Verslag 21 maart 2019 Adviesraad Sociaal Domein, dorpshuis Ellemeet

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Coretta de Bruin, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Christine Nuis, Chris Hartoog, Henk Top, Rudolf Jan Boom, Peter Bijzet (gemeente), Liesbeth Boerwinkel (gemeente), Michelle Boer (gemeente)
Afwezig met kennisgeving: Nelli Cooman, Marc le Clercq, Rudi van Heezik, Cees Verweel (heeft besloten te stoppen zijn werkzaamheden voor de Adviesraad)

1. Opening
Antoine opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom. In het bijzonder de aanwezigen namens de gemeente.

2. Toelichting Tegemoetkoming onkosten personen uit het sociale netwerk door Liesbeth Boerwinkel
Mevrouw Boerwinkel licht aan de hand van een casus toe hoe deze regeling in elkaar steekt.
Het uitgangspunt van de gemeente is dat elke mantelzorger die aantoonbare boven gebruikelijke kosten maakt, aanspraak moet kunnen maken op een vergoeding voor deze onkosten. Ongeacht of degene aan wie de zorg verleend wordt een PGB heeft of een maatwerkvoorziening.
Hiervoor wil de gemeente het Fonds Mantelzorgondersteuning gebruiken. Dit fonds bestaat al en de gemeente vult het potje elk jaar. Dit jaar is er € 38.000,– in gestort. Sinds 1,5 jaar wordt het fonds meer onder de aandacht gebracht, onder andere in de algemene folder over mantelzorg. De gemeente treedt niet heel expliciet met het fonds naar buiten. De consulenten weten dat het er is.

De criteria om een aanvraag te doen zijn dat er overbelasting moet zijn bij de mantelzorger, er mogen geen andere voorzieningen zijn (bv bijzondere bijstand) en de uitkering moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de vermindering van de overbelasting. Daarnaast moet het om boven gebruikelijke kosten gaan. Door de vergoeding uit dit fonds te betalen, houdt de gemeente rechtstreeks contact met de mantelzorger. Op deze manier is helder dat het geld rechtstreeks bij de mantelzorger terecht komt. De aanvraagprocedure moet nog worden aangescherpt, er moet nog vermeld worden dat er regelmatig contactmomenten moeten zijn tussen mantelzorger en gemeente.  Een mantelzorger die een beroep doet op het fonds moet een 3-minuten check invullen. Dit wordt nu een jaar gedaan en zowel de consulenten als de mantelzorgers vinden dit een prettig instrument. Mantelzorgers geven aan dat ze zich op deze manier gehoord voelen.

Mantelzorgers die aangemeld zijn krijgen ieder jaar een bloemetje van de gemeente en daarnaast is er nog het mantelzorgcompliment, een klein symbolisch bedrag. In 2020 wordt de hele mantelzorgondersteuning geëvalueerd. Er zijn op dit moment niet echt criteria waaraan getoetst kan worden of iemand mantelzorger is.

Mevrouw Boerwinkel gaat de link van de 3-minuten check en de folder naar de Adviesraad sturen en vraagt of de Adviesraad akkoord gaat met het ingediende voorstel. De Adviesraad merkt op dat de periode om advies te geven, erg kort is. Namelijk 4 in plaats van 6 weken. In dit geval vindt de Adviesraad het niet nodig om de werkkamer bijeen te roepen en geeft aan akkoord te gaan met dit voorstel. Regina (Wmo) maakt een concept advies.

3. Adviesaanvraag Vitale Arbeidsmarkt – toelichting door Peter Bijzet
Peter Bijzet geeft een toelichting op deze adviesaanvraag. Het eiland heeft te maken met krimp en daarom is het belangrijk om leerlingen op het eiland te houden. Bedrijven hebben, zeker in bepaalde sectoren, een tekort aan personeel. Als deze leerlingen eerder bekend raken met het bedrijfsleven, overwegen ze wellicht om op het eiland te blijven.
Daarom wordt er op ingestoken om leerlingen uit basis en voortgezet onderwijs op hun eigen manier kennis te laten maken met het bedrijfsleven, het MBO hierheen halen om de juiste opleidingen bij bedrijven te organiseren en op samenwerking met De Zuidhoek en ondernemers op het eiland.

Henk vraagt waarom de scholen uit Goes en Middelharnis niet betrokken zijn. Er zijn veel kinderen van Schouwen-Duiveland die daar naar school gaan. Dit is niet bewust gebeurd en Peter geeft aan ook te kijken naar mogelijkheden om deze scholen te betrekken.
Coretta merkt op dat mogelijk leerlingen niet alleen vanwege de identiteit naar scholen buiten het eiland gaan, maar ook omdat op de Pieter Zeeman geen goed passend onderwijs is. De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de rector over de zorgstructuur op de Pieter Zeeman. Hij geeft aan daar mee bezig te zijn en dit te willen verbeteren. Dit is belangrijk om drop-out te voorkomen.
Vanuit het Scalda is men op Schouwen-Duiveland bezig met een praktijkroute voor de horeca. Dit in samenwerking met bedrijven uit de regio. Er kunnen 24 leerlingen deelnemen aan deze opleiding. Zij gaan straks bijna niet meer naar school in Goes, maar leren alles in de praktijk. De leerlingen zullen wel 1x per week een gesprek hebben met de praktijkopleider en een docent van het Scalda. Er wordt van de leerlingen zelf ook inbreng verwacht tijdens deze gesprekken. Zij moeten zich hier ook op voorbereiden.
De Pieter Zeeman is beperkter in de mogelijkheden. Zij willen wel naar een ander onderwijsconcept en een onderdeel daarvan is onderwijs buiten de school geven om leerlingen vroegtijdig bekend te maken met het bedrijfsleven op het eiland en vice versa. Zo is er een samenwerking met De Zuidhoek aangegaan voor metaal en verspaning. Leerlingen gaan aan de slag bij De Zuidhoek onder begeleiding van een medewerker van De Zuidhoek.

Christine merkt op dat het goed is dat er een aantal sectoren zijn waarvoor gekozen is. Deze komen uit het rapport Balkenende. Christine geeft aan dat het MBO opleidt tot een beroep en het VO niet. Dit is echter wat Pieter Zeeman ook aangeeft als zij in gesprek gaan met ondernemers. Van de leerlingen van het VO kun je minder verwachten dan van MBO-leerlingen.

Er zijn geen vragen vanuit de Adviesraad over het gevraagde advies. Wel merkt de Adviesraad op dat ook hier de termijn om advies te geven zeer kort is, 4 weken in plaats van de gebruikelijke 6 weken. In dit geval is het omdat dit onderwerp onderdeel is van de ledenvergadering van de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland die op 9 april plaatsvindt. Annita vraagt Anne-Marie aan de collega’s door te geven dat de termijn 6 weken is en Peter gaat na waar de termijn van 4 weken op het gemeentehuis vandaan komt.
De Adviesraad heeft geen zaken gelezen in de adviesaanvraag die niet kloppen en besluit dat deze aanvraag schriftelijk afgedaan kan worden. Rudolf Jan stuurt de aanvraag rond naar de leden van de werkkamers Participatie en Jeugd en verzoekt om een reactie op korte termijn. Hierbij legt hij uit waarom deze werkwijze gehanteerd wordt.

4. Vaststellen verslag vorige vergadering en n.a.v.
Regina merkt op dat haar achternaam met een hoofdletter O en B is. Excuses van de notuliste.
Antoine geeft aan dat er op 2 april een gesprek met de gemeente volgt over de belasting van de vergoeding die de leden krijgen. In dit gesprek wordt meegenomen dat als een lid in een uitkeringssituatie zit, dit 2x problemen geeft. De leden wordt verzocht nog niets aan te geven bij de belastingaangifte, het dagelijks bestuur komt hier na 2 april op terug.

a. Besluiten- en actielijst
20181129024 Dit punt blijft staan, komt aan de orde bij de evaluatie
20181220031 Dit punt blijft staan, nog niet aan toegekomen
20190124038 Dit punt blijft staan
20190124039 Dit punt blijft staan, komt later op de agenda terug
20190124040 Dit punt blijft staan, Annita vraagt de stukken nu telefonisch op.
20190124041 Dit punt blijft staan
20190124042 Het gaat om zowel de webmaster als extern bureau. Kan eraf
20190221043 Kan eraf
20190221044 Kan eraf
20190221045 Kan eraf. Is toegezegd door de gemeente in het overleg met gemeente en dagelijks bestuur

5. Mededelingen

 • Kadernota Sociaal Domein 2019-2022
  Adviesraad Schouwen-Duiveland heeft de meeste input gegeven op deze kadernota.
 • Verzoek Zeeuwse Adviesraden Wmo/Sociaal Domein
  Hier ziet de Adviesraad het nut niet van in. Antoine geeft dit door.
 • Verzonden advies De Zuidhoek
  Dit is ter kennisname, deze zijn verzonden.
 • Verzonden advies Lokaal Uitvoeringsplan BW/MO
  Dit is ter kennisname, deze zijn verzonden.
 • Presentatie Nibud: effecten gemeentelijk minimabeleid
  Coretta en Antoine waren als enigen van de Adviesraad aanwezig. Besloten wordt dat men zich via de mail bij het secretariaat afmeldt (met iedereen in de cc) indien men niet aanwezig kan zijn bij een dergelijke bijeenkomst. Zo is er overzicht wie er al dan niet aanwezig is.
  Uit de presentatie blijkt duidelijk dat als je in deze situatie zit, het leven best spannend kan zijn. Er zijn 2 groepen in de gemeente die buiten de boot vallen in negatieve zin. Dit rapport is ook aan de gemeenteraad gepresenteerd. Vanuit de gemeente wordt er een advies geschreven wat naar de Adviesraad gestuurd wordt. De eerste resultaten geven aan dat het op zich niet slecht geregeld is op Schouwen-Duiveland.

6. Stand van zaken Werkplannen 2019
Hier is geen bijlage van. Het verzoek aan de werkgroepen is om voor de eerst volgende vergadering het plan te verbinden aan een tijdsplanning zodat duidelijk is wat wanneer verwacht kan worden. Dit geldt ook voor het dagelijks bestuur. Deze tijdsplanning moet wel realistisch zijn. Liever reële ambities met data waarop het gerealiseerd wordt. Bij de werkgroep Jeugd is er wel een tijdsplanning, maar deze kan concreter.

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Antoine
Vacatures – dit moet nog bij de gemeente besloten worden. Dit gebeurt 2/4. De sollicitatiecommissie kan wel al samengesteld worden. Deze zal bestaan uit 3 leden en de voorzitter.
Vanuit de werkgroep Participatie stemt Rudolf Jan met Marc af wie van hun twee dat gaat doen. Coretta namens de werkgroep Jeugd en Henk namens het dagelijks bestuur.
Regina
Wanneer vindt de evaluatie plaats?
In het voorjaar, een datum is nog niet bekend. De gemeente is bezig om drie bureaus te selecteren die ze om een offerte vragen. Het gaat nu om een tussentijdse evaluatie, maar er komt ook een meer definitieve evaluatie (na 2 jaar i.v.m. alle wijzigingen in de wet). Daar wil de gemeente hetzelfde bureau voor inschakelen. De resultaten daarvan moeten ook naar de gemeenteraad.
Coretta
Met betrekking tot het advies Lokaal uitvoeringsplan transitie BW/MO: waar zat de schrik van de wethouder nu in?
Hij kreeg veel informatie uit de werkkamers waardoor het stuk aangepast moest worden. Hij heeft gevraagd in welke fase de Adviesraad betrokken is. Dat was pas aan het einde en dat stemde hem niet tevreden. Hij vond dat dit eerder had moeten gebeuren en koppelt dit ook terug naar de verantwoordelijke ambtenaren.
Rudolf Jan
Naar aanleiding van de Nibud presentatie: is er een soort “minima wijzer” van de gemeente? Dit heeft Rudolf Jan wel eens bij andere gemeentes zien liggen.
Er is ook gesproken over communicatie als het over regelingen gaat. Dit betrekken bij het advies over de Minima. Annita vraagt bij Anne-Marie na of er een minima-wijzer is bij de gemeente.

8. Afsluiting
Antoine bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.55 uur.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud