Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 19 januari 2023

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 19 januari 2023, algemeen deel
 

Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland 
 
Aanwezig: Ada Overwater, Henk Top, Coby van Haasteren, Sjaak Kweekel, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Evert van Dilst, Joke de Koeijer
De senior beleidsadviseur/accounthouder Participatie

Afwezig
: René Roose, Paul Vloothuis

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de nieuwe leden en de ambtenaar. Namens de Adviesraad is er een fruitmand gestuurd naar René. De voorzitter deelt mee dat Paul heeft besloten geen lid van de Adviesraad te blijven. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Gesprek met ambtenaar 
De leden van de Adviesraad en de ambtenaar stellen zich aan elkaar voor en daarna licht de ambtenaar toe waar hij zich in zijn functie mee bezighoudt en wat zijn werkzaamheden zijn.Op Schouwen-Duiveland is uitvoering van de Participatiewet vooral lokaal georganiseerd, maar er zijn gemeenten waar de uitvoering voor de hele regio wordt geregeld door een externe instantie. Dit is onder andere op Walcheren het geval en in de regio Goes. Het gaat bij deze taken vooral om de uitvoerende taken zoals de intakes. Beide opties hebben voor- en nadelen. Op Schouwen-Duiveland kan het College direct haar wensen en behoeften aangeven. Als de uitvoering wordt geregeld voor meerdere gemeenten heb je als gemeente zelf minder invloed, dan moet je overleggen. Met meerdere gemeenten samenwerken heeft daarentegen weer schaalvoordelen.Maar voor de burger is de manier van werken zoals het op Schouwen-Duiveland gebeurt gunstig omdat de lijnen kort zijn.

De Zuidhoek is een onderdeel/afdeling van de gemeente. Het zijn geen twee aparte organisaties. Dit is voor de gemeente ook een voordeel omdat het mogelijk is om via De Zuidhoek mensen naar werk te begeleiden. Als het om burgers in de bijstand gaat kan gesteld worden dat dit aantal mensen voor de omvang van de gemeente erg laag is. Het is niet goed te zeggen of er een “harde kern” is die de gemeente wel in een integratietraject wil houden maar waarbij het niet wil lukken. Landelijk wordt wel gezegd dat grofweg de helft van alle bijstandsgerechtigden duurzaam is. Hier zitten dan ook mensen bij die zijn ontslagen van een arbeidsverplichting. Er wordt al snel gezegd dat als je in deze tijd nog een bijstandsuitkering hebt, je echt een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Dat is dan wellicht zo, maar op Schouwen-Duiveland zien we nog steeds een daling van het aantal bijstandsgerechtigden. Mensen die uitstromen naar regulier werk komen in allerlei sectoren terecht, in principe bij reguliere bedrijven op het eiland. Uitstromen gebeurt niet alleen omdat mensen werk vinden maar ook door verhuizing/overlijden etc..

De gemeente probeert een bepaalde periode contact te houden met degene die uitstroomt naar werk omdat de gemeente de uitstroom graag zo duurzaam mogelijk wil. Hiervoor is de gemeente wel afhankelijk van de uitstromers zelf en de werkgever. De gemeente doet het goed in de landelijke vergelijking als het gaat om mensen met een beperking bij een reguliere werkgever aan het werk te helpen. Er zijn nu 63 mensen met een beperking aan de slag bij zo’n 50 verschillende werkgevers. Dat betekent dat er veel werkgevers op het eiland zijn die mensen met een beperking een kans geven op de reguliere arbeidsmarkt, wat ontzettend positief is. Dit vertaalt zich ook in een positief effect in het bijstandsbudget wat de gemeente ontvangt. 

Mensen die heel gemotiveerd zijn om te werken maar gezien hun beperking niet te plaatsen zijn kunnen, als Startbloq niet werkt, in aanmerking komen voor de wet Banenafspraak en hiermee komen ze in aanmerking voor plaatsing bij een werkgever met loonkostensubsidie. En er is nog indicatie beschut werk, waarmee iemand in aanmerking komt voor een dienstverband bij De Zuidhoek, min of meer zoals de klassieke beschutte werkomgeving. Hier is heel veel begeleiding mogelijk.

Gemeenten hebben niet een eenduidig volgsysteem waarmee een zaak van een burger kan worden overgedragen naar een nieuwe gemeente als iemand verhuist. Elke gemeente heeft haar eigen systeem. Daarnaast mogen gegevens ook niet zomaar gedeeld worden vanwege de AVG. De cijfers voor het aantal bijstandsgerechtigden gaat over iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, ook statushouders zijn hierin opgenomen.

4. Introductie nieuwe leden adviesraad 
Het introduceren gebeurt in twee kleine groepen. 

5. Vaststellen verslag vorige vergadering 
Punt 6 Mededelingen:
Hier wordt nog toegevoegd dat als een advies gegeven moet worden over het Odensehuis, Sjaak hier niet over meedenkt/meebeslist. 
Punt 6a Eenzaamheid:
Daar waar staat zaaksysteem moet staan Notubiz. Het bleek dat Coby toegang moet krijgen voor Notubiz. 
 
Besluiten- en actielijst 
20221020147 Dit punt is afgerond
20221020148 Dit punt staat voor het voorjaar maar de vraag is of dat niet wat vroeg is. Coby vraagt bij de contactpersoon van de gemeente wanneer van dit project resultaten te verwachten zijn zodat het in die periode op de agenda kan. Coby vraagt ook aan de contactpersoon in welke mate de activiteiten bezocht worden. Aan de hand van de antwoorden, wordt bepaald of een ambtenaar of medewerker van het SMWO wordt uitgenodigd om een toelichting te komen geven. 
20221020150 Dit punt blijft staan 
20221020151 Dit punt is voor nu afgerond, maar dit blijft een punt om te bespreken met de gemeente. 
20221020152 Dit punt is afgerond 
20221117156 Dit punt blijft staan 
20221117157 Dit punt blijft staan 
20221117158 Dit punt blijft staan. Coby vraagt bij de contactpersoon na of de avond voor ondernemers met Toon Walravens wel is doorgegaan. 
20221117159 Dit punt blijft staan 
20221117160 Dit punt staat op de agenda en kan van de lijst
20221117161 Dit punt is afgerond 
20221117162 Dit punt blijft staan 
20221117163 Dit punt is afgerond 
20221117164 Dit punt is afgerond
20221215165 Dit punt is afgerond

6. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.

Ingekomen stukken

  • Meedenker flyer SMWO
    Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
  • De Koepel nieuwe data informatiebijeenkomsten wetten sociaal domein
    Ada merkt op dat leden zich voor deze digitale bijeenkomst kosteloos kunnen aanmelden. Coby stuurt Evert en Joke informatie over De Koepel en hoe ze daar een account kunnen aanmaken en inloggen.
  • Verzonden advies herindicatie Wmo
    Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.

7. Burgerberaad Zorg Zeeland
René en Ada hebben zich hiervoor aangemeld, andere leden kunnen zich nog aanmelden.

8. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
Sjaak
Een vrijwilliger die twee jaar geleden opgeleid is als meedenker gaf bij Sjaak aan dat hij nu 1x is gevraagd. Dit schijnt te zijn omdat er geen match kan worden gemaakt, maar zijn er wel voldoende mensen om dit te coördineren? Functioneert dit wel? Op deze manier haken vrijwilligers af en dat is zorgelijk. Voorgesteld wordt om het SMWO te vragen om rond een aantal onderwerpen tijdens een vergadering zaken toe te komen lichten.

9. Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 21.21 uur de vergadering.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud