Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 16 februari 2023

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 16 februari 2023, algemeen deel 

Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland 
 
Aanwezig: Ada Overwater, Henk Top, Coby van Haasteren, Sjaak Kweekel, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Joke de Koeijer

Afwezig: René Roose, Evert van Dilst

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.33 uur en heet de aanwezigen. De voorzitter deelt mee dat René volgende keer weer aanwezig is en dat René iedereen bedankt voor de fruitmand.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering 
Punt 7:
Meedenkers helpen mensen die vragen hebben bij het SMWO. Dit is een enkele actie. Er zou bij SMWO nagevraagd worden om onderzoek te doen waarom er met dit project niet veel gedaan wordt (geldt ook voor taalmaatjes) maar er is niet besproken wie dat op zou pakken. Wel afgesproken om iemand van het SMWO uit te nodigen zodat dit besproken kan worden. Er wordt een actiepunt gemaakt van de vraag waarom dit niet verder kan groeien.
 
Besluiten- en actielijst 
20220421128 De evaluatie vindt in het najaar plaats. Dat is vastgesteld door het DB en de 
gemeente in het overleg 
20220519129 Dit punt blijft staan, moet wel voorjaar 2024 zijn 
20221020148 Dit wordt gepland voor juni en blijft dus staan
20221020150 Dit staat op de agenda
20221117156 Dit punt is niet besproken
20221117158 Dit punt staat op de agenda 
20221117159 Dit punt blijft staan 
20221117162 Dit punt blijft staan 
20230119166 Dit punt gaat van de actielijst, is hetzelfde als punt 148
20230119167 Dit punt is afgerond; deze avond is niet doorgegaan. 
20230119169 Dit punt blijft staan; SMWO wordt voor de vergadering in april uitgenodigd.

4. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.

Ingekomen stukken

 • Koepel: webinar kansen en mogelijkheden van burger(be)raden
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
  Ada geeft aan dat zij bij de inwonerstop van het Zeeuws burgerberaad is geweest. Op 4 maart, 1 april en 13 mei worden inwonerwerkplaatsen georganiseerd. Aanmelden hiervoor kan op www.denkmeezorgzeeland.nl
  De bijeenkomst was bedoeld om ideeën uit de samenleving op te halen. Het initiatief voor dit beraad komt van de Zeeuwse zorgcoalitie maar het wordt wel redelijk gestuurd door de CZ. 
  Het is afwachten wat er met de input wordt gedaan en hoe dit project verder verloopt.
 • Presentatie 19 januari jl. Participatiewet
  Het is nog niet helemaal duidelijk of de Zuidhoek nu wordt gezien als onderdeel van de gemeente of als zelfstandige unit. Deze vraag wordt voorgelegd aan de wethouder die bij de volgende vergadering aanwezig is.
 • Koepel: online workshop ‘inzicht in de schuldhulpverlening’
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Koepel: Nieuwsbrief februari
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.

5. Ondermijning 
Een van de ambtenaren wil zich bezighouden met dit onderwerp en wil hierover met leden van de Adviesraad in gesprek. Coretta zal het gesprek voeren met de ambtenaar en aan Evert wordt gevraagd dit samen met Coretta te doen. In het kader hiervan kan Toon Walravens uitgenodigd worden voor een presentatie. Ook de betreffende ambtenaar zou hiervoor uitgenodigd moeten worden evenals jongerenwerkers. Coretta merkt op dat dit onderwerp zo aan kan sluiten op het IJslands model; het gaat ook over drank en drugs. 

6. Voortgang visieleren
Het project Visieleren is op 13 februari afgesloten. De gemeente is bezig met een concept bestuursopdracht om de ingang en wijze van samenwerking te verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is integrale werkwijze voor Positieve Gezondheid en Leeromgeving (zie de website iph.nl/positievegezondheid).Het kenmerk hierbij is dat naar de hele mens gekeken wordt. De adviesraad merkt op dat dit goed gebruikt moet worden om daadwerkelijk de ruimte te geven om vrij met mensen te spreken. Vrijheid en zelfbeschikking zijn essentieel.

Sjaak geeft aan dat sinds 50 jaar de bewoners in de wijk Ommoord worden gevolgd en daaruit is gebleken dat vitaliteit/gezond leven heel veel problemen voorkomt. Hij heeft een spreadsheet die hij met de leden van de adviesraad zal delen. Belangrijk is dat de gemeente zich realiseert dat insteken op positieve gezondheid heel mooi is, maar dat het niet alleen bij woorden moet blijven maar dat het ook goed gebruikt moet worden. En er moet oog voor de mens blijven en niet alleen oog zijn voor de cijfers.

7. Voortgang OKO 
Ada heeft de dialoogbijeenkomst bijgewoond als gespreksleider en bij elk groepje kwam naar voren dat als pas in het voortgezet onderwijs over drank en drugs gesproken wordt/voorlichting gegeven wordt, het te laat is.De conclusie was om de opvoedvaardigheden van ouders te vergroten via het onderwijs zodat ouders deze onderwerpen met hun kinderen bespreken. Hier zou steun voor moeten komen. De Adviesraad heeft in maart 2021 een ongevraagd advies uitgebracht ‘Toekomstbestendigheid – behoud de jeugd voor het eiland en het eiland voor de jeugd’. Hierin zijn precies deze adviezen opgenomen en een hele lijst van zaken waar volgens de jeugd behoefte aan is. De wethouder heeft gezegd dat er “bakken met geld” zijn voor activiteiten. Besloten wordt het “oude” advies en de reactie hierop erbij te pakken en te bekijken wat ermee gedaan is en het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen. De jongeren zijn in dit stadium nog niet ondervraagd, dat gebeurt op een ander moment.

Ada stuurt de monitor die ten grondslag ligt aan de bijeenkomst rond aan de leden en Coby stuurt de raadsbrief en het rapport over OKO rond. 

7a. Terugkoppeling gesprek dagelijks bestuur en gemeente.
Er komt nog een adviesaanvraag voor de gewijzigde verordening leerlingenvervoer. Dit punt komt in mei op de agenda zodat het in juni in het College besproken kan worden en in augustus naar de raad kan.
Verordening inburgering
Rond half maart komen stukken over de verordening over inburgering en in de vergadering van maart wordt hier een toelichting op gegeven. Het onderwerp wordt op 16 mei in het College besproken. Er is een wijziging in de opdracht voor opvang en in Zeeland moeten in plaats van 800 mensen nu 1400 mensen opgevangen worden. Dat betekent voor Schouwen-Duiveland dat er 80 mensen extra opgevangen moeten worden. Deze mensen moeten ook gevolgd worden in hun ontwikkeling. Dit is een forse tijdsinvestering voor de ambtelijke organisatie. De vraag is of zowel de gemeenten, Vluchtelingenwerk en de woningcorporatie hierop berekend zijn. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het vreemd is dat de gemeente met eerdere initiatieven voor huisvesting niets gedaan heeft, zeker omdat ook jeugdigen, ouderen en mensen in scheiding geen huis kunnen vinden en er echt een tekort is aan woningen. De Adviesraad heeft eerder een advies gegeven over huisvesting. Er volgt een discussie over het feit of hier een ongevraagd advies over geschreven moet worden, maar de discussie wordt geparkeerd. Besloten wordt dat Coretta kijkt of er een onderwerp in het jaarplan staat waar dit onderwerp op zou kunnen aanhaken. De vraag hoe de gemeente de 80 extra mensen gaat opvangen en hun ontwikkeling gaat opvolgen kan aan de wethouder gesteld worden. 
Beschermd wonen
Het advies van de Adviesraad over beschermd wonen is niet meegenomen in het collegeadvies en in het raadsvoorstel vanwege een wisseling van ambtenaren. Er is wel excuus aangeboden door de ambtenaren, maar de Adviesraad verwacht ook excuses van het College en wil dat de stukken alsnog bij de collegestukken voor de raad worden gevoegd. Coby gaat via de contactambtenaar voor de Adviesraad na hoe dit geregeld kan worden.

8. Rondvraag en w.v.t.t.k. 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

9. Afsluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 20.45 uur de vergadering

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud