Verslag 29 oktober 2020 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, via Skype

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 29 oktober 2020, via Skype

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Henk Top, Robert Sneek, Rudolf Jan Boom, René Roose, Christine Nuis, Chris Hartoog
Afwezig met kennisgeving: Nelli Cooman

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
Bijzonder welkom aan de heer De Koning die een toelichting zal geven op zijn ingezonden brief.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
Chris was niet afwezig. Met inbegrip van deze wijziging worden de notulen goedgekeurd.

Actie- en besluitenlijst
20200827092 dit punt is afgerond
20200917093 dit punt staat op de agenda voor overleg met de gemeente
20200917094 dit punt staat op de agenda voor overleg met de gemeente

4. Mededelingen en ingekomen stukken

 • De Zuidhoek finalist werkinnovatie prijs
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen, het wordt begin volgend jaar duidelijk wie winnaar is
 • Uitnodiging slimme mobiliteit Zeeland
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Brief van de heer Axel de Koning inzake ‘De Meie’
  De heer De Koning licht de brief die hij heeft ingezonden toe als ouder van een kind wat op De Meie zit, maar ook als lid van de MR van De Meie. Ouders en (G)MR van De Meie maken zich zorgen om het mogelijk verdwijnen van de BSO+ en daarmee ook de “gewone” BSO. BSO+ is een naschoolse dagbehandeling en wordt gegeven via Juvent, zij helpen kinderen en hun omgeving bij het opgroeien of zoals de heer De Koning zegt “Juvent geeft gezinnen weer perspectief”.
  De gemeente geeft aan dat er geen animo is voor de BSO+ en daarmee dreigt deze zorg te verdwijnen naar Goes. Dit heeft direct invloed op de kinderen die wel gebruik maken van de BSO+ omdat zij na schooltijd vervoerd moeten worden naar Goes. Dit vergt veel van kinderen.
  Juvent krijgt per dagdeel betaald en niet per aantal kinderen in een dagdeel. De heer De Koning hoopt dat de Adviesraad kan helpen het tij te keren en er daarmee voor te zorgen dat de BSO+ (voor alle kinderen van Schouwen- Duiveland) niet naar Goes verdwijnt.
  Het dagelijks bestuur van de Adviesraad heeft op 30 oktober een onderhoud met de betrokken ambtenaren van de gemeente en zal dan om nadere opheldering vragen en dan onderzoeken of zij hier een ongevraagd advies op kunnen geven..
  Zodra de Adviesraad nadere informatie heeft, zal zij de heer De Koning hierover informeren.
 • Koepel: Handreiking aanpak van armoede en schulden
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Koepel: Handreiking social media voor adviesraden
  Ter kennisgeving
 • Koepel: Stukken t.b.v. digitale ALV 12-11
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Koepel: Training ‘Adviseren in tijden van corona
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
 • Nieuwsbrief Schouwen-Duiveland inclusief
  Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen
  Christine merkt op dat dit de laatste was van vijf thematafels. Er wordt nu een notitie geschreven door de gemeente en deze notitie komt in december naar de Adviesraad. De werkgroep Wmo bereidt dit voor en brengt het stuk dan in in de vergadering.
 • Uitstroomconvenant Beschermd wonen (raadsbrief)
  Coby merkt op dat onder het kopje Communicatie in deze raadsbrief in de laatste regel staat “Op deze wijze kan indien gewenst opvolging gegeven worden aan het advies van de Adviesraad Sociaal Domein”. Maar de Adviesraad heeft juist aangegeven dat ze geen advies kon geven op het stuk omdat dit al vast lag en dat de Adviesraad wilde wachten op de werkafspraken. Het dagelijks bestuur vraag hier tijdens het overleg met de gemeente op 30 oktober opheldering over.

5. Concept vergaderrooster
De data van de vergaderingen in 2021 worden als volgt vastgesteld:

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 18 maart
 • 22 april
 • 20 mei
 • 17 juni
 • 15 juli
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.45 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud