Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein dd. 21 maart 2024

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 21 maart 2024, algemeen deel
Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland

Aanwezig: Ada Overwater, Joke de Koeijer,  Coretta de Bruin, Marijke Hemminga, René Roose, Evert van Dilst, Job de Jonge, Sjaak Kweekel
Twee dames van Stichting Hersteltalent – Ammekare

Afwezig: Coby van Haasteren

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder de dames van de stichting Hersteltalent.

 2. Vaststellen agenda
  De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

 3. Gesprek met mw Tuinier over ‘Ammekare’
  De stichting is tevreden over hoe de locaties op Schouwen-Duiveland draaien. Er zijn vier mooie locaties die gevormd zijn door de mensen die er komen. Er worden activiteiten georganiseerd om met name de mensen die aan de rand van de samenleving staan, te bereiken. Dat werkt zo goed dat op sommige plaatsen ook dwarsverbanden ontstaan en mensen ook bij elkaar gaan eten. Er vormt zich een community en deze groeit nog en de bezoekers zijn heel tevreden.
  Hersteltalent werkt o.a. samen met huisartsen, maatschappelijke zorg, Wmo consulenten, de Zuidhoek en Emergis om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarnaast wordt er ook geflyerd in de buurt, zeker op het moment dat er activiteiten georganiseerd worden. Activiteiten worden ook via social media gedeeld.
  Er is een driedeling te maken in de manier waarop mensen naar Ammekare komen: een groep mensen die via social media, flyers of in de krant heeft gelezen over Ammekare, een groep mensen die via een begeleider binnenkomt en een groep die via binnenkomt.

Een doelgroep die Ammekare nog beter wil bereiken zijn de jongeren omdat problemen in deze groep heel erg toe nemen.

Wat Hersteltalent onderscheidt van andere zelfregiecentra is dat het operationele team bestaat uit allemaal ervaringsdeskundigen en dat er ingezet wordt op zingeving en je gezien wordt zoals je bent.
Wat Hersteltalent doet is vernieuwend en om dit goed zichtbaar te maken en om de meerwaarde aan te tonen, doet een wetenschapper hier onderzoek naar bij Hersteltalent. Het vernieuwende uit zich in het feit dat er naast cijfers over geld/beperkingen/risico’s juist ook gekeken wordt naar betekenisgeving/zingeving.
Tijdens het onderzoek wordt gekeken waar de bezoekers vandaan komen, wie zijn het, hoe groeien de netwerken, zijn het echt mensen die anders nergens zouden komen etc.
Wat Hersteltalent doet is schaalbaar maar wel volgens een specifieke methode en het vraagt veel van vrijwilligers en medewerkers. Het is geen trucje, het zijn juist de betekenisvolle relaties die belangrijk zijn.

Het werk van Hersteltalent wordt gefinancierd uit het transformatiefonds en een klein deel uit gemeentegeld. Dit was voor 3 jaar en deze periode loopt dit jaar af. De stichting is nu in gesprek met de beleidsambtenaar van de gemeente, maar er is nog geen prognose over hoe verder. Dit ligt er ook aan hoe de route wordt, als het een subsidieaanvraag wordt, dan moet de aanvraag hiervoor voor 1 juni gedaan worden.

Afspraken naar aanleiding van het gesprek:

 • Ada informeert de coördinator van de deelkast in Brouwershaven zodat hij/zij contact kan opnemen met Ammekare.
 • Sjaak en Marijke kijken of ze een moment kunnen vinden om respectievelijk bij Ammekare in Burgh-Haamstede en Bruinisse het spel te gaan spelen met de bezoekers. Hiervoor nemen zij contact op met de coördinator.
 • Het volgen van de toekomst van Ammekare wordt een actiepunt voor de Adviesraad, het wordt op de actielijst gezet na de zomer om te bezien wat de stand van zaken is.

 • Vaststellen verslag vorige vergadering

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Punt 6 Cultuur dichtbij huis – het doel om dit te volgen is om een beeld te krijgen wat mensen figuurlijk uit hun stoel krijgt qua activiteiten. De Adviesraad wil op de hoogte blijven wat er georganiseerd wordt aan activiteiten en als iets aanslaat is het misschien ook interessant voor andere doelgroepen en is het wellicht nodig om het te ondersteunen.
Sjaak merkt op dat dit programma heel duidelijk is bedoeld voor mensen op een gesloten afdeling in tehuizen. Hier heeft degene die het uitrolt niet over gesproken. Het wordt nu ook georganiseerd voor andere afdelingen/huizen.

Ada is met het spel uitgebreid op de radio geweest. Maar uiteindelijk is er niemand in de bibliotheek geweest.

Actielijst

20220519129       Dit punt is afgerond

20221020148       Dit punt blijft staan

20230216176       Dit punt blijft staan

20231123193       Dit punt blijft staan

20231123194       Dit punt blijft staan

20231221196       Dit punt blijft staan

20240118198       Job wordt nog gecontacteerd, maar inmiddels is bekend dat er een

                            leerlingenraad is die functioneert.

20240118199       Dit punt is afgerond

20240118200       Dit punt blijft staan

20240222201       Dit punt blijft staan

20240222202       Dit punt is afgerond

20240222203       Dit punt is afgerond

 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Raadsbrief Vaststellen bestuursopdracht breed sociaal domein
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Bestuursopdracht beleidskader breed sociaal domein
  De verschillende onderwerpen uit dit stuk worden gekoppeld aan leden van de Adviesraad om voor te bereiden en op te nemen in het jaarplan.
  Actualisatie Tij van de Toekomst                                  Sjaak
  Coalitieakkoord ‘Samen koers houden’                        Joke
  Doorontwikkeling van de toegang                                Ada
  Hervormingsagenda jeugd                                          Evert en Coretta
  Weswijzigingen ‘Participatiewet in balans’                   Job en Evert
  Integraalzorgakkoord                                                  Joke en René
  Gezond en actief leven akkoord                                   René en Joke
  Woonzorgvisie 2024                                                   Marijke en Sjaak (Coretta)
  Zeeuwse samenwerking in sociaal domein                   Ada
  Nieuw gemeentelijk cultuur- en museumbeleid           Ada en Evert
  Herijking dorpshuizenbeleid                                        Sjaak
  Herzien het ambitiekader Welzijn                                Coby

  Als het verslag er is met het dagelijks bestuur en de ambtenaren bekijken waar en wanneer de stukken beschikbaar zijn, zodat bekend is wanneer er wat gepland kan worden.
 • Overzicht verhouding strategische visie beleid en uitvoering
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Van speerpunt naar interventies – OKO agenda juli 2023
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Verzonden reactie op Evaluatierapport BLOEI
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Raadsbrief Voorgenomen besluit ADRZ….Victoriakliniek
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • Alzheimer NL – Focusbrief gemeenten aan zet
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: workshop inzicht in de Wmo

Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.

 • De Koepel: blog Vroeg starten met inburgering.
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De Koepel: Webinar bestaanszekerheid
  Sjaak meldt zich hiervoor aan
 • De Koepel: Workshop inzicht in de Participatiewet
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Evaluatie integraal dienstverleningsmodel
  Dit is de opvolging n.a.v. de evaluatie die we hebben gehad. Dit is het nieuwe dienstverleningsmodel.

 • Reactie op advies Evaluatie vroegsignalering schuldenproblematiek.
  De gemeente heeft aangegeven rekening te houden met de privacy van burgers. De Adviesraad wordt geïnformeerd.
  Het idee van de Adviesraad om het team van vroegsignalering geen andere werkzaamheden te laten doen. De reden hiervoor wordt niet gegeven.
 • Terugkoppeling werkgroep jeugd

De werkgroep Jeugd heeft een gesprek gehad met beleidsmakers van het SMWO, waarbij het aanknopingspunt het onderwerp ondermijning was. Het was een bijzonder positief gesprek.
Er wordt veel gedaan en het organiseren van activiteiten is nu in Bloei opgenomen, wat ook onder OKO valt. Hierdoor hebben de jongerenwerkers tijd voor het werk waarvoor ze aangenomen zijn: het begeleiden en coachen van jongeren.
Ze staan nog aan het begin van het traject om het te gaan hervormen, maar er is alle vertrouwen dat dit goed wordt aangepakt.
De werkgroep is uitgenodigd om mee te denken aan de voorkant voor het OKO-project, waarbinnen ook goede en leuke activiteiten worden georganiseerd.
Ook het wijk/gebiedsteam wil het SMWO weer optuigen, dat is ook heel positief.
Er is een gespecialiseerde jongerenwerker die de taal van de jongeren spreekt en ervaringsdeskundige is. Deze medewerker gaat ook meer ouders en school betrekken. Het is belangrijk om te blijven volgen of dit goed van de grond komt.

De bedoeling is om de strategische en jeugdvisie dit jaar rond te hebben, waarmee SMWO voorloopt op het programma.
Er is afgesproken om medio september weer een gesprek te hebben.
Er zijn positieve verhalen over het werk van SMWO maar deze zijn bij de inwoners (en ook bij de Adviesraad) niet bekend. Hier zou verandering in moeten komen door successen naar buiten te brengen. Een van de zaken is dat tegenwoordig de klantreis op 1 staat bij complexe materie en niet meer de processen van de hulpverlening. Dit zou een ongevraagd advies kunnen zijn.

 • Terugkoppeling werkgroep senioren
  De werkgroep is actief met het spel bezig. Op 2 april is de werkgroep uitgenodigd bij een bijeenkomst van de KBO om groepsgesprekken aan de hand van de stellingen te houden. Per tafel zal iemand het gesprek terugkoppelen. Ook zal er kort toegelicht worden wat de Adviesraad doet.
  De werkgroep heeft een voorstel voor de te gebruiken kaartjes aan het bestuur van de KBO gestuurd en wacht nu op reactie.
  Joke, Evert, Ada en Sjaak kunnen 2 april aanwezig zijn.

 • Voorgenomen besluit ADRZ m.b.t. Victoriakliniek
  Het dagelijks bestuur stelt een conceptbrief op met het verzoek aan de gemeente om in overleg te gaan. Wellicht zijn er andere oplossingen mogelijk zoals bijvoorbeeld specialisten die 1x per bepaalde periode spreekuur houden bij huisartsen die hiervoor cliënten geselecteerd hebben, steunpunten of een andere locatie.

 • Rondvraag en w.v.t.t.k.
  Coretta merkt op dat de mail van René over de woningen goed was.

 • Afsluiting
  De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud