensen die komen zullen hier dan ook geen idee van hebben. Er is gekozen om als Adviesraad niet in een huiskamer te zitten. De leden vinden dat je als gemeente voor iets moet staan of niet en dat dit nu niet het geval lijkt te zijn gezien het feit dat er niet over diversiteit gesproken wordt terwijl dat kennelijk ten grondslag ligt aan deze activiteit. Een aantal leden van de Adviesraad gaan wel langs om informatie op te halen in de verschillende huiskamers. René en Sjaak gaan van 16.00 – 17.00 uur, Ada van 17.00 – 18.00 uur en Regina gaat later op de avond. Tijdens het overleg van het DB met de gemeente wordt gevraagd wat de gemeente zelf van deze activiteit vindt.

6. Afspraken groepjes: planning, wie gaat waarheen en wanneer; verslag gesprekken 
Afgesproken wordt dat als een groepje een afspraak maakt met een ambtenaar/wethouder dit in de gezamenlijke app gedeeld wordt. Zo is iedereen op de hoogte van de afspraken die gemaakt zijn en wie van de leden bij welke afspraak aanwezig is.

7. Verslag werkbespreking 3 november jl.: sporen
Het verslag is de reflectie op het thema Rondkomen in deze tijd. Hierin zijn twee sporen uitgezet, de eerste is effectiviteit en de ander gaat over in gesprek gaan met professionals. Aan Ellen wordt gevraagd om in het voorjaar nog een keer aan te schuiven. Door haar aanwezigheid en de manier van vragen, werden er dingen verteld die bijdragen aan het beter leren kennen van elkaar, en te ontdekken wat ieders kwaliteit is en dit ook te waarderen. Bij spoor 1, de effectiviteit, gaat het erom om te meten of dat wat uitgevoerd is zinvol was. Bij het Taalmaatjes project kun je nagaan hoeveel mensen zijn opgeleid en hoeveel matches er waren. Er zijn ook voorbeelden dat het SMWO cursussen geeft en dat er koppelingen gemaakt moeten worden tussen mensen die gaan samenwerken, maar die koppelingen worden vervolgens niet gemaakt. De succesfactoren komen ook in het jaarverslag van het SMWO niet terug. 

Het tweede spoor is uitgezet omdat is gebleken dat als een onderwerp zo beladen is, je deinformatie niet boven tafel krijgt van de inwoners. Ook al is de vraag redelijk algemeen. Je zou dan in gesprek met professionals moeten om de informatie wel te krijgen. Een optie is om een ‘rondje professionals’ te doen in januari rond dit thema. De bijeenkomst in FiZi met Toon Walravens is vanwege te weinig belangstelling niet doorgegaan. De Adviesraad is wel zeer geïnteresseerd in zijn verhaal en wil het verhaal graag horen. Besloten wordt dat het DB op korte termijn uit gaat werken hoe dit vormgegeven kan worden. Dit kan in de vergadering zijn of breder uitgezet worden.

8. Update sollicitaties
Er zijn drie sollicitanten die alle drie geschikt lijken. Op 29 november zijn de gesprekken met de sollicitatiecommissie. Coby heeft de uitnodiging hiervoor naar de leden van deze commissie gestuurd. Sjaak vervangt in een van de gesprekken Ada.
Zodra de gesprekken definitief bevestigd zijn, stuurt Coby de gegevens van de sollicitanten naar de leden die het gesprek met de sollicitant hebben zodat zij zich kunnen voorbereiden. Na de gesprekken is er wat tijd om na te bespreken. Er is ruimte in de Adviesraad voor alle drie de kandidaten. Daarna is er nog 1 plaats op te vullen.

9. Update Alzheimerscan 16-11 
Tijdens de bijeenkomst met de gemeente waren twee beleidsambtenaren van de gemeente en iemand van het Odensehuis aanwezig. Er werd duidelijk dat de gemeente al vier jaar geleden heeft afgesproken een dementievriendelijke gemeente te willen zijn. De afspraak voor de dementiescan stond gepland net voor corona, waardoor het destijds niet gedaan is. Het is Sjaak opgevallen dat de gemeente best veel doet, maar dat de gemeente dit niet vastlegt in rapportages die zichtbaar zijn, waardoor het lijkt alsof de gemeente weinig doet. Nu is de dementiescan wel afgenomen. Er zijn 30 vragen gesteld over welk beleid er is rondom dementie binnen de gemeente. Vrijwel bij alle vragen werd geantwoord dat de gemeente niet aan doelgroepenbeleid doet. Het zou beter zijn dit wel te doen, maar door gebrek aan personeel lukt dat niet wordt gezegd. De uitkomsten van de scan worden gedeeld met de gemeente. Sjaak heeft hier een kopie van gevraagd. Het plan is dat Alzheimer Nederland, afdeling Zeeland dit met de wethouder gaat bespreken. Sjaak zal hier ook bij aanwezig zijn. De ambtenaren hebben al een beetje door laten schemeren dat het beleid wat er nu is, gevolgd zal worden. De afdeling Zeeland van Alzheimer Nederland gaat de dementiescan bij elke gemeente in Zeeland uitvoeren. Dan ontstaat een goed beeld.

Het is in het gesprek ook opgevallen dat de gemeente Schouwen-Duiveland op sommige punten anders werkt dan gemeenten elders in het land. Dit viel nu op bij het Odensehuis. Dit is landelijk een vrijwillige organisatie, maar hier betaalt de gemeente ‘via via’ het salaris van mensen die er werken. Daardoor zijn ook een aantal taken die eigenlijk bij de gemeente horen, hier neergelegd. Daarmee is ook de verantwoordelijkheid verlegd naar de organisatie. Dit is ook terug te zien in het vervoersbeleid. Dit is een nieuw onderwerp dat we kunnen agenderen.

Wat betreft het doelgroepenbeleid denkt de Adviesraad dat de gemeente hier in de (nabije) toekomst niet onderuit kan omdat de samenleving verandert. Dit is ook gebleken uit de presentatie die Ada heeft bijgewoond over Wmo en Wlz van De Koepel. Deze presentatie komt volgende keer op de agenda.

Tejo-huis
Coby, Coretta en Henk zijn bij een overleg met de gemeente geweest over dit onderwerp. Coretta had vragen over wie de vrijwilligers werft, wat de locatie wordt en wat de rol van het bestuur is. Uit de presentatie blijkt dat de gemeente de opdracht wil verstrekken voor twee jaar met duidelijke kaders die inhouden dat het Tejo-huis data moet aanleveren over o.a. het bereik van jongeren, de achtergrond/hulpvraag van de jongeren, hun feedback. Dit zijn echter zaken die het Tejo-huis vanwege de openheid en privacy van de jongeren niet deelt. Hier is het project vorige keer ook op gestrand. De gemeente geeft wel aan dat dit een burgerinitiatief is, maar trekt vervolgens wel de regie naar zich toe. Het lijkt erop dat de vorm is uitgewerkt maar dat het bestuur van het Tejo-huis niet is betrokken. Volgens de processtappen in de presentatie wil de gemeente in januari contact opnemen met het bestuur van het Tejo-huis en nog voor de zomer een Tejo-huis openen. Dit lijkt nogal voortvarend.De Adviesraad neemt eerst contact op met het bestuur van het Tejo-huis Goes.

10. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
Henk
Kunnen de vergaderdata van volgend jaar in de notulen worden opgenomen?
Deze staan hieronder.

Regina
Kan de website bijgewerkt worden? Er staan nog foto’s van oud leden op en ook het nieuwe telefoonnummer ontbreekt nog. Daarnaast kunnen de stockfoto’s worden gewijzigd. Coby gaat deze opdracht doorgeven aan de websitebeheerder. 

Vergaderschema 2023
19 januari
16 februari
23 maart
20 april
25 mei
29 juni
31 augustus
21 september
26 oktober
23 november
21 december

11. Afsluiting 
De volgende vergadering is op 15 december a.s..
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.52 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud