Verslag 22 augustus 2019 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, dorpshuis Ellemeet

Aanwezig: Henk Top, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Christine Nuis, Chris Hartoog, Rudolf Jan Boom, Marc le Clercq, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren
Afwezig met kennisgeving: Antoine de Ceuster, Rudi van Heezik en Nelli Cooman.  
 
1. Opening
Door de afwezigheid van Antoine, neemt Henk deze vergadering de voorzittersrol op zich. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. Antoine, Rudi en Nelli hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 
 
2. Installeren mevrouw Coby van Haasteren
Coby wordt hartelijk welkom geheten als secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein. Vanaf begin volgende week komt de “infomail” bij Coby terecht.  
 
3. Vaststellen verslag 4 juli 2019 en besluitenlijst
Het verslag van de vergadering van 4 juli 2019 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De besluiten- en actielijst wordt niet behandeld in verband met de vakantieperiode. Dit wordt in de vergadering van september gedaan. 
 
4. Vergaderlocatie
Vorige vergadering is geopperd om vanaf september in het gemeentehuis te vergaderen. Er werd gerouleerd om burgers uit alle hoeken van Schouwen-Duiveland de gelegenheid te geven aanwezig te zijn bij de vergaderingen. Helaas is dit nog maar een heel enkele keer gebeurd.  Er wordt gestemd over de locatie. Met 2 stemmen voor rouleren en 6 stemmen voor het gemeentehuis wordt besloten om vanaf september in het gemeentehuis te vergaderen. Reden voor rouleren is dat het goed is voor het imago. Redenen voor het gemeentehuis zijn de kosten en duidelijkheid om op één locatie te vergaderen. Een vaste plaats kan ook voor burgers duidelijkheid scheppen.  In komende vergaderingen er wel over nadenken hoe er meer publiek bereikt kan worden.   
 
5. Mededelingen en ingekomen stukken

  • Stukken met betrekking tot Vitaal Schouwen-Duiveland, deze worden ter kennisname aangenomen
  • Uitnodiging Splinter, het is voor ieder persoonlijk om daar wel of niet naartoe te gaan.

6. Stand van zaken Werkplannen 2019
Werkkamer Wmo
De werkgroep heeft een gesprek gehad met mevrouw Verzijl van de gemeente naar aanleiding van de vraag of hulpmiddelen op proef kunnen. Hier heeft de werkkamer vragen over gesteld en ook goede antwoorden op gehad. Er is de mogelijkheid om hulpmiddelen op proef te krijgen (bv een scootmobiel). 
Als een hulpmiddel niet meer passend is, kan het ingeruild worden bij Medipoint. De gemeente heeft elk kwartaal contact met Medipoint en indien nodig, vaker. Uit de enquête die is gehouden, kwam naar voren dat deze mogelijkheden er niet zouden zijn. Als deze reacties kloppen, wordt dit door de gemeente gezien als missers, want alle regelingen liggen ook vast in een intern handboek. De leden van de werkgroep mochten dit inzien. Uit de reacties van de enquête bleek ook dat men dacht dat gebruikers van hulpmiddelen beter af zijn met een PGB. Volgens de gemeente is dit niet juist, er wordt altijd gezocht naar de beste voorzieningen ongeacht of je een PGB of zorg in natura hebt.  Vanuit de gemeente is gevraagd of de Adviesraad bij het horen van zulke reacties, deze door wil geven aan de gemeente. Dit is echter iets wat de Adviesraad niet mag en dus ook niet doet. Er is een maximale levertijd met Medipoint afgesproken. Ook dit staat in het handboek beschreven.  
 
Rudolf Jan merkt op dat je als cliënt haalrecht hebt en dat de gemeente brengplicht heeft. Als de indicatiestelling is afgelopen, moeten cliënten er nu zelf achteraan. De gemeente heeft echter een brengplicht om cliënten te attenderen op het aflopen van de indicatie. Dit is toevallig vandaag door een rechter uitgesproken. Vanuit dit punt gezien, zou je de incidenten/missers die uit de enquête naar voren kwamen ook als cases kunnen oppakken.  Voor nu is dat niet aan de orde, de leden van de werkgroep Wmo vinden deze incidenten echt uitzonderlijk. Rudolf Jan stuurt de stukken met betrekking tot de uitspraak door de rechter toe aan alle leden.  
 
Chris heeft zich ingelezen in de leveringsvoorwaarden van Medipoint en het soort contract wat de gemeente is aangegaan. Hierbij is hij verrassende zaken tegengekomen. Chris wil dit nog nader uitzoeken en zijn bevindingen met de werkgroep Wmo bespreken. Volgende vergadering komt mevrouw Verzijl een toelichting geven, dan kunnen hierover vragen gesteld worden aan haar. Algemeen merkt de werkgroep op dat de ambtenaren coöperatief zijn en dat zij de Adviesraad serieus nemen. Werkkamer Participatie Zoals eerder al opgemerkt wordt pas in het najaar initiatief genomen door de gemeente voor wat betreft punten die in het werkplan staan.  
 
7. Rondvraag w.v.t.t.k.
Coby Er is nog geen reactie vanuit de Adviesraad op de vragen met betrekking tot het VNVerdrag Handicap. Vandaag is er een reactie ontvangen van de werkkamer Wmo. Aan de hand van deze reactie, wordt er door Coby en Henk een brief opgesteld en aan de gemeente gestuurd.  
 
8. Afsluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.10 uur. 

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud