Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 18 maart 2021

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 18 maart 2021, via MS Teams 

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Henk Top, Rudolf Jan Boom, René Roose, Christine Nuis, Chris Hartoog.

Afwezig met kennisgeving: Nelli Cooman, afwezig zonder kennisgeving Robert Sneek.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3a Actie- en besluitenlijst
20181220031 Dit punt blijft staan.

4 Mededelingen en ingekomen stukken

  • Verzonden advies ‘Grip op de Wmo’
  • Een drietal publicaties van De Koepel, deze worden ter kennisname aangenomen
  • Nieuwsflits Schouwen-Duiveland inclusief, deze wordt ter kennisname aangenomen.

5 Ongevraagd advies Toekomstbestendigheid, behoud de jeugd voor het eiland
Dit is de tweede, herziene versie, waarin tegemoetgekomen is aan de opmerkingen tijdens de vorige vergadering gemaakt. Nita geeft een toelichting, en Coretta haakt in. Marc merkt op dat hij de bijlage mist; deze zat wel bij de vorige versie. Aan de bijlage  is niets veranderd, en deze gaat dus met met het advies. Op aanraden van Marc, bijgevallen door andere leden, wordt het woord ‘leefbaarheid’ geschrapt, omdat niet iedereen zal vinden dat de leefbaarheid in het geding is door de vergrijzing. Ook het woord ‘diversiteit’ wordt vanwege de huidige veranderde betekenis vervangen door ‘verscheidenheid’.
Er volgt een discussie of het klimaatvraagstuk en energietransitie tot de taken van de Adviesraad vallen: Coretta beargumenteert dat volgens De Koepel dit inderdaad het geval is, gezien de impact van e.e.a. op de bevolking, ook al valt dit niet onder de drie wetten die onder de competentie van de Adviesraad vallen. Met nog een enkele tekstuele aanpassing kan het advies klaargemaakt voor verzending. 

6 Werkplan 2021 
Dit wordt met een enkele correctie van de nummering goedgekeurd.

7 Rondvraag en w.v.t.t.k.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

8 Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 19.50 uur

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud