Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 26 maart 2023

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 26 maart 2023, algemeen deel

Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland 
 
Aanwezig: Ada Overwater, Henk Top, Coby van Haasteren, Sjaak Kweekel, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, René Roose, Evert van Dilst Ambtenaar van de gemeente en wethouder Schot

Afwezig: Joke de Koeijer

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de wethouder en de ambtenaar.
Joke is met kennisgeving afwezig. 

2. Kennismaking met wethouder Paula Schot 
De vragen die al eerder gestuurd zijn en de antwoorden hierop worden nog doorgenomen.

  • De uitvoeringsagenda in concept komt ook ter beschikking van de Adviesraad. Een ambtenaar is hier mee bezig en het document wordt volgend DB-overleg besproken. Daarna wordt het gedeeld. Er is een workflow gemaakt waarin duidelijk staat aangegeven wanneer de Adviesraad wel of niet betrokken moet worden. Dit is een goede ontwikkeling.
  • Er komt een nieuwe vierjarenagenda. De vraag vanuit de Adviesraad is hoe ‘kansrijke initiatieven voor de woningbouw’ zich vertaalt als het bijvoorbeeld gaat om ouderen. Wat de wethouder betreft moet vooral gezocht worden naar draagkracht in de samenleving. Er is ruimte om met ideeën te komen en de gemeente probeert dit dan in te passen in de ruimtelijke ordening.
  • Op de vraag of de Zuidhoek zelfstandig is of een onderdeel van de gemeente antwoordt de wethouder dat de Zuidhoek een afdeling is van de gemeente maar wel een met een bijzondere status. Er is een directeur en er zijn budgetten om zelf te kunnen ondernemen. De Zuidhoek doet het heel goed, financieel en wat betreft het aantal mensen wat aan het werk geholpen kan worden. Voor de toekomst worden wel veranderingen verwacht qua doelgroep. Het personeel is opgeleid om specifiek die groep te begeleiden.
  • Binnen de gemeente komen er steeds wat opgaven bij die niet op de reguliere planning staan (b.v. asielopgave), dit vergt behoorlijk wat capaciteit. Capaciteit die ook voor andere projecten ingezet zouden kunnen worden. Dat zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het personeelsbestand is nu wel redelijk op niveau.
  • De wethouder leest de verslagen van de Adviesraad niet omdat dit ooit een wederzijdse afspraak is geweest. Maar door voortschrijdend inzicht kan het zijn dat het nu wel wenselijk is dat de wethouder de verslagen leest. De Adviesraad gaat zich beraden of dit gewenst is.
  • Het College heeft een raadsvoorstel gemaakt voor een koopkrachtplan om te bezien op welke manier de gemeente de burgers tegemoet kan komen in verband met de inflatie. Dit voorstel wordt waarschijnlijk behandeld in commissie en raad in april. Het stuk komt t.z.t.ook langs de Adviesraad. Dit in het kader van het voorkomen van eenzaamheid; zorgen dat de inwoner financiële middelen heeft om mee te doen aan activiteiten. Hierbij kan ook aandacht besteed worden aan het stimuleringsregeling corona. Hiervoor is nog geld te besteden. Ideeën zijn welkom.
  • In principe gaat nieuw beleid altijd langs de Adviesraad, maar met wijzigingen van beleid is dat niet altijd het geval. Om te voorkomen dat werk dubbel gedaan wordt kan de Adviesraad bij onderwerpen waarover zij ongevraagd advies wil schrijven, navragen bij de gemeente wat de stand van zaken is met betrekking tot dat onderwerp.
  • De accounthouder van het SMWO heeft op regelmatige basis gesprekken met het SMWO. Het is voor de Adviesraad mogelijk om ook in gesprek te gaan met de accounthouder om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het SMWO.

3. Presentatie door ambtenaar over de Verordening Verrekening bestuurlijke boete in de Inburgeringswet.
Dit wordt genotuleerd bij het besloten deel.
 
4. Vaststellen agenda 
Toegevoegd bij ingekomen stukken: de brief beantwoording herindicatie.

5. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
Sjaak stuurt de spreadsheet m.b.t. Ommoord nog door.

Actielijst
20220421128 Dit punt blijft staan 
20220519129 Dit punt blijft staan 
20221020148 Dit punt blijft staan
20221117156 Dit punt blijft staan
20221117159 Dit punt blijft staan 
20221117162 Dit punt blijft staan 
20230119169 Komt bij punt 8 aan de orde. De werkgroepen gaan in gesprek met het SMWO
20230216170 Zie punt 169
20230216171 Dit punt is afgerond
20230216172 Sjaak gaat dit document delen
20230216173 Dit punt blijft staan
20230216174 Dit punt is afgerond
20230216175 Dit punt is afgerond
20230216176 Dit punt blijft staan
20230216177 Dit punt is afgerond

6. Mededelingen en ingekomen stukken 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

7. Terugkoppeling webinar Participatiewet en Schuldhulpverlening 
René heeft het webinar gevolgd en hij geeft een korte toelichting op de inhoud daarvan. Het centrale hoofdthema was het sociaal minimum en de belastingvrije voet.

8. Update werkgroep senioren
De werkgroep senioren plant een afspraak met het SMWO, Ada pakt dit op.
Op 18 april is er van 15.00 – 16.30 uur een inspiratiesessie.
Donderdag 4 mei van 13.00 – 16.00 uur is er in Heinkenszand een bijeenkomst Ouderenzorg in de toekomst. Ada stuurt de uitnodiging door aan René en Joke.

9. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

10. Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.50 uur

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud