Verslag 6 juni 2019 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, gemeentehuis Zierikzee

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Christine Nuis, Chris Hartoog, Henk Top, Rudolf Jan Boom, Marc le Clercq, Coretta de Bruin, Rudi van Heezik, Marlys Schild, Ronald van Dongen, Anja Koets, Liesbeth Boerwinkel, Marlies den Boer 
Afwezig met kennisgeving: Nelli Cooman  
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder de ambtenaren van de gemeente. 
 
2. Vitaal Schouwen-Duiveland – toelichting mevrouw Schild en de heer Van Dongen
De heer Van Dongen geeft een presentatie over het programma Vitaal Schouwen-Duiveland wat in ontwikkeling is. Het is een preventief programma waarbij aan de voorkant geïnvesteerd wordt om aan de achterkant profijt te hebben. Sport wordt een integraal onderdeel van dit programma.  Het programma is voor alle inwoners met en zonder beperking van 0-100+ is gebaseerd op drie pijlers: Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), de Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoaches) en de Gezonde School. De uitvoering van het programma zal gebeuren met zoveel mogelijk effectief bewezen interventies (lokaal vertaald en vraaggericht).  Het voorstel is om buursportcoaches in te zetten om onderwijzers op te leiden zodat zij bewegingslessen kunnen geven, maar om buurtsportcoaches ook zelf lessen te laten verzorgen. Voor het programma wordt op dit moment gewerkt aan een financiële onderlegger waarin  wordt gekeken naar bestaande activiteiten en middelen, naar projectgelden en mogelijk ook cofinanciering vanuit organisaties, zoals het onderwijs. 
 
Opmerkingen/vragen vanuit de vergadering:

 • De buurtsportcoaches gaan leerkrachten opleiden om bewegingslessen te kunnen verzorgen. Er is onderzoek gedaan (middels een afstudeerscriptie) naar het bewegingsonderwijs op Schouwen-Duiveland. Er wordt voor 25% aan de norm voor bewegingsonderwijs voldaan. Dit heeft te maken met capaciteit en kwaliteit. Veel scholen voldoen niet aan het aantal uren bewegingsonderwijs, dit kunnen buursportcoaches gaan verzorgen. Door het wegbezuinigen van vakleerkrachten is er structureel een tekort aan capaciteit. De gemeente hoopt doordat het kwalitatief onderwijs verbetert, dat scholen die niet voldoen aan de norm de bewegingslessen zelf voort gaan zetten. Hiervoor is het nodig dat de leerkrachten worden opgeleid.
 • Er is recht op een verdubbeling van het aantal fte’s en er zijn middelen om het aantal fte’s te verdubbelen van 2,7 fte naar 5,5 fte.
 • Voor bewegingsonderwijs is een richtlijn, wat inhoudt dat scholen er niet op worden afgerekend als ze niet aan de richtlijn voldoen.
 • Er wordt niet alleen ingezet op het geven van bewegingsonderwijs, maar ook op het promoten van beweging. Hierin wordt een combinatie gemaakt met natuur en milieu.
 • Er is met voornamelijk buurtsportcoaches gesproken. Gesprekken met jongerenwerkers zullen nog wel plaats gaan vinden.
 • Het vervoer van leerlingen wordt meegenomen als daar vragen over zijn. Dit zal maatwerk zijn.
 • De doorlooptijd van het programma:  de heer Van Dongen gaat het komende half jaar “de boer op” om te bekijken of en waar cofinanciering mogelijk is. De gemeenteraad geeft (als er akkoord is) een maximale garantie voor het totale programma. Maar als er cofinanciering gevonden wordt, wordt het programma goedkoper. Na 3 jaar wordt er geëvalueerd, dan is er een complete periode van 2 jaar doorlopen. Het programma moet goed zijn, maar moet ook goed geëvalueerd/gemonitord worden. Dit moet zulke positieve resultaten opleveren dat een programma op een school verlengd wordt. De totale kosten van het programma bedragen € 150.000,-/€ 200.000,-, hier zitten ook de bestaande kosten voor de buurtsportcoaches in. Indien scholen zelf de buurtsportcoaches in gaan huren, zullen de kosten naar beneden gaan. Sponsoring is niet specifiek benoemd, maar dit is wel meegenomen in het totaalplaatje.
 • Meten resultaten:  De gemeente is in samenwerking met GGD en het Zeeuws Plan Bureau bezig om de van  0-18-jarigen op het gebied van fysieke en mentale gezondheid in kaart te brengen en te bekijken welke indicatoren daar zijn. Dan is de actuele situatie in beeld. In het najaar wordt gekeken wat deze cijfers zeggen en waar de knelpunten zitten. Als dit is afgerond, wordt gekeken naar de cijfers van 18 +.
 • Vanuit de provincie is Sport Zeeland bezig om een MQ scan te kopen waar een motorische test mee afgenomen kan worden. Deze moet ingezet gaan worden op alle basisscholen in samenwerking met de GGD. Dit is ook te monitoren. In het beleidsplan van 2017 zijn een aantal doelstellingen beschreven. Hoe meer gegevens verzameld worden, hoe meer ingezet kan worden op verlaging van percentages. Er wordt gestuurd op inhoud maar er wordt ook geëvalueerd en gemonitord.
 • De bekendheid van de buurtsportcoaches lijkt niet groot. Er zijn op dit moment 1,8 buurtsportcoaches op het eiland. Zij worden in het begin voornamelijk ingezet op scholen, later gaan ze meer richting jongerenwerk. Er moet meer sturing op het werk van de buursportcoaches komen en er moet worden ingezet op het programma aanbod.
 • Volgens een landelijke regeling heeft Schouwen-Duiveland recht op 7,5 fte voor het hele eiland.
 • Er is gestart vanuit het huidige aanbod aan sport/beweging op het eiland.
 • Er wordt ook gekeken naar andere partijen dan alleen het SMWO, zij hebben wel de buurtsportcoaches in dienst. Voor de BSO en groepen 1 en 2 van de basisschool wil de gemeente aan de slag met het Nijntje beweegdiploma. Hiervoor heeft atletiekvereniging Delta Sport 4 personen opgeleid. Het is goed om naar de samenleving te communiceren dat de gemeente niet alleen met het SMWO samenwerkt.
 • Belangrijk is de regiefunctie in dit hele programma en dat er goed sturing wordt gegeven op het project. Het SMWO kan door de andere disciplines die ze hebben combinaties maken.
 • Het beleidsstuk wordt nog niet toegezonden omdat het nog naar B&W moet. Eerst moet de financiële onderlegger besproken worden en dan bekeken hoe verder. Verzoek aan de Adviesraad is om mee te denken, er kom geen adviesvraag. Wel willen de betrokken ambtenaren nog een keer een presentatie geven voor de werkkamer Jeugd als dat aan de orde is.
 • In november wordt duidelijk of er extra financiering komt. Aan het einde van het jaar kunnen de ambtenaren nog een keer een toelichting komen geven bij de Adviesraad.
 • De daadwerkelijke start van het programma, mits de financiële middelen rond zijn, is 1 januari 2021.

3. Vaststellen verslag vergadering 25 april 2019
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
4. Besluiten- en actielijst  
20190124038 – Blijft staan, wordt bij punt Werkplannen besproken
20190425053 – Afgerond
20190425054 – Afgerond 
20190425055 – Afgerond
20190425056 – Afgerond 
 
Evaluatie Adviesraad: Er zijn offertes opgevraagd bij bureau. Berenschot en BMC. De evaluatie vindt in het najaar plaats in plaats van in het voorjaar.  
 
5. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Mail familie Besling inzake uitkering chronisch zieken
  Dit wordt ter kennisname aangenomen. De Adviesraad heeft wel antwoord gegeven.
 • Brief voor B&W Platform mensen met een beperking, ter kennisname  
  Regina merkt op dat als er adviezen gegeven worden over de Wmo het wenselijk is dat iemand uit de werkgroep meedenkt. In dit geval was, met name door het artikel in de krant, niet duidelijk dat de Adviesraad niet zonder meer heeft ingestemd met het advies. De argumenten uit de brief zijn wel degelijk meegenomen. Regina neemt hierover contact op met de briefschrijver.
 • Verzonden advies Herijking Minimabeleid
  Dit wordt ter kennisname aangenomen
 • Reactie gemeente op advies Vitale Arbeidsmarkt
  Dit wordt ter kennisname aangenomen
 • Reactie gemeente op advies tegemoetkoming kosten
  Dit wordt ter kennisname aangenomen
 • Mail koploper regio Oosterschelde
  Dit wordt ter kennisname aangenomen
 • Leeratelier Right to Challenge
  Dit wordt ter kennisname aangenomen
 • Uitnodiging Conferentie SLIM
  Wie hier naartoe wil, kan zich opgeven
 • Uitnodiging Ronde tafel gesprek gemeente
  Coretta gaat naar de bijeenkomst van 12 juni
 • Stavaza lokaal uitvoeringsplan beschermd thuis
  Dit wordt ter kennisname aangenomen
 • Uitnodiging Dialoogsessies evaluatie sociaal domein
  Christine gaat naar de bijeenkomst van 20 juni. Henk naar de bijeenkomst van 11 juni

6. Stand van zaken Werkplannen 2019
Alleen de stand van zaken van de werkkamer Jeugd wordt besproken. Voor het overige wordt het doorgeschoven naar de volgende vergadering in verband met de tijd.  Rudi licht namens de werkkamer Jeugd toe dat een enquête is opgesteld die bijna af is. Deze wordt op zo’n manier op de website geplaatst dat het voor bezoekers makkelijk is om bij de enquête te komen. De enquête gaat medio juni online. Er heeft een stukje over in de Wereldregio gestaan en eind juni komt er een uitgebreider interview met Rudi, Nita en Coretta in de Wereldregio over de enquête. Dit stuk zal ongeveer 300 woorden zijn en er wordt een foto bij geplaatst. Rudi licht toe welk soort vragen gesteld worden in de enquête. De enquête wordt een maand opengesteld. Als er een hoge respons is, gaat deze dicht, als er niet veel respons is, kan deze langer openblijven. Door aandacht voor de enquête op de website is er de hoop dat de website ook beter bezocht gaat worden.  
 
7. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Marc
Voor het werkplan had de werkkamer Participatie 3 onderwerpen, waarvan de werkkamer met twee onderwerpen aan de slag zou gaan. Voor de onderwerpen vluchtelingen en laaggeletterdheid heeft Marc contact gehad met de gemeente. Zij gaan pas in het najaar aan de slag met het onderwerp vluchtelingen en om de laaggeletterdheid aan te pakken is geen capaciteit. De werkkamer Participatie kan deze onderwerpen dan ook niet binnen de gewenste tijd afronden.  

Annita
Het is mogelijk om twee badges aan te vragen om ook op de avonden dat het gemeentehuis dicht is te kunnen vergaderen. Annita vraagt na of de Adviesraad ook drie badges kan krijgen. Er wordt nog bekeken wie deze in beheer krijgt. Rudi Is in de maanden augustus, september en oktober in verband met werk nauwelijks tot niet aanwezig.  

Regina
De werkkamer Wmo is bezig met telefonische interviews over hulpmiddelen. Er zijn twee namen uit de werkkamer opgezocht die met gehandicapten omgaan en deze mensen zijn helemaal bevraagd. Er volgt nu nog een derde telefonisch interview. Dan gaat de werkkamer verder volgens het processchema wat Christien heeft opgesteld. Daarna wil de werkkamer met de gemeente om tafel om te kijken waar hiaten zitten. 
 
8. Afsluiting
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 4 juli om 19.30 uur. Hier is Antoine niet bij aanwezig, Henk is dan voorzitter. De voorzitter dankt de aanwezig voor de inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur. 

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud