Verslag 27 augustus 2020 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, dorpshuis Ellemeet

Notulen Adviesraad Sociaal Domein d.d. 27 augustus 2020, dorpshuis Ellemeet

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Christine Nuis, Nelli Cooman, Henk Top, René Roose, Robert Sneek
Via Skype: mevrouw Boerwinkel
Afwezig met kennisgeving: Rudolf Jan Boom

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter merkt op dat het fijn is dat ook Chris er weer is.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals verzonden. Punt 4 wordt echter direct na punt 2 besproken.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
René merkt op dat zijn achternaam met een s is en de achternaam van Nelli is met een C.
Met inbegrip van deze wijzigingen worden de notulen goedgekeurd.
Besluiten- en actielijst
20200618088 Coretta stuurt dit alsnog rond.

4. Presentatie “Zorglandschap” en verslag onderzoeksrapport door Liesbeth Boerwinkel
Mevrouw Boerwinkel licht de genoemde presentatie via Skype toe.
Het doel van deze beleidsvisie is het stimuleren van gewenst aanbod en het weren van ongewenst aanbod.

Vragen vanuit de vergadering:
Regina
Er zijn 6 doelgroepen, moet je de eerste doelgroep niet in 3 splitsen. Verstandelijke handicap is iets heel anders dan een lichamelijke handicap. Het dagbestedingsaanbod voor lichamelijke gehandicapten moet heel anders zijn dan voor verstandelijk gehandicapten. Mevrouw Boerwinkel neemt dit op met het bureau wat het onderzoek heeft gedaan. Dit geldt ook voor doelgroep 3. Het overlap in doelgroepen is best groot.
Christine
Is het mogelijk om met dit beleidsstuk in de hand verzoeken van zorgaanbieders te weigeren als zij zich hier willen vestigen en eigen cliënten meebrengen. Mevrouw Boerwinkel antwoordt dat bij de beleidsvisie een afwegingskader hoort met verschillende vragen over wat de zorgaanbieder wil en hoe de financiering geregeld wordt. Aan de hand van de antwoorden kan de gemeente besluiten een verzoek niet in behandeling te nemen.
In het afwegingskader wordt ook verwezen naar de kwaliteitseisen. Omdat de verbinding niet helemaal goed was, stelt Regina de vragen die er zijn, ook nog per mail aan mevrouw Boerwinkel die de vragen dan zal beantwoorden.

5. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Convenant Regio Oosterschelde + ledenbrief
  Op dit verzoek is al gereageerd. Het werd gebracht als adviesaanvraag maar de Adviesraad kon hier niet op reageren omdat het al vastgesteld was. Er kan wel op dewerkafspraken gereageerd worden, maar deze moeten nog gemaakt worden. Er wordt een bericht aan de gemeente gestuurd dat de Adviesraad dit stuk ter kennisgeving heeft aangenomen en dat met belangstelling de werkafspraken tegemoet gezien worden.
 • Diverse publicaties De Koepel
 • Deze stukken worden ter kennisgeving aangenomen.
 • Reactie gemeente inzake advies Actieplan jeugdhulp
  Dit wordt bij punt 6 besproken.
 • Bezuinigingsvoorstellen
  Dit wordt bij punt 8 besproken.

6. Reactie gemeente n.a.v. advies Actieplan jeugdhulp, en reactie hierop

 • Marc vraagt naar aanleiding van de zin in de tweede alinea “Als notitie willen we U nog mee geven, dat het ons van belang lijkt hierbij ook aandacht te hebben voor procedures en werkwijze bij de Gemeente, waar deze stroperigheid mogelijk in de hand zouden kunnen werken” of er gegevens zijn van deze stroperigheid c.q. of er een specifiek voorval bedoeld wordt. Als dit zo is, moet dit voorbeeld benoemd worden. Als dat er niet is, is het wat Marc betreft overbodig.
  Voorgesteld wordt om de zin wel te laten staan en er een voorbeeld uit de praktijk achter te zetten.
 • Bij de derde alinea “Daarnaast om bij het monitoren rekenschap te houden met de omstandigheid, dat het behalen van hulpverleningsdoelen afhankelijk is van omstandigheden, mogelijkheden en beperkingen bij cliënten en dat dit processen zijn die zich moeilijk laten meten in tijd en cijfers.” vraagt Marc om welke processen het gaat. Dit gaat om de hulpverleningsprocessen. Het stukje “en dat dit processen zijn” wordt uit de tekst gehaald.
 • Het woordje “U” hoeft niet met een hoofdletter geschreven te worden in een zin.
 • Coby merkt naar aanleiding van de eerste zin “Hartelijk dank voor Uw uitgebreide reactie en onderbouwing op ons ongevraagd advies, dit hebben we zeer gewaardeerd.” dat het geen ongevraagd maar een gevraagd advies was. Dit wordt aangepast.
 • In de laatste zin wordt het woord “mogelijk” weggelaten.
 • Robert vraagt of het gebruikelijk is om reacties in de vergadering te bespreken. Als de tijd er is, worden reacties ter bespreking op de agenda gezet omdat dan alles ineens kan worden besproken/aangepast.

7. Laaggeletterdheid: conceptbrief ASD en info gemeente
Marc licht de conceptbrief toe.
Het thema laaggeletterdheid stond niet meer in het actieplan (actielijst) van de gemeente terwijl dit een onderwerp is wat in alle aspecten van de maatschappij van belang is. De werkgroep Participatie heeft dit onderwerp wel in het actieplan opgenomen. Het is echter lastig om bij de gemeente een goede gesprekspartner te vinden omdat er geen ambtelijke formatie was voor dit onderwerp. Inmiddels is er wat formatie. Marc heeft met de betrokken ambtenaar gesproken en naar aanleiding hiervan deze brief opgesteld. Zeeland scoort al slecht laaggeletterdheid, maar Schouwen-Duiveland doet het nog slechter, er is een significant verschil. Het betreft op Schouwen-Duiveland voornamelijk moedertaal sprekers. Voor nieuwkomers zijn er trajecten uitgezet, maar het probleem speelt ook bij  autochtone Nederlanders en hier is weinig aandacht voor. Deze mensen zijn geen analfabeet, maar kunnen toch niet functioneren zoals gewenst. Men is bezig met een nieuw plan op landelijk en provinciaal niveau en dit plan moet in 2024 klaar zijn. Dit gaat over laaggeletterdheid in de breedste zin van het woord. Ook in de provincie Zeeland wordt dit opgepakt. Op dit moment is Schouwen-Duiveland vertegenwoordigd in dit overleg, maar het is niet zeker of dit zo blijft. Marc wil met deze brief aan de gemeente benadrukken dat het belangrijk is vertegenwoordigd te blijven in dit overleg. René merkt op dat de bezuiniging van de bibliobus ook niet in overeenstemming is met het plan om laaggeletterdheid aan te pakken. Zeker als je in ogenschouw neemt dat ook mensen met een opleiding op mavo of havo niveau tot de doelgroep kunnen behoren. De brief is akkoord en wordt verzonden. Coby haalt alleen één keer het woordje “zijn” uit de laatste zin. Dat staat er nu twee keer in. De mailbijlage wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. Bezuinigingsvoorstellen
Alle bezuinigingsvoorstellen raken het sociaal domein. Als de toeristenbelasting verdubbeld wordt, hoeft er niet bezuinigd te worden in het sociaal domein en blijft er zelfs budget over. Antoine: de eerste reactie van ASD was om er niet op te reageren omdat er geen zicht was op de onderliggende stukken en waarom de keuzes zijn gemaakt om op deze punten te bezuinigen. Het was niet duidelijk wat het beleidskader geweest is om tot deze bezuinigingen te komen. Maar wat is er nu tegen elkaar afgewogen? Het sociaal domein is de grootste post van de begroting. Dezelfde vraag geldt nog steeds: is nu alles tegen het licht gehouden? Er worden geen redenen aangegeven waarom voor deze punten is gekozen, er is nog niet duidelijk waarom deze keuzes gemaakt zijn. Deze vraag kan gesteld worden aan de gemeente. In de bijlage zijn het technische vragen/informatievragen. De politieke vragen, zoals waarop deze voorstellen gebaseerd zijn, komen hopelijk in de raadsvergadering aan de orde. Je kan pas goed advies geven als je weet wat de afwegingen zijn geweest voor deze bezuinigingsvoorstellen. Hier zijn onderliggende stukken voor nodig. Je kunt wel van een aantal bezuinigingen wat vinden.

Per punt wordt besproken wat de ASD er van vindt:

 • Kinderburgemeester en educatie: goed om op te bezuinigen
 • Inwonerskrant: goed om op te bezuinigen
 • Dialoognetwerk: goed om op te bezuinigen
 • Malta wijklocatie Office 51 = niet belangrijk om iets van te vinden
 • Mantelzorgcomplimentje – het fonds mantelzorgondersteuning inzetten of is dit niet mogelijk? Als het klopt wat er staat, dan de mantelzorgondersteuning inzetten.
  Advies = niet bezuinigen, maar adviseren om controles uit te voeren.
 • Bibliobussen: niet bezuinigen
 • Alcohol en drugspreventie: niet bezuinigen
 • Kinderopvang en onderwijsachterstanden: kinderopvang heeft niks met het sociaal domein te maken, maar onderwijsachterstanden wel – hier wordt geen mening over gegeven, maar wel bij gemeente vragen of dit onderdeel uitmaakt van het sociaal domein
 • Muziekschool: uittreding uit Zeeuwse muziekschool. Er zijn drie scenario’s, hier wordt om het advies van de ASD gevraagd. Er staat in een stuk van 25 augustus jl.om een keuze te maken uit vier geschetste scenario’s. Maar deze vraag is waarschijnlijk voor de raad bedoeld.
  Maakt dit deel uit van de begroting voor het sociaal domein? Sociaal domein en cultuur en educatie wordt samengevoegd.
  Er wordt eerst nagevraagd of het bij sociaal domein hoort. Zo ja, dan komt het DB met een voorstel.
 • Subsidieprogramma: geen mening over
 • Odensehuis: is belangrijke voorziening maar ASD kan niks zeggen over de huur- of personeelskosten.
 • Incidentele middelen schulden en armoede: geen mening over
 • Openbare verlichting: ??????
 • Toeristenbelasting verhogen wordt ook meegenomen als advies.

Marc merkt op dat de stukken (heel vaak) pas een dag voor een vergadering worden toegezonden. In dit geval ligt het eraan dat de stukken gisteren pas openbaar gemaakt zijn. De Adviesraad benoemt de punten waarvan zij vindt dat er niet op bezuinigd mag worden, maar dit betekent niet dat wat niet benoemd wordt, niet belangrijk is. Dit wordt in het advies meegegeven.

9. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Dit punt wordt niet behandeld.

10. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.36 uur

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud