Verslag 25 april 2019 Adviesraad Sociaal Domein, dorpshuis Oosterland

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Christine Nuis, Chris Hartoog, Henk Top, Rudolf Jan Boom, Marc le Clerq, Coretta de Bruin
Afwezig met kennisgeving: Nelli Cooman, Rudi van Heezik 

1. Opening
Antoine opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom.

2. Vaststellen verslag vergadering 21 maart 2019  
Marc vraagt naar aanleiding van de vraag van Regina bij de rondvraag of er al meer bekend is over de evaluatie. Hij hecht eraan dat dit voor de zomer al een aantal stappen gezet zijn.  Antoine heeft contact gehad met Anne-Marie over de evaluatie. Omdat het te lang gaat duren om verschillende offertes op te vragen, is bureau Berenschot gevraagd. Zij hebben het echter te druk en nu stuurt de Koepel van Adviesraden een offerte. Christine vraagt of de vragen/thema’s van tevoren bekend zijn. Hier wordt wel van uitgegaan, maar is niet met zekerheid te zeggen. Rudolf Jan mist in de notulen nog een stukje over de belastbaarheid van de vergoeding voor de leden van de Adviesraad. Hier is door Antoine een mail over gestuurd en de leden hebben een brief van de gemeente hieromtrent ontvangen. Rudolf Jan en Christine hebben deze brief niet ontvangen. Annita vraagt bij Anne-Marie na of Rudolf Jan en Christine deze brief ook nog kunnen ontvangen. Uit het gesprek van het dagelijks bestuur met de gemeente is naar voren gekomen dat de vergoeding onbelast is.  
 
2a Besluiten- en actielijst
20181129024 – blijft, komt aan de orde bij de evaluatie
20181220031 – blijft staan
20190124038 – blijft staan
20190124039 – dit punt kan er af. Er zijn nog mensen die wilden solliciteren maar pas te laat de advertentie zagen. Solliciteren kan nog tot uiterlijk zondag. Het dagelijks bestuur neemt in het periodiek overleg met de gemeente mee dat een link op de gemeentelijke website naar de website van de Adviesraad wenselijk is.
20190124040 – Jopie Koens heeft een mail gestuurd waaruit blijkt dat de gemeente het niet aan het SMWO vindt om deze stukken aan de Adviesraad te sturen. Het dagelijks bestuur neemt dit mee in het periodiek overleg met de gemeente.
20190124041 – dit punt kan eraf 20190221046 dit punt kan eraf
20190321047 – dit punt kan eraf. Het stuk is echter niet naar de werkkamers gestuurd zoals oorspronkelijk bedoeld. Dit is een miscommunicatie geweest. De leden van de werkkamers uit de Adviesraad hebben wel de gelegenheid gehad om een reactie te geven.
20190321048  – in gesprek met gemeente, kan eraf
20190321050 – dit punt kan er af komt nog aan de orde
20190321051 – dit punt kan er af
20190321052 – dit punt kan er af 

3. Folder 3 minuten check  
Er komt nog een 3 minuten check toegespitst op Schouwen-Duiveland. Deze wordt toegezonden zodra deze er is. Het verschil tussen de landelijke versie en een versie voor Schouwen-Duiveland is dat er nu landelijke adresgegevens op staan. De vragen blijven hetzelfde. Aan de gemeente wordt gevraagd om dit over een jaar te evalueren wat ze er mee doen en wat de resultaten zijn.
  
4. Vitaal Schouwen-Duiveland
De gemeente wil de Adviesraad bijpraten en overleggen hoe en wanneer ze voor dit onderwerp de Adviesraad het beste bij het programma kunnen betrekken. Naar aanleiding van deze aanvraag wordt de gemeente uitgenodigd om dit punt toe te komen lichten. Het betreft hier alle werkkamers.  

5. Mededelingen

 • ALV Koepel Adviesraden Sociaal Domein 24 mei
  Henk en Antoine proberen hier naartoe te gaan. Rudolf Jan merkt op dat deze koepel wel veel subsidie krijgt. Dit wordt door de vergadering beaamd.
 • Mail Mariska Duinkerken inz Splinter
  De Adviesraad wil onafhankelijk blijven en is geen cliëntenraad. De Adviesraad gaat hier niet in participeren.
 • Overzicht regelingen minima gemeente
  Dit is ter kennisname, het is een compleet overzicht.
 • Jaarverslag VAC Schouwen-Duiveland
  Dit wordt ter kennisname aangenomen. De Adviesraad krijgt dit stuk vermoedelijk vanwege de Wmo. Het is belangrijk om te zien waar de VAC obstakels zien voor mensen in een scootmobiel of rolstoel. Het gaat dan met name om hellingshoeken en drempels. Goed te zien welke straten zij geïnventariseerd hebben.
 • Koploper regio Oosterschelde
  Antoine, Henk en Coretta zijn hier bij aanwezig geweest. Dit is het uiteindelijke verslag. De punten die tijdens het overleg zijn aangegeven, zijn ook opgenomen in dit verslag. Ondanks dat de Adviesraad geen zeggenschap heeft over de begroting in dit verslag, merkt de vergadering op dat de personeelskosten in de begroting wel erg fors zijn. Naar aanleiding van dit punt en dan met name het feit dat er over de begroting niets gezegd kan worden, merkt Marc op dat er door de Adviesraad over veel punten geen inhoudelijke discussie wordt gevoerd. Marc wil in het kader van de evaluatie ook met elkaar spreken over het feit of de leden liever een bulk werk krijgen waar je niets mee kunt of dat men liever geconcentreerd stukken krijgt waar je met elkaar over in discussie kunt.  Als een van de leden inhoudelijk over een punt wil discussiëren, is dat altijd mogelijk. Geef dit aan de hand van de agenda door aan Annita. Op deze manier wordt ook het proces in acht genomen.  Regina merkt op dat het niet makkelijk is je eigen inbreng kwijt te kunnen. Dit was juist wel mogelijk geweest bij de punten die nu om moverende redenen zijn opgeschoven. Het is echter wel zo dat de Adviesraad op beleidsmatig niveau advies geeft.  Je kunt zelf reageren op de concept adviezen als je ze krijgt.  De vergadering vindt het unaniem wel een goede zaak om signalen af te geven als iets opvalt. Dit kan ook in een gesprek met de gemeente. Het hoeft niet altijd officieel.
 • Opleiding schoonmaker voor mensen met een beperking
  Ter stuk is ter kennisname bedoeld. Het is een prachtig initiatief en een goed voorbeeld van hoe het zou kunnen. Maar uiteraard is het des te beter als dit in meerdere sectoren opgepakt wordt, mensen met een beperking willen in allerlei sectoren werken. De Adviesraad vindt het belangrijk dat er oog is voor het feit dat mensen met een beperking ook in andere sectoren aan het werk moeten kunnen komen.
 • Verzonden advies Vitaal Schouwen-Duiveland
  Dit stuk wordt ter kennisname aangenomen.
 • Verzonden advies tegemoetkoming onkosten personen uit het sociale netwerk
  Dit stuk wordt ter kennisname aangenomen.
 • Herijking Minimabeleid
  De betreffend beleidsambtenaar kan in verband met vakantie niet bij deze vergadering aanwezig zijn. Op woensdag mei van 15.30 – 17.00 uur is er overleg met de ambtenaar. Henk, Marc, Rudolf Jan en Coretta zijn hier bij aanwezig. Besloten wordt dat er voor dit punt geen werkkamer bijeen geroepen wordt. Na het gesprek maakt Rudolf Jan een voorzet voor het advies wat aan alle leden van de Adviesraad wordt voorgelegd. Van iedereen wordt een reactie verwacht. Dit advies moet 17 mei aangeleverd worden.
 • Verschuiving Wmo naar armoedebestrijding
  Christine brengt dit punt in. Er heeft een artikel in de krant gestaan dat chronisch zieken nu een beroep kunnen doen op de gemeente (is van overheid naar gemeente). Omdat er echter geen stuk voor de agenda is aangeleverd, bespreekt Christine dit binnen de werkkamer Wmo.  

6. Stand van zaken Werkplannen 2019 Werkkamer Wmo
1. Hulpmiddelen binnen de Wmo Hierover wil de werkkamer in gesprek met Medipoint (leverancier) en de gemeente. Het idee is dat het mogelijk moet zijn om hulpmiddelen 14 dagen op proef te krijgen voordat het definitief afgenomen moet worden.  Planning advies: voor de zomervakantie.

2. Bereikbaarheid en toegankelijkheid De werkkamer Wmo wil met de Vrijwilligers Advies Centrale in gesprek om te bekijken wat de pijnpunten zijn in Zierikzee, zodat deze zo snel mogelijk opgelost worden. Planning advies: hier wordt nog over gedacht.  

3. Voor mensen die geen traplift kunnen betalen moet onderzocht worden of er een lening bij de gemeente kan komen (tegen gunstige rente) of dat er een ruimhartig beleid voor kan komen. Planning is nog niet bekend. 

Het is belangrijk dat er goed geïnventariseerd wordt op deze punten hoe het beleid nu is en of er al iets geregeld is voordat er een ongevraagd advies gemaakt wordt.  Voor een ongevraagd advies moet het stroomschema worden gevolgd. Een ongevraagd advies wordt eerst in de Adviesraad ingebracht en besproken en daarna naar de gemeente gezonden. De Adviesraad geeft beleidsmatige adviezen.  
 
Werkkamer Participatie
1. Laaggeletterdheid  Dit onderwerp komt in geen enkel stuk van de gemeente voor. Tijdens een bijeenkomst waar de beleidsambtenaar aanwezig was, is gevraagd of en hoe er aandacht wordt besteed door de gemeente aan alfabetisering en laaggeletterdheid. Er is toen nadrukkelijk gezegd dat er aandacht aan besteed zou gaan worden in het kader van het rapport van Berenschot.  Planning: Marc neemt voor de zomer contact op met de betreffende ambtenaar. Een afspraak met ambtenaren moet via Anne-Marie gemaakt worden. Rudolf Jan merkt op dat in het beleid voor onderwijsachterstand de term taalhuis wordt genoemd.  

2. Statushouders/vluchtelingen naar de arbeidsmarkt Marc heeft gesproken met Vluchtelingenwerk en de ambtenaar die dit onderwerp in zijn portefeuille heeft. De ambtenaar gaf aan dat er allerlei initiatieven zijn maar dat deze bij elkaar moeten komen. Vluchtelingen mogen niet aan het werk zolang zij geen statushouder zijn. Belangrijk is dat de kwaliteit van het taalonderwijs goed moet zijn.  Dit jaar zou er een beleidskader komen vanuit de gemeente. Marc vraagt na hoever het hiermee staat.

3. Verminderen van stress en druk Hier is een brainstormbijeenkomst over geweest. Er zijn veel regelingen die leiden tot nervositeit, stress of druk bij de persoon die er gebruik van moet maken. Die stress heeft tot gevolg dat die persoon lamgeslagen wordt. Dit punt wordt geparkeerd. 
 
Werkkamer Jeugd
1. Organisatiebekendheid Dit moet in juni rond zijn – Rudi heeft een mail gestuurd naar de gemeente. Omdat Rudi niet aanwezig is, is de precieze stand van zaken niet bekend.

2. Preventie Dit moet in september rond zijn. Dit punt sluit mooi aan bij  het onderwerp Vitaal SchouwenDuiveland.

3. Toekomstperspectief Dit moet in december rond zijn. Dit punt sluit ook mooi aan bij de Vitale arbeidsmarkt.  Er is al veel aandacht voor de punten waar Jeugd zich mee bezig houdt.  
 
Dagelijks bestuur

 • Borging leden ASD – hier is het dagelijks bestuur mee bezig, vacatures worden ingevuld
 • Evaluatie ASD – hier is het dagelijks bestuur mee bezig
 • Uitvoeringsagenda gemeente – hier moet nog een keer goed naar gekeken worden. Er moet een update van komen om de stand van zaken te bekijken. Het Sociaal Domein wordt geëvalueerd door de gemeente, dat moet de Adviesraad afwachten. De gemeente maakt een integrale beleidsnotitie, welke het dagelijks bestuur goed blijft volgen
 • Ondersteuning – hier is al gebruik van gemaakt. Voor een eventueel vervolg wordt eerst de evaluatie afgewacht
 • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen – hier is een proces voor gemaakt  • Monitoren en signaleren – dit is een punt van aandacht, maar hier kan op dit moment geen concrete stap in gezet worden
 • Regionale overlegmomenten – Dit is er ad hoc. Er is geen behoefte om verplicht 2x per jaar aan tafel te gaan
 • Monitoring, signalen opvangen en beoordelen, evalueren – dit punt wordt geparkeerd
 • Concretiseren van het inzetten van sociale media – het is op dit moment het meest belangrijk om de website te optimaliseren. Op dit moment staan er maar een paar uitgebrachte adviezen op de website.  Annita neemt het stokje van Regina over, zij gaat aan Jan-Willem doorgeven als er iets op de website geplaatst moet worden. Regina geeft Annita het e-mailadres van Jan-Willem.
 • Werkkamers profileren en betrokkenheid bevorderen van de burg er bij de Adviesraad – de prioriteit ligt bij de website, na de zomer wordt bekeken of andere punten opgepakt worden.

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Vergaderschema: Vanuit de gemeente is aangegeven dat de Adviesraad vroeg stopt voor de zomervakantie. Juist juni is een drukke maand. Daarom wordt besloten de vergadering van mei te laten vervallen, de vergadering van 6 juni door te laten gaan en een extra vergadering in te plannen op 4 juli. Omdat de laatste datum de voorzitter op vakantie is, zit Henk deze vergadering voor. 
 
Christina:  
Is het mogelijk om met enige regelmaat publiciteit te geven in de Wereldregio over wat de Adviesraad doet? Dit gebeurt al, maar alleen voor specifieke zaken welke nieuwswaarde hebben. Een maand geleden stond er een uitgebreid artikel in de Wereldregio.  De vergaderingen zijn openbaar, burgers zijn altijd welkom. Dit staat ook op de website van de Adviesraad.  Achteraf was het een goed idee geweest om bijvoorbeeld een interview te houden met een van de leden wat het werk voor de Adviesraad inhoudt.

8. Afsluiting
Antoine bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om  21.40 uur

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud