Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2023

Jaarverslag 2023

Geachte lezer,

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein over 2023. Naast de verslagen van de huidige twee werkgroepen – jeugd en ouderen – vindt u een overzicht van de adviezen die door de Adviesraad zijn uitgebracht. In de werkgroepsverslagen kunt een idee krijgen van hun werkwijze om informatie bij de achterban op te halen. Dit blijkt steevast het lastigste aspect bij advisering te zijn. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de brede evaluatie, uitgevoerd door De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, hopen wij de communicatie met de bewoners van Schouwen-Duiveland zodanig te verbeteren dat wij meer en betrouwbare input krijgen ten behoeve van onze adviezen, met name waar het om ongevraagde adviezen gaat op de thema’s die wij tot speerpunt hebben gemaakt in ons werkplan. Dit werkplan is overigens een dynamisch document en wordt naar bevind van zaken en voortschrijdend inzicht aangepast.

Ook hopen wij de samenwerking met de beleidsadviseurs van de gemeente verder te kunnen intensiveren, waardoor de adviesraad al in een vroeg stadium bij de beleidsvoorbereiding betrokken kan zijn. In de tweede helft van 2023 is de strategische uitvoeringsagenda bekend geworden, waar het werk en de planning van de adviesraad op het gebied van gevraagde advisering van afhankelijk is. Door een aantal thema’s uit de agenda tot speerpunt te maken kan de adviesraad zich gerichter kunnen richten op die zaken waarop hij advies wil uitbrengen.

Een ontwikkeling waarmee de adviesraad zich geconfronteerd zag, en met ons ook andere adviesraden in de regio, is het maken van regiobrede beleidsafspraken, waardoor de advisering in de knel komt. Dit punt is aan de orde gesteld in het overleg tussen het DB van de adviesraad en de gemeente.


De ASD is nog steeds niet op volle sterkte, al hebben wij in 2023 wel vier nieuwe leden mogen verwelkomen, die zich met groot enthousiasme zijn gaan inzetten voor de twee werkgroepen. Tevens hebben een aantal leden workshops en/ of webinars van De Koepel gevolgd ter verbreding en verdieping van hun kennis van ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Hopelijk kunnen we in 2024 onze bezetting voltallig maken, waardoor we meer ongevraagde adviezen zullen kunnen produceren.

Werkgroep ouderen-leefbaarheid

De leden van de werkgroep startten in 2023 om in gesprek te komen met – en informatie op te halen bij diverse personen en groepen. Zo is er bijvoorbeeld een gesprek geweest met de SMWO ouderenadviseurs om een beeld te kunnen vormen van de activiteiten van de SMWO voor, door en met ouderen. Met verschillende seniorenbonden is een eerste contact gelegd met de intentie om het contact in 2024 verder te verdiepen. We willen meer ontdekken van wat in relatie tot het sociaal domein leeft onder senioren en zien waar mogelijke zorgen en knelpunten zijn.  

Leden van de werkgroep brachten via hun netwerk vragen of onderwerpen in die mogelijke aandacht van- en advisering door de adviesraad vragen. Denk aan inzet voor mensen met dementie en de mogelijkheden die de gemeente biedt voor het realiseren van een dementievriendelijke samenleving.  Zo is er ook informatie opgehaald over het onderwerp vitaliteit tijdens gesprekken op de informatiemarkt Vitaal Schouwen-Duiveland.                                                                                                                          
In gesprek met de verantwoordelijke wethouders en beleidsambtenaren wordt steeds aandacht gevraagd voor toegankelijkheid, ontschotting en het kunnen realiseren van meedoen van mensen die daar op enigerlei wijze een steuntje of aanmoediging bij nodig hebben.

De projectleider van het project ‘koopkracht’ heeft op verschillende momenten in het proces inbreng gevraagd over de beleidsvoornemens voor het ontwikkelen van regelingen/initiatieven voor groepen in de gemeente die op financieel gebied een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De adviesraad heeft hierbij aandacht gevraagd om vooral aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven en ook op zoek te gaan naar de achterliggende redenen van de financiële ondersteuningsvragen.                                      
De vragenlijst en het spinnenweb van de methodiek van Positieve Gezondheid kunnen aan zowel dit project, maar ook voor andere onderdelen binnen het sociaal domein een waardevolle bijdrage leveren.

De werkgroep hoopt in 2024 bestaande contacten te verdiepen, maar juist ook op laagdrempelige en uitnodigende manieren het aantal contacten uit te breiden en te verbreden.

Werkgroep Jeugd

In 2022 is de Adviesraad betrokken bij de inventarisatie van de mogelijkheid tot inrichten van een zg. TEJO-huis, een laagdrempelig inloophuis voor jongeren met problemen, met mede als doel duurdere geïndiceerde zorg voor de betrokken jongeren te vermijden. In 2023 is er n.a.v. de adviesaanvraag aangaande het TEJO- huis contact geweest met de organisatoren van het TEJO- huis en een beleidsadviseur van de gemeente. Vanwege uiteenlopende verwachtingen bij de beide partijen kwam e.e.a. in 2023 niet van de grond; verwacht wordt evenwel dat in 2024 een dergelijke voorziening wel gerealiseerd gaat worden, al dan niet in de vorm van een TEJO-huis. 

In het kader van de adviesaanvraag verordening bekostiging leerlingenvervoer in juni 2023 heeft de ASD geadviseerd om naast de chauffeur een vaste begeleider aan de bus toe te voegen in het geval van vervoer van kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/ of gedragsproblemen met het oog op de veiligheid. Dit advies is niet overgenomen door de gemeente.

Gedurende het gehele jaar 2023 heeft de werkgroep jeugd zich georiënteerd op het onderwerp preventie criminaliteit/ criminele uitbuiting jeugd (ondermijning), dit met het oog op een mogelijk ongevraagd advies.

Hiertoe hebben we ons verdiept in deze problematiek, die landelijk speelt en gesprekken gevoerd met o.a. Jongerenwerk (SMWO), scholen, beleidsmedewerker OKO en beleidsadviseur van BLOEI. Veel goede initiatieven op dit gebied zijn ontplooid. BLOEI is een onderwerp dat de aandacht heeft van alle betrokken partijen.

Adviezen uitgebracht in 2023

-Aanbestedingsstrategie en tijdelijke partnerafspraken Beschermd Wonen
Een aantal van onze suggesties en opmerkingen is door de gemeente meegenomen in het regionaal overleg.

-Verordening verrekening bestuurlijke boete Wet Inburgering (pre-advies)

-Bekostiging leerlingvervoer
zie hierboven bij werkgroep jeugd.

-Plan van aanpak Brede SPUK
Eén uitkering door het ministerie van VWS voor gezondheid, cultuur en sociale basis. De adviesraad heeft enkele aanvullende suggesties gedaan in het advies, een aantal ervan zijn verwerkt door de gemeente.

-Uitkeringsspecificatie
Aanleiding van onze brief aan de gemeente met het advies een uitkeringsspecificatie te verstrekken aan statushouders was dat het naar de mening van de adviesraad geen goede zaak is als statushouders niet met geld leren omgaan, omdat ze geen inzicht kunnen krijgen in welke bedragen er worden ingehouden op hun uitkering. Inmiddels wordt dit aangepast, en krijgen uitkeringsgerechtigde statushouders een specificatie.

Naast deze adviezen is de ASD ook betrokken bij de Woonzorgvisie – Actualisering Strategische Visie Tij v.d. toekomst; dit proces loopt door in 2024.
Wij houden de vinger aan de pols als het gaat om de dementievriendelijkheid van de gemeente.
Verder hebben wij kanttekeningen geplaatst bij de Evaluatie Vroegsignalering problematische schulden en het project Koopkracht, zie ook het verslag van de werkgroep ouderen.

In 2024 voorzien wij een grotere toestroom van adviesaanvragen. We gaan in gesprek met de adviesraden in de regio om tot afspraken te komen over hoe om te gaan met regiobrede beleidsvoornemens. Essentieel is wel dat de adviesraden door de gemeentes in kennis worden gesteld van het voornemen tot een dergelijk beleidsplan.

Ada Overwater, voorzitter
10 mei 2024

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud