Verslag 14 mei 2020 vergadering Adviesraad Sociaal Domein, via Skype

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van Haasteren, Marc le Clercq, Christine Nuis, Chris Hartoog, Nelli Cooman, Henk Top, Rudolf Jan Boom

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals deze is verzonden.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. Besluiten- en actielijst
2018112902 dit punt blijft staan
20181220031 dit punt blijft staan
20191219078 dit punt kan van de actielijst. Chris heeft een goed gesprek gehad en er zijn goede afspraken gemaakt.

5. Mededelingen en ingekomen stukken
Diverse (vergader)stukken van De Koepel
Deze worden voor kennisgeving aangenomen. Wel wordt er afgestemd dat iedereen gaan kijken of men gebruik wil maken van scholing en dit doorgeeft aan Coby.

6. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7. Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit deze vergadering om 19.35 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud