Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 18 april 2024

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 18 april 2024, algemeen deel
Locatie: gemeentehuis Schouwen-Duiveland

Aanwezig: Ada Overwater, Joke de Koeijer,  Coretta de Bruin, René Roose, Job de Jonge, Sjaak Kweekel, Coby van Haasteren
Afwezig: Marijke Hemminga, Evert van Dilst

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 2. Vaststellen agenda
  De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

 3. Vaststellen verslag vorige vergadering

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag

 • Punt 3 Ammekare: de leden van de Adviesraad zullen de gemeente attenderen op de continuïteit van  Ammekare. Het is een heel laagdrempelig concept en het zou echt mensen duperen als het om welke reden op een bepaald zou stoppen.
 • Deelkast Brouwershaven en Ammekare
  Er wordt een nieuwe folder gemaakt omdat er nieuwe aanvangstijden zijn. Als deze folder klaar is kan deze verspreid worden in Brouwershaven zodat iedereen op de hoogte is van het bestaan van Ammekare.
 • Agendapunt 5 bestuursopdracht beleidskader
  A.s. maandag wordt in het overleg tussen gemeente en DB besproken wie de aandachtsfunctionaris is, zodat duidelijk is welk onderwerp wanneer actueel is.
 • Punt 9
  Er is geen brief meer verzonden omdat er geen overeenstemming was over de inhoud van de brief worden. Wel een uiting geplaatst op Facebook en de website dat de Adviesraad zeer bezorgd is over het besluit en iedereen adviseert om de petitie te tekenen.
  De Adviesraad blijft het onderwerp volgen.

Actielijst

20221020148       Dit punt is afgerond

20230216176       Dit punt is in uitvoering

20231123193       Dit punt is in uitvoering. Het onderwerp wordt maandag in het overleg met
de gemeente besproken.

20231123194       Dit punt blijft staan

20231221196       Dit punt is afgerond

20240118198       Dit punt is in uitvoering. Job heeft contact met de school en inmiddels is
                            ook bekend dat er een leerlingenraad is die functioneert.

20240118200       Dit punt is in uitvoering

20240222201       Dit punt blijft staan; Sjaak stuurt een link over een programma in Den Haag
met betrekking tot ontschotting en hoe dat daar aangepakt gaat worden.

20240321204       Dit punt is afgerond. Er zijn te weinig mensen om dit goed te organiseren. De folder van Ammekare geeft Ada aan de coördinator van de deelkast.

20240321205       Dit punt blijft staan

20240321206       Dit punt is afgerond. Om te voorkomen dat er in de toekomst iemand tijd steekt in het schrijven van een brief/stuk, dan moet er eerst vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden of het zinvol is.  

 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Advies ASD Herziening verordening Wmo
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen, zinssnede opgenomen dat we mantelzorg een belangrijk onderwerp vinden. Ook verwezen naar het stuk van het Rijk.
 • De Koepel: webinar ‘Bestaanszekerheid

Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen

 • Evaluatie Lokale inclusie agenda
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen. De Adviesraad is benieuwd of er iets gedaan is met de aandachtspunten uit het beleid. Om die reden is ook al in een eerder advies aangegeven dat de gemeente de regie moet houden. Dit punt komt in juni op de vergadering van de Adviesraad, dit is na de evaluatie Inclusie Agenda die op 28 mei plaatsvindt.  
 • De Koepel: training Aan de slag als adviesraadslid
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen. Job wil deelnemen.
 • De Koepel: webinar Jongerenparticipatie
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De Koepel: webinar Sociale cohesie en polarisatie
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: blog Is Urk net als IJsland?
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
 • De Koepel: blog Gezond en gelukkig opgroeien

Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.

 • De Koepel: blog Het hele systeem in één kamer.
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • De Koepel: Verdiepingssessie vroegsignalering
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen. Coretta zal deelnemen
 • De Koepel: Verdiepingssessie Participatiewet
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen. Joke neemt deel als ze in de gelegenheid is. Coby informeert ook Evert om deel te nemen. Als beiden niet kunnen, volgt Coretta de sessie.  
 • Zeeuwland Nieuw Z, nieuwsbrief
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Update Tij van de Toekomst
  Sjaak geeft aan dat wat in het stuk staat, ook hetgeen is wat is besproken. Tijdens de volgende bijeenkomst (gelijk met de vergadering van de Adviesraad), wordt besproken wat door het team daaraan gekoppeld wordt richting het beleid. Sjaak gaat naar deze bijeenkomst.
 • Fasedocument Tij van de Toekomst: De oogst
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen

 • Verslag werkgroep ouderen
  Joke heeft verslag van de bijeenkomst met de KBO rondgestuurd. Het was een inspirerende avond, wellicht niet representatief voor alle ouderen maar wel voor een groep. De aanwezigen stonden ervoor open om wat te vertellen.
  Op 1 mei is er voor alle ouderenbonden (georganiseerd door SMWO) een bijeenkomst waar de werkgroep ouderen bij zou willen aansluiten omdat het een mooie gelegenheid is om met ouderen in gesprek te gaan. Op de vraag aan de organisatie of het past binnen het programma, is nog geen reactie ontvangen. Lukt het in het voorjaar niet, dan is er vermoedelijk ook in het najaar nog zo’n bijeenkomst.

 • Verslag werkgroep jeugd

Ada is heeft van een betrokkene vernomen dat er een gastles inzake OKO geweest bij 5 VWO rondom het thema inclusie. Leerlingen gingen op sommige vragen wel in, maar op de vraag wat zijn je dromen, bleef het stil. Terwijl je verwacht dat jongeren van deze leeftijd grootse dromen hebben.
In het gesprek kwam naar voren dat de Adviesraad een jeugdraad zou willen instellen. Ada heeft hierop aangegeven dat dit niet het geval is en dat de Adviesraad eerst met het onderwijs wil praten over hoe in contact te komen met de jeugd en dan contact wil zoeken met een duidelijk doel. Dit geldt ook voor andere doelgroepen waarmee de Adviesraad in contact wil komen.

Een van de leden merkt op dat het wel een rode draad is dat je steeds je best moet doen om input van de inwoners te krijgen, of het nu om jongeren of om ouderen gaat. Dat zou nog eerder een issue moeten zijn dan voorwaarden scheppen om mensen in beweging te laten komen. Er wordt veel beleid geschreven, maar wat gebeurt er vervolgens mee? Er wordt een appel op eigen initiatief gedaan, maar er mag vervolgens niks.
Het lijkt alsof de gemeente steeds allerlei groepen benadert die hier geen behoefte aan hebben.
Maar in hoeverre wordt dit gedaan om te voldoen aan verplichtingen en in hoeverre vanuit motivatie?
De rol van de gemeente is om een tegengif te regelen tegen populisme en met elkaar in gesprek komen over inclusie is dan een prima middel.

 • Rondvraag en w.v.t.t.k.
  Sjaak
  Neemt het spel mee naar een bijeenkomst van Ammekare in Burgh-Haamstede.

 • Afsluiting
  De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud