Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein dd. 22 februari 2024

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 22 februari 2024, algemeen deel
Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland

Aanwezig: Ada Overwater, Coby van Haasteren, Joke de Koeijer,  Coretta de Bruin, Marijke Hemminga en René Roose

Afwezig: Evert van Dilst, Job de Jonge, Sjaak Kweekel

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 2. Vaststellen agenda
  De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

 3. Vaststellen verslag vorige vergadering
  Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
  Naar aanleiding van het verslag:
 4. Teams is nog niet bij iedereen ingeregeld, degenen bij wie het nog niet geregeld is kunnen contact opnemen met de ambtenaar die hier over gaat.
 5. Er is geen noodopvang meer bij het Leger des Heils.

Actielijst
De actielijst is niet besproken deze vergadering.

 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Verslag DB bespreking (mondeling)
  Er is hoofdzakelijk gesproken over de stukken die op provinciaal niveau geregeld worden en hoe daarmee om te gaan.
  Aan de contactfunctionaris is gevraagd of zij een overzicht wilde maken van alle Adviesraden zodat er contact opgenomen kan worden met de gemeentes om te zien hoe het daar leeft.
  In het komende overleg met de gemeente wordt gevraagd hoe de gemeente denkt de Adviesraad te informeren als er weer zo’n soort advies aankomt.
  Ook nu zijn er weer stukken die niet langs de Adviesraad zijn geweest. Dit staat haaks op de afspraak dat de Adviesraad tijdig betrokken moet worden.
 • De Koepel: onderpresteren door geloof in stigma’s, blog
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: webinar uitdagingen voor wijken, buurten en kernen
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: ontschotten in de zorg en het sociale domein, blog
  Op korte termijn schrijft de Adviesraad een tekst voor een ongevraagd advies over ontschotting op beperkte schaal. Het gaat om het onderzoek waarvan de Adviesraad kennis heeft genomen, waarbij een ongeoormerkt budget gebruikt wordt om multiproblematiek bij gezinnen aan te pakken om escalatie te voorkomen. Belangrijk om mee te nemen in het advies is te weten wie er in ‘the lead’ zou moeten zijn en of die organisatie bereid is dat op te pakken.
 • De Koepel: intergenerationeel wonen, blog
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen, sluit aan bij Woonvisie.
 • De Koepel: workshop arbeidsintegratie Participatiewet
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: webinar participatiehuis
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: sociale veiligheid, een kwestie van samen…
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Uitnodiging Zorgbelang: verkennen, vinden en verbinden
  Ada heeft zich hiervoor aangemeld.

 • Terugkoppeling werkgroep jeugd
  Coretta en Evert hebben aankomende donderdag een afspraak op het gemeentehuis.
 • Terugkoppeling werkgroep ouderen

Hop-on, Hop-off
Dit onderwerp staat prominent op de website en op facebook. Hopelijk staat het morgen in de Wereldregio. Ook staat het op website van de bibliotheek, Joke en Ada gaan hier 27 februari naartoe.

Cultuur dicht bij huis
Ada en Marijke hebben allebei de eerste uitzending vanuit het Watersnoodmuseum in verschillende instellingen bijgewoond.
Zowel Marijke als Ada waren kritisch en hebben hun punten doorgegeven aan de organisatie. 
Het project loopt nog verder, uitzendingen worden vanuit alle musea op het eiland gedaan. Halverwege het traject sluit Ada nogmaals bij een instelling aan om mee te kijken.
Allevo doet als enige organisatie niet mee aan dit project. De reden hiervan is onbekend.
Er is een rooster wanneer vanuit welk museum de uitzendingen zijn. Ada stuurt het rond. Mantelzorgebeleid
De taart moet nog gebakken worden.

 • Evaluatie Bloei
  De evaluatie van het project is positief. Wel wordt opgemerkt dat jeugd met een religieuze achtergrond niet altijd bereikt wordt. Dit kan mede te maken hebben met het feit dat zij ook buiten het eiland naar school gaan.
  Als aanbeveling wordt door de Adviesraad aangegeven dat er wellicht nog projecten kunnen komen met aandacht voor het psychische aspect bij kinderen, een project over zingeving en milieubewustzijn (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Bende van strand) en een project over de invloed van social media.

 • Memo lokale impact Regiovisie Jeugdhulp Zeeland
  Hier moet een afspraak voor gemaakt worden.

 • Verslag informatiebijeenkomst Vervoerssysteem 21-2
  Marijke is bij deze bijeenkomst geweest. Er zijn twee proeven met de zogenaamde Hubs gedaan, een in de kop van Schouwen en een in Reimerswaal en deze manier van reizen is bij beide dorpen niet positief ontvangen. Mensen geven aan nog minder gebruik te zullen gaan maken van het openbaar vervoer. Het is veel te omslachtig en men moet van tevoren bellen om een rit te “boeken”.
  Ook bij de bijeenkomst was de algehele indruk dat er vrijwel niemand positief is over het plan omdat het niet haalbaar is.
  Het plan gaat toch in januari 2025 van start en vanaf de zomer van 2024 wordt het geleidelijk uitgerold. Op de website reizendoorzeeland.nl is alle informatie te vinden.

 • Rondvraag en w.v.t.t.k.
  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud