Verslag 19 november 2020 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, via Skype

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 19 november 2020, via Skype

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Henk Top, Robert Sneek, Rudolf Jan Boom, René Roose, Christine Nuis, Nelli Cooman, Chris Hartoog

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. We starten wat later vanwege technische problemen.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

Vaststellen verslag vorige vergadering
Opgemerkt wordt dat Chris en Nelli vorige vergadering wel aanwezig waren.
Met inbegrip van deze wijziging worden de notulen goedgekeurd.

Actie- en besluitenlijst
20181129024 Dit punt is afgerond
20181220031 Dit punt blijft staan
20201029095 Dit punt is door het dagelijks bestuur besproken met gemeente en de gemeente gaf aan niet op de hoogte te zijn van de problematiek. Men kende de heer De Koning niet. De heer De Koning is inmiddels in contact gebracht met de ambtenaren van de gemeente. Een gesprek is er, ondanks een afspraak die gemaakt is, nog niet geweest.
20201029096 Dit punt is besproken in het overleg met de gemeente en dit wordt uitgezocht door de gemeente. Er is nog geen reactie ontvangen van de gemeente.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Verzonden advies Algemene bijlage verordening Wmo
  Een reactie van de gemeente op dit advies is vanmiddag ontvangen. De reactie is aan de leden gemaild.
  De werkgroep Wmo merkt op dat bijna alle aangedragen punten zijn overgenomen door de gemeente.
 • Verzonden advies Concept beleidsvisie zorglandschap
  Er is nog geen reactie van de gemeente ontvangen op dit advies.
 • Verzonden advies Nadere regels verordening jeugdhulp 2021
  Er is nog geen reactie van de gemeente ontvangen op dit advies.
 • Verzonden brief aan B&W inzake loonregeling tewerkgestelden
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Raadsbrief Vitaal Schouwen-Duiveland inzake eenzaamheid
  Dit stuk gaat voornamelijk over sport en niet zozeer over eenzaamheid. De vergadering vraagt zich af of er geen sprake is van een misverstand gezien de inhoud van de raadsbrief.
  Het stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
  Chris merkt op dat er veel gedaan wordt om eenzaamheid te bestrijden maar dat het allemaal versnipperd is, de samenhang ontbreekt.
  Eenzaamheid blijft een belangrijk punt van aandacht voor de Adviesraad.
 • Manifest Zeeuwse Bibliotheken en lancering nieuw expertisepunt basisvaardigheden en begeleidende mails
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Publicaties De Koepel
  Deze stukken worden ter kennisgeving aangenomen.
 • Stukken t.b.v. bestuursopdracht kosten Wmo
  Deze stukken worden bij punt 5 besproken.

4. Bestuursopdracht kosten Wmo
Naar aanleiding van de presentatie van de ambtenaar belast met deze opdracht, heeft de Adviesraad het rapport met bijlagen ontvangen. De adviesaanvraag is nog niet ontvangen. Coby heeft gevraagd hoe de stand van zaken hieromtrent is, maar een reactie is er nog niet.
De aanvraag betreft advies over het actieplan, net als bij het actieplan Jeugdhulp, waarbij het rapport de basis vormt. De Adviesraad vindt het rapport goed en duidelijk geschreven. Uit de managementsamenvatting blijkt al dat het breder wordt bekeken dan in de presentatie naar voren kwam. Het komt er op neer dat de consulenten essentiële schakels zijn en dat hier juist knelpunten zijn. Dit komt vermoedelijk mede vanwege het grote verloop bij consulenten. Er zijn consulenten werkzaam die niet op de hoogte zijn van de sociale kaart van Schouwen-Duiveland en die niet weten hoe het eiland in elkaar steekt. De maatregelen zijn vooral gebaseerd op besparen van kosten wat prima is, maar de vraag is of je hiermee de kwaliteit hetzelfde houdt. Coretta merkt op dat er wel benoemd wordt dat de ambulante begeleiding duur is,
maar een oplossing hoe hier minder gebruik van te maken wordt niet genoemd.
De Adviesraad wacht de adviesaanvraag af.

5. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

6. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.20 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud